Saldogruppene, avskrivingssatser

Grp. Forklaring Saldo 2016 2017
A Kontormaskiner ol. S 30 %

 

30 %

 

B Ervervet forretningsverdi (goodwill) S* 20 %

 

20 %

 

C Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede S 20 %

 

24 %

 

D Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. S 1) 20 %

 

20 %

 

E Skip, fartøyer, rigger mv. E 14 %

 

14 %

 

F Fly, helikopter E 12 %

 

12 %

 

G Kraftverk el. teknisk utrustning mv. E 5 %

 

5 %

 

H Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.v. E 4 %

 

4 %

 

  Bygg m/antatt levetid mindre enn 20 år ved oppføring E 10 %

 

10 %

 

  Saldo for husdyrbygg i jord- og skogbruk E 6 %

 

6 %

 

I Forretningsbygg E 2 %

 

2 %

 

J Teknisk installasjon i forretningsbygg og andre avskrivbare bygg E 2) 10 %

 

10 %

S: alle driftsmidler føres på samlesaldo innen gruppen

E: hvert driftsmiddel føres på egen saldo 

1)   Driftsmidler i saldogruppe D kan, f.o.m. 2014, i ervervsåret avskrives med inntil 10 prosent i       tillegg til den ordinære avskrivningssatsen på 20 %. Tilsvarende gjelder for påkostninger. I 2017 bortfaller startavskrivningene

2)   Samlesaldo for hvert bygg.

Behandling ved realisasjon 
S:  Salgsvederlaget kan enten inntektsføres i salgsåret, delvis eller i sin helhet, eller fradras på      saldo i gruppen. Evt. negativ saldo i en gruppe pr. 31.12 må inntektsføres med en andel      tilsvarende avskrivningssatsen.

E:  Gevinsten/tapet skal føres til gevinst-/tapskonto. Saldo på gevinst/tapskonto pr. 31.12      inntektsføres med 20 % eller mer, eller utgiftsføres med 20 % eller mindre.

* Negativ saldo på gruppe B skal føres til gevinst- og tapskonto.

Ajour pr 4. desember 2016

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Asgeir Kjensteberg

  Asgeir Kjensteberg

  Advokatfullmektig/Manager

  +47 4063 9865