Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål, innspill eller kommentarer – til årsoppgjørsmappen eller andre områder.

Årsoppgjøret

Forespørsler og bekreftelser

Regnskapsanalyser

Skatteområdet

Kjøp og leverandørgjeld

Lønn

Investeringer og varige driftsmidler

Finans og verdipapirer

Varelager og prosjektbaserte virksomheter

Inntekter, kundefordringer og mellomværende

Kontanter/likvider