God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig standard til God Regnskapsskikk ble vedtatt i 2006 og ble sist endret i november 2008.

En ideell organisasjon er i standarden knyttet til regnskapspliktige uten økonomisk vinning som formål. Dette vil være alminnelige stiftelser, ikke-økonomiske foreninger og ikke-økonomiske enkeltpersonforetak. Er man organisert som et aksjeselskap vil man ikke falle inn under denne standarden.

Regnskapsstandarden gir muligheter for organisasjonene til å tilpasse årsregnskapet mer i overensstemmelse med hvordan mange internt følger opp virksomheten i organisasjonen. Standarden anbefaler regnskapsløsninger som avviker i forhold til de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven. Hjemmel til å fravike disse følger av regnskapslovens § 4-1 tredje ledd.

Etter at ny regnskapslov kom i 1998 har organisasjonene tilpasset sitt årsregnskap i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene og følger den oppstillingsplan som fremgår av loven. Dette medførte at man blant annet periodiserte innsamlede midler i forhold til når disse ble benyttet. Inntekten ble på denne måten utsatt og fremgikk som en avsetning i regnskapet. Erfaringen fra flere organisasjoner var at dette var en teoretisk måte å presentere regnskapet på som var vanskelig å forstå for medlemmene.

Regnskapsstandarden kommer med løsninger til hvordan inntekter og kostnader skal periodiseres og anbefaler en regnskapsoppstilling i henhold til aktivitet, et såkalt aktivitetsregnskap. Den løsningen som anbefales er å periodisere inntektene i forhold til den aktivitet som er utført for å anskaffe midlene. Dette innbærer at midler fra for eksempel en TV-aksjon vil bli inntektsført i sin helhet det år aksjonen gjennomføres. For organisasjonen har dette som konsekvens at årsresultatet vil vise et overskudd som følge av at midlene ikke er benyttet og følgelig ikke har blitt kostnadsført. Årets aktivitetsresultat (årsresultatet) skal etter standarden fordeles på ulike grupper av egenkapital (formålskapital), se oversikt over regnskapslinjer her. I regnskapsstandarden fremkommer det videre enkelte klargjøringer når det gjelder periodisering av tilskudd og gaver samt behanding av samarbeidsprosjekter.

Aktivitetsregnskap
Standarden gir følgende beskrivelse av formålet med et aktivitetsregnskap: «Formålet med et aktivitetsregnskap er å vise alle anskaffede midler fordelt på hovedtyper, og hvordan disse er anvendt i løpet av regnskapsåret. Brukeren av regnskapet skal kunne lese av regnskapet hvordan den ideelle organisasjonen har finansiert sine aktiviteter, eksempelvis ved medlemsinntekter, tilskudd, gaver, eller andre kilder. Videre skal det av oppstillingsplanen fremgå hvordan midlene er anvendt til formålet og hvor store kostnader som er påløpt til å anskaffe midler. Det er en målsetning at det skal være en klar sammenheng mellom inntektene til et formål og kostnadene som er brukt til samme formålet»

Kontantstrømoppstilling
Det er ikke gitt noe unntak fra plikten til å utarbeide kontantstrømoppstilling for ideelle organisasjoner ut over det generelle unntak som gjelder små foretak. Finansielle omløpsmidler vurdert til virkelig verdi er definert som en del av likviditetsbeholdningen. Det skal gis noteopplysninger om inngående og utgående balanse for finansielle omløpsmidler, samt innbetalte og utbetalte beløp til porteføljen dersom disse er betydelige. Kontantstrømoppstillingen for ideelle organisasjoner som utarbeider aktivitetsregnskap kan gis som en avstemming som forklarer avvik mellom regnskapsmessig resultat og likviditetsendringer. I standarden er det vist eksempler på hvilke poster som kan være aktuelle.

Innsendelse av årsregnskapet
Brønnøysundregistrene har lagt opp til at også ideelle organisasjoner kan sende inn årsregnskapet elektronisk via Altinn. Ved inn-sendelse via Altinn skal skjema RR-0009 "Årsregnskap for frivillig virksomhet - Foreninger" benyttes.

Standarden er omfattende, men er meget leservennlig slik at også personer utenfor økonomifunksjonene i organisasjonene vil ha nytte av å lese standarden. Denne gir en god veiledning når det gjelder regnskapsføring av de ulike inntekts- og kostnadstyper man finner i de forskjellige organisasjonene innenfor humanitære formål, idrett, museer, teatre, interesseorganisasjoner med mer. Standarden kan lastes ned fra www.regnskapsstiftelsen.no.

AKTIVITETSREGNSKAPETS RETNINGSLINJER:

Anskaffede midler

 • Medlemsinntekter
 • Tilskudd
 • Offentlige
 • Andre
 • Innsamlede midler og gaver
 • Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:
 • Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål
 • Aktiviteter som skaper inntekter
 • Finans og investeringsinntekter
 • Andre inntekter (for eksempel gevinst ved salg av driftsmidler)

 Forbrukte midler

 • Kostnader til anskaffelse av midler
 • Kostnader til formålet
 • Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål
 • Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
 • Administrasjonskostnader

Årets aktivitetsresultat
Tillegg/reduksjon egenkapital

 • Grunnkapital
 • Formålskapital med lovpålagte restriksjoner
 • Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
 • Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
 • Annen formålskapital

BALANSENS REGNSKAPSLINJER

EIENDELER

Anleggsmidler

 • Immaterielle eiendeler
 • Bevaringsverdige eiendeler
 • Andre driftsmidler
 • Finansielle anleggsmidler

Omløpsmidler

 • Beholdninger
 • Fordringer
 • Investeringer
 • Bankinnskudd, kontanter og lignende.

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

 • Grunnkapital
 • Formålskapital med lovpålagte restriksjoner
 • Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
 • Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
 • Annen formålskapital

Gjeld

 • Avsetning for forpliktelser
 • Annen langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld