• 11.02.2024

Skattemelding for selskap for 2023

Ny skattemelding skal tas i bruk av alle selskap for 2023. Det er store endringer i form og alle selskap må nå levere gjennom et regnskapssystem eller et årsoppgjørsprogram. Skatteetaten åpnet 8. februar 2024 for innsending av skattemelding 2023 for selskap

 • 01.05.2024

Differensiert arbeidsgiveravgift

Selskaper i økonomiske vanskeligheter kan miste retten til redusert arbeidsgiveravgift.

 • 01.02.2022

Aksjonærregisteroppgave og skattemelding for aksjonærene

Aksjeselskap rapporterer inntekter og grunnlag for formuesposter for aksjonærene i aksjonærregisteroppgaven. I en del tilfeller er rapporteringen ufullstendig eller feil. Det er viktig at aksjonærene kontrollerer skattemeldingen og gjør endringer dersom det er nødvendig.

 • 18.04.2023

Økt utbyttebeskatning - tidspunkt for skattlegging av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte

Ekstraordinært utbytte - på hvilket tidspunkt blir dette skattepliktig?

 • 14.02.2023

BREXIT – Grenseoverskridende forretningsaktiviteter etter desember 2020

Etter1. januar 2021 er Storbritannia ikke lenger en del av EU/EØS samarbeidet. Norges forhold til Storbritannia er dermed ikke lenger regulert av EØS-avtalen. Storbritannia og EU ble enige om en ny handelsavtale på selveste juleaften den 24. desember 2020, mens Norge og Storbritannia ikke har sluttført noe avtale per dags dato. Nedenfor har vi inntatt noen av følgene av at spillereglene endres fra og med 2021.

 • 18.02.2022

Beskatning av havbruk

Havbruksselskaper i Norge er underlagt alminnelig selskapsskatt som for tiden er på 22 %. I tillegg er slike oppdrettsselskaper underlagt enkelte avgifter og kommunal eiendomsskatt. Blant annet er det innført en produksjonsavgift som trådte i kraft 1. januar 2021. For 2021 var produksjonsavgiften 0,40 kr. pr. kg produsert laks, ørret og regnbueørret. For 2022 er den økt til 0,405 kr. pr. kg.

 • 27.01.2023

Finansskatt

Finansskatt ble innført fra 2017.

 • 19.04.2023

Kildeskatt på lønn

Kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere ble innført fra 1. januar 2019. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn eller "PAYE-scheme" på engelsk og forkortelsen står for "Pay As You Earn".

 • 25.01.2022

Skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartselskap

Skatteloven § 6-53 har regler om en insentivordning som gjelder for langsiktige investeringer i gründer-/oppstartselskap. Det gis fradrag i alminnelig inntekt for personlige skattytere for aksjeinnskudd i kvalifiserte aksjeselskap for opptil én million kroner årlig.

 • 14.01.2021

Ved innlevering av skattemeldingen: Hvordan redusere risikoen for tilleggsskatt?

KPMG Law skisserer syv eksempler på bedrifter som har fått eller risikert å få tilleggsskatt, og hva din bedrift kan gjøre for å redusere risikoen.

 • 19.02.2020

Lønn eller utbytte - ta testen her!

Hva er optimal fordeling av utbytte og lønn? KPMG har utviklet en kalkulator som gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an.

 • 13.03.2023

Standard Audit File-Tax (SAF-T) – Standard rapporteringsformat til Skatteetaten

1. januar 2020 tredde SAF-T regelverket i kraft i Norge. Dette innebærer at alle skatteytere som er bokføringspliktige i Norge og som har bokføringsmaterialet tilgjengelig elektronisk skal kunne innlevere regnskapsdata i XML format i Altinn på forespørsel fra Skatteetaten.

