Verdt å vite er et oppslagsverk for årsoppgjøret og regnskapsåret. Det tar for seg de mest aktuelle emner innen skatt, avgift, regnskap, revisjon, formelle forhold, samt regler og satser – alt på en side!

verdt_a_vite

Verdt å Vite

25 april

Krav til innhold i årsberetningen - små foretak

Kravene til innhold i årsberetningen er regulert i to atskilte paragrafer i regnskapsloven. Den ene paragrafen (§3-3) regulerer kravene til innhold i årsberetningen for små foretak, den andre (§3-3a) regulerer kravene til foretak som ikke er små.

Denne artikkelen omhandler kravene til innhold i årsberetningen for små foretak.

06.02.2017

 • smallfont
 • mediumfont
 • largefont
| | |

Et av formålene med årsberetningen er gjennom tilleggsopplysninger og forklaringer å supplere årsregnskapet som et utgangspunkt for å bedømme foretakets økonomiske verdi.

Nedenfor følger en gjennomgang av lovbestemmelsene samt utfyllende kommentarer til de enkelte bestemmelser. Minimumskrav er angitt ved bruk av «skal» i formuleringene, anbefalt informasjon er angitt ved bruk av «bør».

§3-3. Årsberetningens innhold for små foretak

- I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer.

Kommentar: Foretak som driver flere typer virksomhet må gi slike opplysninger for hver virksomhet.

- Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Kommentar: Det skal gis visse overordnede opplysninger om forretningsmessige forhold i årsberetningen. Opplysningskravet er ikke like omfattende i små foretak som i øvrige foretak. Opplysninger om pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter kan for små foretak normalt begrense seg til en overordnet verbal beskrivelse, for eksempel kan denne inneholde en orientering om hva slags type forsknings- og utviklingsaktiviteter foretaket har, og hvor langt disse er kommet.

- I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift, jf. § 4-5:

 1. Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at forutsetningen er til stede.
 2. Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten.
 3. Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller allmennaksjeloven § 3-5, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet.
 4. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet

Kommentar: Dersom fortsatt drift forutsetningen legges til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet, skal årsberetningen inneholde en positiv bekreftelse på at forutsetningen er til stede.

Foretaket skal ikke basere regnskapet på forutsetningen om fortsatt drift dersom det, innen regnskapet avlegges av styret, blir vedtatt en intensjon om å avvikle driften eller fortsatt drift ikke er et realistisk alternativ.

Vurderingshorisonten ved vurdering av om vilkåret for fortsatt drift er til stede, er normalt frem til neste balansedag. Plikten til å redegjøre for usikkerhet knyttet til fortsatt drift utløses først når det foreligger konkrete forhold som kan sette foretakets videre drift i fare. Omfanget av redegjørelsen bør avspeile den usikkerheten som foreligger.

Etter aksjeloven har styret opplysningsplikt i årsberetningen dersom mer enn 50 % av selskapets reelle egenkapital er tapt eller hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

- Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet

Kommentar: Foretaket kan velge å gi opplysninger om anvendelse av overskudd eller dekning av tap enten i tilknytning til resultatregnskapet, i noter, i en oppstilling over endring i egenkapital eller i årsberetningen. Det er anbefalt å gi informasjonen enten i tilknytning til resultatregnskapet eller i årsberetningen.

-Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær.

Kommentar: Særskilte opplysninger om sykefravær bør omfatte det totale sykefraværet i regnskapsåret og hvor stor andel sykefraværet har utgjort av den totale arbeidstiden. Opplysninger om skader vil omfatte personskader og materielle skader. Det skal opplyses om skader som skyldes ulykker og skader som skyldes andre forhold med tilknytning til virksomheten, typisk slitasje- og belastningsskader.

- Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

Kommentar: Små foretak kan begrense redegjørelsen til å opplyse om andel av kvinner og menn fordelt på ansatte og styret.

- Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Kommentar: Vilkåret vil sannsynligvis være lite aktuelt for de fleste små virksomheter.

- Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Kommentar: Formålet med redegjørelsen er å gi et grunnlag for å vurdere den virksomhet foretaket driver i en miljømessig sammenheng, og å gi et bilde av foretakets miljømessige forpliktelser og utviklingsmuligheter. Det må vurderes konkret for det enkelte foretak om det foreligger forhold av ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø, men vanlig forurensning av boliger, fritidsboliger og kontorer vil anses som en ubetydelig påvirkning av det ytre miljø som det ikke kreves redegjørelse for.

- For små foretak som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.

Små foretak kan i tillegg velge å:

 •  Beskrive de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer,
 • Redegjøre for foretakets fremtidige utvikling,
 • Gi henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp i årsregnskapet,
 • Gi opplysninger om styring av finansiell risiko

- Årsberetningen skal ifølge regnskapslovens §3-5 signeres av samtlige styremedlemmer og daglig leder. For regnskapspliktige som verken har styre eller daglig leder, skal deltakerne eller medlemmene signere. Hvis en som skal signere har innvendinger mot årsberetningen, skal vedkommende signere med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.

Se egen artikkel for kravene til innhold i årsberetningen for foretak som ikke er små.

For mer informasjon kontakt:

Varsel

Legg inn din e-post og få varsel når denne artikkelen oppdateres.

LinkedIn Youtube Twitter Facebook Facebook
Legal | Privacy    

© 2016 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 


KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

For continuous improvement, KPMG uses cookies to track usage of our online services. If you prefer not to contribute, you may disable cookies in your browser settings.