Inntektsbegreper og skattesatser

Personinntekt er i hovedsak et brutto inntektsbegrep og omfatter som utgangspunkt inntekt fra personlig arbeid og innsats, eller inntekter som erstatter inntekt av personlig innsats. Som personinntekt regnes alle inntekter som ikke kan sies å være kapitalavkastning.

Personinntekt er følgende inntektsarter uten fradrag for eventuelle utgifter:

 • Lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag utført i og utenfor tjenesteforhold, når arbeidet eller oppdraget ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet – herunder honorar, tantieme, provisjon, serveringspenger, drikkepenger og lignende ytelser
 • Godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende
 • Naturalytelser og overskudd på godtgjørelse til dekning av utgifter i forbindelse med utførelse av arbeid, oppdrag eller verv som nevnt ovenfor
 • Pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd og livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold. Som personinntekt regnes dog ikke barnepensjon til barn som det ytes barnetrygd for
 • Vederlag til arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold i henhold til avskjed, oppsigelse eller etter avtale med arbeidsgiver
 • Sykepenger, fødselspenger, adopsjonspenger og dagpenger under arbeidsløshet
 • Godtgjørelse for arbeidsinnsats til deltaker i selskap med deltakerfastsetting
 • Beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak etter foretaksmodellen

Skatt av personinntekt

I Stortingets skattevedtak for 2022 er det bestemt at personlige skattepliktige skal betale trinnskatt til staten på grunnlag av personinntekt slik:

 

 

2022 Klasse 0 og 1

Skattefritt beløp

190 350

Trinn 1

 

1,7 % for inntekt over

190 350

Trinn 2

 

4,0 % for inntekt over

267 900

Trinn 3

 

13,4 % for inntekt over *)

643 800

Trinn 4

 

16,4 % for inntekt over

969 200

Trinn 5

 

17,4 % for inntekt over

2 000 000

 

For personlig skattyter i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke i Trinn 3 er satsen 11,4 %.

I Stortingets skattevedtak for 2021 er det bestemt at personlige skattepliktige skal betale trinnskatt til staten på grunnlag av personinntekt slik:

 

2021 Klasse 0 og 1

Skattefritt beløp

184 800

Trinn 1

 

1,7 % for inntekt over

184 800

Trinn 2

 

4,0 % for inntekt over

260 100

Trinn 3

 

13,2 % for inntekt over *)

651 250

Trinn 4

 

16,2 % for inntekt over

1 021 550

 

Det årlige folketrygdavgiftsvedtaket bestemmer at trygdeavgift skal betales slik:

 • Med 5,1 % av pensjon, kår, livrente og av lønnsinntekt og annen personinntekt for skattytere som er under 17 år eller over 69 år som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1 (2022-sats).
 • Med 8,0 % av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdlovens § 23-3 annet ledd nr. 2. Dette er lønn og annen godtgjørelse for personlig arbeid, næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk og næring hvor det er fastsatt produktavgift, næringsinntekt for visse typer barnepass. Dessuten skal trygdeavgift beregnes av sykepenger og dagpenger under arbeidsløshet, i samsvar med reglene for den inntekt disse ytelser erstatter (2022-sats).
 • Med 11,2 % av selvstendig næringsinntekt og annen personinntekt (2022-sats).

Nedre grense for å betale trygdeavgift er kr 59 650 for 2021 og kr 64 650 for 2022.

Frikortgrensen er kr 60 000 i 2021 og kr 65 000 i 2022.

Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt er samtlige skattepliktige inntekter med fradrag for alle utgifter som skjønnes å være pådratt til inntektens ervervelse. Alminnelig inntekt består således av personinntekt (som nevnt ovenfor), kapitalinntekt og kapitalgevinster.

Skatt av alminnelig inntekt

Stortinget fastsetter hvert år minimums- og maksimumssatser for skatt av alminnelig inntekt til kommunene, fylkeskommunene og Skattefordelingsfondet. Samtlige av landets kommuner/ fylkeskommuner har lagt seg på maksimumssatsen, slik at skatt til kommune og fylkeskommune av alminnelig inntekt i 2022 er 13,35 % for personlige skattytere.

Videre skal man av alminnelig inntekt betale en fellesskatt til Skattefordelingsfondet, denne er 8,65 % for personlige skattytere i 2021. I Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 5,15 %. Sum skatt 2021 av alminnelig inntekt blir således 22 % (18,5 % i Finnmark og Nord-Troms).

Det gis et fribeløp for personlige skattytere – det såkalte personfradraget:

 

2021

2022

Klasse 1

52 450

58 250

Minstefradrag

Det gis også et minstefradrag i lønnsinntekt mv. Fradraget skal ikke settes lavere enn kr 4 000. Den nedre grensen for det såkalte lønnsfradraget utgjør kr 31 800 i 2021 og 2022. For 2021 er maksimalt minstefradrag kr 106 750, og beregningsprosenten er 46 %. For 2022 er maksimalt minstefradrag kr 109 950 og beregningsprosenten er 46 %.

Tilsvarende gis det et minstefradrag i pensjonsinntekt, som ikke settes lavere enn kr 4 000, og ikke høyere enn kr 88 700 (sats 2021). For 2022 er høyeste minstefradrag i pensjonsinntekt kr 90 800.

Les mer om våre tjenester innen dette området.