 • 29.01.2020

Aksjesparekonto

Det er innført regler for Stortinget har besluttet å innføre konto for langsiktig aksjesparing, såkalt aksjesparekonto, hvor gevinst først beskattes når midlene tas ut fra kontoen. Fra og med 2019 gjelder reglene også utbytte.

 • 14.02.2022

Bindende forhåndsuttalelser

Bindende forhåndsuttalelse er en adgang for skattepliktige til å få avklart skattemessige konsekvenser av planlagte fremtidige disposisjoner. Skattemyndighetene gir en uttalelse de blir bundet av ved skattefastsettingen dersom den skattepliktige krever dette. Det er da en forutsetning at den faktiske disposisjonen er gjennomført i samsvar med forutsetningene i uttalelsen.

 • 19.02.2020

Skatteforvaltningsloven

Skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1.1.2017 og gjelder for alle skatte- og opplysningspliktige. Denne artikkelen er for øvrig oppdatert med noen endringer som trår i kraft fra og med inntektsåret 2019.

 • 14.01.2021

Sekundærbolig – formuesfastsettelse og gjeldsfradrag

Fast eiendom inngår i grunnlaget for beregning av formuesskatt for privat personer. Ved fastsettelse av formuesverdi og beregning av gjeldsfradrag skilles det mellom primærbolig og sekundærbolig.

 • 14.01.2021

Aksjer – formuesfastsettelse og gjeldsfradrag

Aksjer, verdipapirer og andeler i slike formuesgjenstander er, som hovedregel, skattepliktig formue hos personlige eiere. Aksjer skattlegges hos den som ved utløpet av inntektsåret er eier av aksjene, noe som normalt fremgår av aksjeeierbok eller verdipapirregister.

 • 19.02.2020

Utbyttebeskatning av lån mv fra selskap til aksjonær

Lån og sikkerhetsstillelser fra selskap til aksjonær og nærstående til aksjonær behandles skattemessig som utbytte.

 • 30.01.2020

Bilgodtgjørelse og firmabil

Bilbeskatning etter satser i Statens regulativ for inntektsåret 2019

 • 28.03.2023

Skjermingsrente

Utbytte og aksjegevinster som går utover skjermingsfradraget er skattepliktige. Skjermingsfradraget forteller deg hvor mye av gevinsten som er skattefri. Det er skjermingsrenten som benyttes til å finne skjermingsfradraget. Hvert år fastsettes skjermingsrenten av Finansdepartementet.

 • 28.03.2023

Skatteberegning for 2022 og 2023

Her finner du oversikten over skattesatser for aksjeselskaper og personlige skatteytere.

 • 16.03.2023

A-ordningen – om rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift mv.

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktiget. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

 • 21.02.2022

Formuesskatt - hva er formue og hva er gjeld?

I denne artikkelen finner du en oversikt over hvilke regnskapsposter som anses som skattemessig formue og gjeld, og hvordan de verdsettes skattemessig.

 • 19.02.2020

Begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Det ble med virkning fra inntektsåret 2014 innført et regelverk knyttet til skattemessig fradragsrett for rentekostnader i interessefellesskap, og regelverket har siden innføringen vært gjenstand for endringer og ytterligere innstramminger.

 • 25.01.2022

Foretaksregisteret - Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling

Foretaksregisteret kunngjør hver år frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet. De sentrale datoene er vanligvis i midten av oktober og desember.

 • 25.01.2022

Overtidsmat

Arbeidsgiver kan dekke kostnader til overtidsmat inntil kr 200 skattefritt dersom arbeidstaker arbeider i minst 10 timer sammenhengende.

 • 14.02.2023

Hovedpostene i regnskapet - gjeld og egenkapital

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende gjeld og egenkapital etter Regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard.

 • 14.02.2023

Generalforsamlingsmøtet

Oversikt over de viktigste møtereglene for generalforsamlingen. Oversikten bygger på de to aksjelovene - aksjeloven og allmennaksjeloven.

