Inntektsbegreper og skattesatser

Personinntekt er i hovedsak et brutto inntektsbegrep og omfatter som utgangspunkt inntekt fra personlig arbeid og innsats, eller inntekter som erstatter inntekt av personlig innsats. Som personinntekt regnes alle inntekter som ikke kan sies å være kapitalavkastning.

Personinntekt er følgende inntektsarter uten fradrag for eventuelle utgifter:

 • Lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag utført i og utenfor tjenesteforhold, når arbeidet eller oppdraget ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet – herunder honorar, tantieme, provisjon, serveringspenger, drikkepenger og lignende ytelser
 • Godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende
 • Naturalytelser og overskudd på godtgjørelse til dekning av utgifter i forbindelse med utførelse av arbeid, oppdrag eller verv som nevnt ovenfor
 • Pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd og livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold. Som personinntekt regnes dog ikke barnepensjon til barn som det ytes barnetrygd for
 • Vederlag til arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold i henhold til avskjed, oppsigelse eller etter avtale med arbeidsgiver
 • Sykepenger, fødselspenger, adopsjonspenger og dagpenger under arbeidsløshet
 • Inntekt fra enmannsforetak fastsatt som «beregnet personinntekt»
 • Inntekt fra deltakerlignet selskap fastsatt som «beregnet personinntekt» og deltakers godtgjørelse for arbeidsinnsats i selskapet
 • Inntekt fra aksjeselskap fastsatt som «beregnet personinntekt»

Skatt av personinntekt

I Stortingets skattevedtak for 2019 er det bestemt at personlige skattepliktige skal betale trinnskatt til staten på grunnlag av personinntekt slik:

 

2019 Klasse 0 og 1

Skattefritt beløp

174 500

Trinn 1

 

1,9 % for inntekt over

174 500

Trinn 2

 

4,2 % for inntekt over

245 650

Trinn 3

 

13,2 % for inntekt over *)

617 500

Trinn 4

 

16,2 % for inntekt over

964 800

For personlig skattyter i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke i Trinn 3 er satsen 11,2 %.

I Stortingets skattevedtak for 2018 er det bestemt at personlige skattepliktige skal betale trinnskatt til staten på grunnlag av personinntekt slik:

 

2018

Klasse 0 og 1  

Skattefritt beløp

169 000

Trinn 1

 

1,4 % for inntekt over

169 000

Trinn 2

 

3,3 % for inntekt over

237 900

Trinn 3

 

12,4 % for inntekt over *)

598 050

Trinn 4

 

15,7 % for inntekt over

962 050

For personlig skattyter i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke i Trinn 3 er satsen 10,4 %

Det årlige folketrygdavgiftsvedtaket bestemmer at trygdeavgift skal betales slik:

 • Med 5,1 % av pensjon, kår, livrente og av lønnsinntekt og annen personinntekt for skattytere som er under 17 år eller over 69 år som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1 (2018- og 2019-sats).
 • Med 8,2 % av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdlovens § 23-3 annet ledd nr. 2. Dette er lønn og annen godtgjørelse for personlig arbeid, næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk og næring hvor det er fastsatt produktavgift, næringsinntekt for visse typer barnepass. Dessuten skal trygdeavgift beregnes av sykepenger og dagpenger under arbeidsløshet, i samsvar med reglene for den inntekt disse ytelser erstatter (2018- og 2019-sats).
 • Med 11,4 % av selvstendig næringsinntekt og annen personinntekt (2018- og 2019-sats).

Nedre grense for å betale trygdeavgift er kr 54 650 for 2018 og kr 54 650 for 2019.

Frikortgrensen er kr 55 000 i 2018 og kr 55 000 i 2019.

Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt er samtlige skattepliktige inntekter med fradrag for alle utgifter som skjønnes å være pådratt til inntektens ervervelse. Alminnelig inntekt består således av personinntekt (som nevnt ovenfor), kapitalinntekt og kapitalgevinster.

Skatt av alminnelig inntekt

Stortinget fastsetter hvert år minimums- og maksimumssatser for skatt av alminnelig inntekt til kommunene, fylkeskommunene og Skattefordelingsfondet. Samtlige av landets kommuner/ fylkeskommuner har lagt seg på maksimumssatsen, slik at skatt til kommune og fylkeskommune av alminnelig inntekt i 2019 er 14,45 % for personlige skattytere.

Videre skal man av alminnelig inntekt betale en fellesskatt til Skattefordelingsfondet, denne er 7,55 % for personlige skattytere i 2019. I Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 4,05 %. Sum skatt 2019 av alminnelig inntekt blir således 22 % (18,5 % i Finnmark og Nord-Troms).

Det gis et fribeløp for personlige skattytere – det såkalte personfradraget:

 

2018

2019

Klasse 1

54 750

56 550

Minstefradrag

Det gis også et minstefradrag i lønnsinntekt mv. Fradraget skal ikke settes lavere enn kr 4 000. Den nedre grensen for det såkalte lønnsfradraget utgjør kr 31 800 i 2018 og 2019. For 2018 er maksimalt minstefradrag kr 97 610, og beregningsprosenten er 45 %. For 2019 er maksimalt minstefradrag kr 100 800, og beregningsprosenten er 45 %.

Tilsvarende gis det et minstefradrag i pensjonsinntekt, som ikke settes lavere enn kr 4 000, og ikke høyere enn kr 83 000 (sats 2018). For 2019 er høyeste minstefradrag i pensjonsinntekt kr 85 050.

Les mer om våre tjenester innen dette området.

Kontaktpersoner:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Kaja Sommerfeldt Skeid

  Kaja Sommerfeldt Skeid

  Advokatfullmektig

  +47 482 92 588