• 08.01.2018

Mva-meldingen 2018

Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) ble innført med virkning fra og med første termin 2017. Mva-meldingen erstattet den tidligere omsetningsoppgaven for merverdiavgift.

  • 09.06.2017

Rapporteringsformat (SAF-T) til Skatteetaten (Standard Audit File – Tax)

Skatteetaten skal innføre et nytt system som medfører at skattytere på forespørsel fra skattekontoret skal kunne innlevere regnskapsdata på XML format i Altinn.

  • 23.05.2017

KPMG-satsen

Regler og satser for årsoppgjøret 2017 og regnskapsåret 2018.

  • 22.05.2017

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

  • 01.03.2017

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivere må betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse til arbeidstakere har arbeidet i Norge.

  • 01.03.2017

Dokumentavgift

Det betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomten. Det er ingen endringer i satsen fra 1. januar 2018, og dokumentavgift skal betales med 2,5 pst av avgiftsgrunnlaget, med minst kr 250.

  • 01.03.2017

Erfaringer fra bokettersyn: Merverdiavgift

Forpliktelser og muligheter i forholdet til avgiftsmyndighetene.

  • 01.03.2017

Merverdiavgift

Vi vil i det følgende gi en oversikt over endringer som er foretatt innen merverdiavgift med virkning for 2018, herunder kort omtale noen sentrale temaer.

  • 28.02.2017

Skatteprosess

Manglende overholdelse av frister kan innebære at skattesaker og saker om merverdiavgift ikke kan kreves endret, selv om vedtakene er klart uriktig og angår store beløp eller har annen vesentlig betydning. Skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017. Skatteforvaltningsloven omhandler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet. Loven erstatter den tidligere ligningsloven, i tillegg til en rekke skatteforvaltningsregler i regelverket for andre skattearter som omfattes av loven.

  • 28.02.2017

Kontroll av konserner, selskaper og næringsvirksomhet

For å føre kontroll med konserner, selskaper og næringsdrivende, gjennomfører skattemyndighetene bokettersyn. Hensikten er å gjennomgå selskapenes regnskap for å undersøke om det foreligger mangler, feilvurderinger og eventuelt misligheter i forholdrelatert til reglene innenfor skatte- og avgiftsretten.