 • 13.03.2023

Etablering av virksomhet og valg av selskapsform

Skatte- og avgiftsmessige hensyn er alltid relevant. Ikke minst gjelder dette i tilfeller hvor utenlandske interesser ønsker å operere i Norge. I slike tilfeller må det man først tas stilling til hva som forretningsmessig er en hensiktsmessig organisasjonsform, for deretter å se på hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser og muligheter som foreligger.

 • 09.02.2022

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer.

 • 25.01.2022

Bolig og tomt

Gevinst ved realisasjon av bolig og tomt er som hovedregel skattepliktig som kapitalinntekt, både i og utenfor virksomhet. Tap er fradragsberettiget i samme utstrekning som en gevinst vil være skattepliktig.

 • 01.05.2024

Gaver i ansettelsesforhold

Arbeidsgiver kan gi gaver til ansatte for en verdi inntil kr 5 000 per år. I denne artikkelen kan du lese mer om hva du må huske på når du gir gaver til dine ansatte.

 • 01.02.2022

Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Alle utbetalinger fra arbeidsgiver til ansatte ved opphør av arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig for mottaker. Det foreligger imidlertid unntak fra skatteplikt for erstatning og ved etterlønn i forbindelse med arbeidstakers død.

 • 25.01.2022

Utdanning i arbeidsforhold

Etter reglene om skattefri utdanning i arbeidsforhold kan en ansatt få inntil 20 måneders utdanning betalt av arbeidsgiver uten å skatte av fordelen. Arbeidsgiver plikter heller ikke å betale arbeidsgiveravgift av ytelsen.

 • 24.01.2020

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av fri bolig i utlandet

Fordel ved fri bolig på tjenestestedet i utlandet regnes som skattepliktig inntekt. Det skal i utgangspunktet foretas forskuddstrekk av den frie boligens verdi, og den vil inngå i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift. Reglene gjelder både for offentlige- og private ansatte.

 • 19.02.2020

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

 • 29.01.2020

Elektronisk kommunikasjon (EK-tjeneste)

Det er særskilte sjablongregler for fordelsbeskatning av ansatte når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader ved fri telefon - fast telefon, mobiltelefon og andre former for elektronisk kommunikasjon, f.eks. internett og bredbånd.

 • 14.02.2023

Inntektsbegreper og skattesatser

Personinntekt er i hovedsak et brutto inntektsbegrep og omfatter som utgangspunkt inntekt fra personlig arbeid og innsats, eller inntekter som erstatter inntekt av personlig innsats. Som personinntekt regnes alle inntekter som ikke kan sies å være kapitalavkastning.

 • 11.04.2023

Trygdeforhold ved arbeid innen EØS-området (samt Sveits)

Å avklare trygdeforholdet til en person som arbeider innenfor EØS-området er viktig. Trygdeforholdet er bestemmende for hvor arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift og hvor arbeidstakeren skal svare trygdeavgift. Videre avgjør trygdemedlemskapet i hvilket land arbeidstakeren har krav på trygdeytelser fra, f.eks. sykepenger og pensjonsopptjening. EØS- avtalen medfører forenklinger når det gjelder trygdeforhold for EØS-borgere som midlertidig bor og arbeider et annet EØS-land.

 • 28.03.2023

Utenlandske arbeidstakere i Norge

Skatteplikt, trygdeplikt, kildeskatt for lønn og arbeids-/oppdragsgivers rapporteringsplikt.

 • 27.08.2021

Beskatning av norsk eierskap i lavskatteland - «NOKUS»

Norske deltakere i norsk-kontrollerte selskaper og innretninger hjemmehørende i lavskatteland (NOKUS) skal løpende beskattes for en forholdsmessig andel av selskapets/innretningens resultat, uavhengig av om det faktisk utbetales utbytte. Dette gjelder bare dersom de norske deltakerne direkte eller indirekte eier eller kontrollerer selskapets/innretningens andeler eller kapital.

