Overtidsmat

Dekning av overtidsmat som overstiger forskuddskattesatsen for trekkfrie matpenger fastsatt i Skattedirektoratets forskrift skal behandles som skattepliktig inntekt for den ansatte. Det er krav både til beløpets størrelse og arbeidstid for å unngå det som populært omtales som ”pizzaskatt”. Serverer arbeidsgiveren et rimelig måltid (ikke utgiftsrefusjon) er det imidlertid ingen slik beløpsgrense.

Regelverket
Utgangspunktet er at all dekning av privatutgifter er betraktet som skattepliktig inntekt for den ansatte på linje med lønn. Arbeidsgivers kostdekning for ansatte anses i utgangspunktet som dekning av et privat behov, og således skattepliktig. Finansdepartementet mener dette utgangspunktet er viktig å fastholde, bl.a. for å unngå skatteinsentiver til kunstig valg av naturalytelser istedenfor kontant lønn, som Finansminister Sigbjørn Johnsen uttaler i brev av 14.12.2009.

Reglene har sitt utgangspunkt i takseringsreglene § 1-3-6 hvor det gis rett til inntektsfradrag for merkostnader til et ekstra måltid ved fravær fra hjemmet mer enn 12 timer, med en sats på kr 90 for inntektsåret 2018

For 2017 er satsen kr. 92. I praksis har man da godtatt på samme vilkår at kostgodtgjørelse inntil denne satsen har vært skattefri for arbeidstaker. Det følger av Skattedirektoratets forskuddssatser at forskuddskattesatsen for trekkfrie matpenger også gjelder for overtidsmat som dekkes etter regning.

Man anser i disse tilfellene at det ikke foreligger et overskudd for arbeidstakeren og det er gjort unntak for skatteplikt, arbeidsgiveravgift og trekkplikt. Dersom arbeidsgiver utbetaler matpenger (ikke refusjon) så er det allikevel lønnsoppgaveplikt.

Nærmere om vilkårene for matpenger mv.
Det første vilkåret er at arbeidstakeren har hatt et ”fravær fra hjemmet” på mer enn 12 timer. Vilkåret ”fravær fra hjemmet” innebærer at reisetiden til og fra jobb regnes med ved denne vurderingen.

For det andre kan ikke refusjon/matpenger overstige satsen som fastsatt i takseringsreglene/forskuddsskattesmeldingen, som for inntektsåret 2017 og 2018 utgjør henholdsvis kr 92 og kr 90.

Overstiger refusjonen takseringsreglenes beløp, er overskytende beløp skattepliktig for arbeidstakeren og trekk-, avgifts- og oppgavepliktig for arbeidsgiver, såfremt godtgjørelsen splittes i en trekkfri og trekkpliktig del på utbetalingstidspunktet. Foretas ikke en oppsplitting er hele utbetalingen trekkpliktig – og følgelig arbeidsgiveravgiftspliktig.

Dersom det foreligger en tariffavtale som har høyere satser, vil, dersom øvrige legitimasjonskrav i tariffavtalen er oppfylt, utbetalingen være fritatt for oppgave-, trekk-,  og arbeidsgiveravgiftsplikt. Arbeidstakeren har imidlertid en plikt til å føre overskuddet i selvangivelsen sin.

Ved utbetaling av høyere sats enn fastsatt i tariffavtale, vil overskytende del måtte anses som skattepliktig for arbeidstakeren og både oppgave-, trekk- og arbeidsgiveravgiftspliktig for arbeidsgiver. Arbeidsgiver må ved utbetalingen foreta en oppsplitting som nevnt ovenfor.

Arbeidsgiver betaler mat
Dersom arbeidsgiver gir et tilbud til sine ansatte om et rimelig måltid (ikke refusjon) ved pålagt overtid som medfører et fravær på mer enn 12 timer fra hjemmet, betraktes dette som skattefri naturalytelse og er ikke trekk, avgifts- eller lønnsoppgavepliktig.

Krav til legitimasjon ved overtidsmat
For å kunne utbetale trekkfrie matpenger må arbeidsgiver kunne framlegge dokumentasjon for at vilkårene for fravær fra hjemmet i 12 timer er oppfylt. Videre må det forventes at arbeidsgiver kan dokumentere at det ved tilståelse av overtidsmat er snakk om ytelser til de enkelte ansatte i forbindelse med pålagt overtid. Dette innebærer at arbeidsgiver bør ha en oversikt over de ansatte som jobber overtid, særlig i tilfeller hvor timeregisteringssystem mv. ikke gir et reelt bilde av den ansattes arbeidsdag. F.eks. at overordnede fortløpende attesterer på at det foreligger reell overtid.

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Håkon Rakkenes

  Håkon Rakkenes

  Advokat/Senior Manager

  +47 4063 9242