Rapporteringsformat (SAF-T) til Skatteetaten (Standard Audit File – Tax)

Skatteetaten skal innføre et nytt system som medfører at skattytere på forespørsel fra skattekontoret skal kunne innlevere regnskapsdata på XML format i Altinn.

Mange bedrifter har pr. i dag ikke et ERP-system som tar høyde for de nye endringene, og dette kan by på utfordringer når regelverket trer i kraft. Det er antatt at dette blir obligatorisk fra og med 1. januar 2018.

Hva omfattes?
I første omgang er det foreslått at følgende skal omfattes:

 • Selskapsinformasjon
 • Spesifisert hovedbok
 • Kundeinformasjon
 • Leverandørinformasjon
 • Saldobalanse med mapping til standard norsk kontoplan
 • MVA-koder med mapping til norske standardkoder

Etter hvert er det antatt at dette skal utvides til å dekke alle former for regnskapsposteringer/materiell.

Hvem omfattes?
Som hovedregel skal alle regnskapspliktige omfattes. Unntak gjelder for de som har under 600 bilag pr. år eller mindre enn MNOK 5 eks. mva i omsetning. Dersom selskapet fører regnskapet elektronisk, er det likevel forpliktet til å følge de nye reglene, uavhengig av antall bilag eller størrelsen på omsetningen. Det er derfor grunn til å anta at de aller fleste bedrifter som driver virksomhet i Norge i dag, vil være omfattet.

Hva består forandringene i?
De foreslåtte regelendringene fastslår at skattyter må bruke et standardisert Norsk kontooppsett, hvor det ikke er rom for unntak. Dersom selskapet ikke bruker den samme kontoplanen, må kontoplanen mappes om til korrekt kontoplan i ERP-systemet, og det må kunne eksporteres til en XML-fil.

Ikrafttredelse
Ifølge skatteetatens hjemmesider var den opprinnelige planen at reglene skulle tre i kraft med virkning fra 1. januar 2017. I lys av en rekke kommentarer til lovforslaget, er ikrafttredelsestidspunktet skjøvet frem i tid og det er sannsynlig at reglene blir obligatoriske fra og med 1. januar 2018. For 2017 er ordningen frivillig. 

Utenlandske enheter som er bokføringspliktige til Norge vil normalt sett bruke det ERP-systemet som det utenlandske hovedforetaket bruker. Dette vil trolig ikke være tilpasset de nye norske reglene. Slik reglene er utformet, gjøres det dog ingen unntak fra reglene, noe som kan skape utfordringer for alle utenlandske selskap som driver virksomhet i Norge.

Selskap som bruker factoring eller har reskontro i et annet system kan også trenge tilpasning i forhold til dagens bruk.

Hva kan selskapene gjøre?
Når reglene trer i kraft har selskapene følgende muligheter

 1. Sørge for at ERP-systemet er oppdatert i henhold til de nye reglene.
 2. Sørge for at deres systemleverandør oppdaterer systemet slik at det er i henhold til de nye reglene.
 3. Konvertere regnskapstallene til godkjent format ved bruk av en SAF-T konverterer. KPMG har utviklet en slik konverterer og vi kan tilby både mapping, konvertering til XML-fil og innsendelse til Altinn.

Kontaktpersoner

 • Erik Hillestad Aas

  Erik Hillestad Aas

  Advokat/Partner

  +47 4063 9334

 • Jon Bevolden Andersen

  Jon Bevolden Andersen

  Senior Manager - Accounting

  +47 4063 9990