A-ordningen – om rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift mv.

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

A-ordningen er regulert i A-opplysningsloven og A-opplysningsforskriften.

Det er den opplysningspliktige, arbeidsgiver, som skal levere A-melding og dette kan gjøres på tre ulike måter;

 • Fra lønnssystemet til Altinn
 • Direkte registrering i Altinn. Tilpasset arbeidsgivere med 1 – 8 ansatte med enkle arbeidsforhold
 • MERK! I 2018 kan du ikke sende A-meldingen på papir. Bruker du papirskjema i dag, må du fra neste år gå over til å bruke skjemaet i Altinn

A-ordningen innebærer samkjørt rapportering av lønn, ytelser og opplysninger om arbeidsforhold til Skatteetaten (inkludert skatteoppkrever/kemner), NAV og Statistisk sentralbyrå. Før 2015 ble dette rapportert til de tre mottakerne på flere forskjellige skjemaer.

A-meldingen erstattet tidligere meldinger:

 • Rapporterte inntekter for foregående år (lønn, ytelser, godtgjørelser)
 • Feriepengegrunnlaget
 • Rapportert forskuddstrekk
 • Nummer brukt til identifisering av arbeidstakeren (personnummer /d-nummer / identifikator)

Det er viktig å merke seg at alle etater kun får se den informasjonen de har lovhjemmel til å innhente.

Videre vil det være innsynsmuligheter både for inntektsmottakere, altså de ansatte, og for de opplysningspliktige. Denne innsynstjenesten vil være tilgjengelig gjennom pålogging i Altinn. Det vil si at den ansatte vil kunne se i Altinn når arbeidsgiver har sendt inn lønnsopplysninger hver måned.

Ingen innlevering av lønns- og trekkoppgave i Altinn

Alle opplysninger om lønn, ytelser og arbeidsforhold rapporteres månedlig og ordningen med innlevering av lønns- og trekkoppgave, samt årsoppgave til skattemyndighetene, ble avviklet med virkning for lønnsåret 2015.

Sammenstilling av opplysninger

Alle arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre som utbetaler lønn, ytelser, godtgjørelser med mer plikter å lage en årlig sammenstilling til hver enkelt ansatt eller inntektsmottaker innen 1. februar året etter inntektsåret, og den skal inneholde følgende opplysninger:

 • Rapporterte inntekter for foregående år (lønn, ytelser, godtgjørelser)
 • Feriepengegrunnlaget
 • Rapportert forskuddstrekk
 • Nummer brukt til identifisering av arbeidstakeren (personnummer /d-nummer / identifikator)

Altinn tilbyr innholdstjenesten "Mine inntekter og arbeidsforhold". Denne rapporten gir arbeidstakere oversikt over og innsyn i rapporterte inntekter, forskuddstrekk og opplysninger om arbeidsforhold. Denne rapporten skal samsvare med sammenstillingen den ansatte mottar fra arbeidsgiver. Rapporten "Mine inntekter og arbeidsforhold" gir også den ansatte mulighet til å kontrollere at opplysningene som innrapporteres av arbeidsgiver fortløpende gjennom året.

Frist for rapportering – kontantprinsippet for lønn
A-meldingen skal rapporteres etter kontantprinsippet, og frist for første rapportering av første A-melding er 5. februar for lønn og ytelser utbetalt i januar 2018.

A-meldingen skal sendes inn minst en gang i måneden og senest den 5. i påfølgende måned.             

A-meldingen skal inneholde opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn med mer. Alle arbeidsforhold skal meldes inn i

A-meldingen hver måned, også om de ikke har fått noen utbetalinger.

Betalingsfrister for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk er uendret.

Finansskatt på lønn

Gjelder fra 1.1.2017.

Arbeidsgivere med ansatte som utfører aktiviteter innen områder som omfattes av næringshovedområde K i SSBs Standard for Næringsgruppering (SN2007) plikter å betale finansskatt på lønn på visse vilkår.

Næringshovedområde K omfatter følgende næringskoder:

- 64 Finansieringsvirksomhet

- 65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

- 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet

Det er den faktiske aktiviteten som er avgjørende, ikke registreringen i Enhetsregisteret.

Tilbakemelding på rapportert A-melding
Tilbakemeldingen på A-meldingen viser resultatet av de automatiske kontrollene av A-meldingen. Det er lagt inn regler for hva A-meldingen skal inneholde.

For eksempel vil du få tilbakemelding hvis du har lagt inn ugyldige inntektskombinasjoner i lønnssystemet, hvis en inntektsmottaker mangler i en A melding uten at arbeidsforholdet er opphørt (meldt sluttdato), opplysninger mangler eller er feil.

Feil som uriktig yrkeskode eller stillingsprosent er det kun arbeidsgiver som kan oppdage. Det er bare feil som bryter med reglene som blir oppdaget og tilbakemeldt.

Alle feil i tilbakemeldingene må rettes fortløpende.

Gebyrer ved manglende eller forsinket rapportering

A-opplysningsloven § 10 - Tvangsmulkt ved manglende innrapportering
Skattedirektoratet kan ilegge den som ikke innrapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene er levert. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 1 000 ganger rettsgebyret. Departementet kan i forskrift gi regler om hvordan den daglige tvangsmulkten skal fastsettes. Bestemmelser i § 10 annet til sjette ledd, blant annet hjemmel til å gi utfyllende bestemmelser i forskrift.

A-opplysningsloven § 11 -  Overtredelsesgebyr ved for sen innrapportering
Skattedirektoratet kan ilegge den som ikke leverer alle opplysninger innen fristen i § 4, et overtredelsesgebyr. Gebyret kan ikke overstige 15 ganger rettsgebyret. Departementet kan i forskrift gi regler om hvordan gebyret skal fastsettes. Bestemmelsene i § 10 annet til sjette ledd gjelder tilsvarende for overtredelsesgebyr.

Gjeldende rapporterings- og betalingsfrister for 2018

Rapportering gjelder måned

Innleveringsfrist a-melding

Betalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Januar

5. februar

15. mars

Februar

5. mars

Mars

5. april

15. mai

April

7. mai

Mai

5. juni

16. juli

Juni

5. juli

Juli

6. august

17. september

August

5. september

September

5. oktober

15. november

Oktober

5. november

November

5. desember

15. januar (2020)

Desember

7.januar 2019

For mer informasjon kontakt:

 • Elin Frimo

  Elin Frimo

  Senior Manager

  +47 4063 9393

 • Elin Winge Sætervik

  Elin Winge Sætervik

  Senior manager

  +47 4063 9294

 • Tanja Skjevdal

  Tanja Skjevdal

  Manager

  +47 4063 9025