Inntektsbegreper og skattesatser

Personinntekt er i hovedsak et brutto inntektsbegrep og omfatter som utgangspunkt inntekt fra personlig arbeid og innsats, eller inntekter som erstatter inntekt av personlig innsats. Som personinntekt regnes alle inntekter som ikke kan sies å være kapitalavkastning.

Personinntekt er følgende inntektsarter uten fradrag for eventuelle utgifter:

 • Lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag utført i og utenfor tjenesteforhold, når arbeidet eller oppdraget ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet – herunder honorar, tantieme, provisjon, serveringspenger, drikkepenger og lignende ytelser
 • Godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende
 • Naturalytelser og overskudd på godtgjørelse til dekning av utgifter i forbindelse med utførelse av arbeid, oppdrag eller verv som nevnt ovenfor
 • Pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd og livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold. Som personinntekt regnes dog ikke barnepensjon til barn som det ytes barnetrygd for
 • Vederlag til arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold i henhold til avskjed, oppsigelse eller etter avtale med arbeidsgiver
 • Sykepenger, fødselspenger, adopsjonspenger og dagpenger under arbeidsløshet
 • Inntekt fra enmannsforetak fastsatt som «beregnet personinntekt»
 • Inntekt fra deltakerlignet selskap fastsatt som «beregnet personinntekt» og deltakers godtgjørelse for arbeidsinnsats i selskapet
 • Inntekt fra aksjeselskap fastsatt som «beregnet personinntekt»

Skatt av personinntekt

I Stortingets skattevedtak for 2018 er det bestemt at personlige skattepliktige skal betale trinnskatt til staten på grunnlag av personinntekt slik:

 

2018 Klasse 0, 1 og 2 

Skattefritt beløp

169 000

Trinn 1

 

1,4 % for inntekt over

169 000

Trinn 2

 

3,3 % for inntekt over

237 900

Trinn 3

 

12,4 % for inntekt over *)

598 050

Trinn 4

 

15,7 % for inntekt over

962 050

For personlig skattyter i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke i Trinn 3 er satsen 8,6 %.

I Stortingets skattevedtak for 2017 er det bestemt at personlige skattepliktige skal betale trinnskatt til staten på grunnlag av personinntekt slik:

 

2017

Klasse 0, 1 og 2 

Skattefritt beløp

164 100

Trinn 1

 

0,93 % for inntekt over

164 100

Trinn 2

 

2,41 % for inntekt over

230 950

Trinn 3

 

11,52 % for inntekt over *)

580 650

Trinn 4

 

14,52% for inntekt over

934 050

For personlig skattyter i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke er satsen i Trinn 3 9,52%.

Det årlige folketrygdavgiftsvedtaket bestemmer at trygdeavgift skal betales slik:

 • Med 5,1 % av pensjon, kår, livrente og av lønnsinntekt og annen personinntekt for skattytere som er under 17 år eller over 69 år som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1 (2017- og 2018-sats).
 • Med 8,2 % av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdlovens § 23-3 annet ledd nr. 2. Dette er lønn og annen godtgjørelse for personlig arbeid, næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk og næring hvor det er fastsatt produktavgift, næringsinntekt for visse typer barnepass. Dessuten skal trygdeavgift beregnes av sykepenger og dagpenger under arbeidsløshet, i samsvar med reglene for den inntekt disse ytelser erstatter (2017 og 2018 sats).
 • Med 11,4 % av selvstendig næringsinntekt og annen personinntekt (2017- og 2018-sats).

Nedre grense for å betale trygdeavgift er kr 54 650 for 2017 og kr 54 650 for 2018. Frikortgrensen er kr 55 000 i 2017 og kr 55 000 i 2018.

Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt er samtlige skattepliktige inntekter med fradrag for alle utgifter som skjønnes å være pådratt til inntektens ervervelse. Alminnelig inntekt består således av personinntekt, som nevnt ovenfor,), kapitalinntekt og kapitalgevinster.

Skatt av alminnelig inntekt

Stortinget fastsetter hvert år minimums- og maksimumssatser for skatt av alminnelig inntekt til kommunene, fylkeskommunene og Skattefordelingsfondet. Samtlige av landets kommuner/ fylkeskommuner har lagt seg på maksimumssatsen, slik at skatt til kommune og fylkeskommune av alminnelig inntekt i 2017 er 14,45 % for personlige skattytere.

Videre skal man av alminnelig inntekt betale en fellesskatt til Skattefordelingsfondet, denne er 9,55 % for personlige skattytere i 2017. I Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 6,05 %. Sum skatt 2017 av alminnelig inntekt blir således 24 % (20,50 % i Finnmark og Nord-Troms).

For 2018 er skattesatsen 23 % (19,5% i Finnmark og Nord-Troms).

Det gis et fribeløp for personlige skattytere – det såkalte personfradraget:

 

2017

2017

Klasse 1

53 150

54 750

Klasse 2

78 300

 

 

Minstefradrag

Det gis også et minstefradrag i lønnsinntekt mv. Fradraget skal ikke settes lavere enn kr 4 000. Den nedre grensen for det såkalte lønnsfradraget utgjør kr 31 800 i 2017 og 2018. For 2017 er maksimalt minstefradrag kr 94 750, og beregningsprosenten er 44 %. For 2018 er maksimalt minstefradrag kr 97 610, og beregningsprosenten er 45 %.

Tilsvarende gis det et minstefradrag i pensjonsinntekt, som ikke settes lavere enn kr 4 000, og ikke høyere enn kr 81 200 (sats 2017). For 2018 er høyeste minstefradrag i pensjonsinntekt kr 83 000.

Les mer om våre tjenester innen dette området.

Arnfinn Sørensen

Arnfinn Sørensen

Advokat/Director

+47 4063 9291