 • 27.01.2020

Exit-beskatning av urealisert gevinst ved uttak fra norsk beskatningsområde mv.

Skatteloven inneholder regler som innebærer at det som et utgangspunkt blir beregnet en urealisert skattepliktig gevinst allerede ved uttak av nærmere bestemte eiendeler og gjeld fra norsk beskatningsområde.

 • 14.02.2023

Internprising (transfer pricing)

Internprising er et av de mest aktuelle temaene innen internasjonal beskatning. Både norske og utenlandske skattemyndigheter går multinasjonale selskapers internprising i sømmene, og de krever en stadig mer analytisk og transparent tilnærming til etterlevelsen av armlengdeprinsippet.

 • 09.01.2020

Skatteplikt ved utleie av rigger og fartøyer til norsk kontinentalsokkel

Enhver aktør som driver petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel blir skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 1: «Undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum» er skattepliktig virksomhet. Loven omfatter også behandling av petroleum ved innretninger benyttet til utvinning eller rørledningstransport.

 • 10.02.2021

Petroleumsbeskatning

Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 22 % for 2019 og 2020. Av inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum skal det i tillegg betales en særskatt til staten, som er 56 % for 2019 og 2020. Lete- og utvinningsselskapenes marginale skattesats er dermed uendret med 78 %.

 • 14.02.2022

Kraftverksbeskatning

Skattelovgivningen inneholder en rekke særregler for skattlegging av inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft.

 • 01.05.2024

Periodisering (tidfesting)

Når skal en inntektspost komme til beskatning eller en fradragspost til fradrag?

 • 19.04.2023

Rederiskatteordningen

Skipsfartsinntekter opptjent under rederiskatteordningen er endelig skattefrie. Dette er blant annet begrunnet i næringens internasjonale og mobile karakter og formålet om å etablere en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning.

 • 14.02.2023

Skattemessige avskrivninger

Det gis skattemessig fradrag for avskrivninger for verdiforringelse ved slit og elde på varige og betydelige driftsmidler. Avhengig av type driftsmidler vil fradrag gis enten gjennom saldoavskrivning, lineære avskrivninger eller gjennom skjønnsmessig fastsatt beløp.

 • 01.02.2022

Representasjonsutgifter

Representasjon er tiltak som retter seg til en ekstern aktør, typisk en kunde av bedriften. Dette innebærer at typiske velferdsarrangement for ansatte, som reiser eller gaver, ikke er å regne som representasjon.

 • 01.02.2022

Bedriftsturer til utlandet

Det er mer og mer vanlig å arrangere reiser for ansatte til utlandet i stedet for tradisjonelle weekendopphold på høyfjellshotell.

 • 28.03.2023

SkatteFUNN - fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til forskning og utvikling (FoU)

Skatteloven § 16-40 inneholder regler om skattefradrag for kostnader tilknyttet forsknings- og utviklingsprosjekter. Reglene går ut på at skattytere som oppfyller nærmere fastsatte vilkår gis rett til fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til FoU-prosjekter som er godkjent av Norges forskningsråd.

 • 19.04.2023

Frem- og tilbakeføring av underskudd

Utgangspunktet er at hvert års inntekt skal gjøres opp for seg. Hvis imidlertid den skattepliktige samlet sett har underskudd ett år, kan dette fremføres og trekkes fra i et senere inntektsår, jf. skatteloven § 14-6.

 • 25.01.2022

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar) og kommandittselskaper er ikke egne skattesubjekter. I stedet beskattes selskapsdeltakerne etter et nettoligningsprinsipp. Dette innebærer at selskapets nettoresultat overføres til beskatning på deltakernes hender

 • 19.04.2023

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett

Alle transaksjoner utløser i prinsippet skatt, med mindre det finnes særskilte unntak. I praksis er det i skatteloven gitt unntak for nesten alle fusjons- og fisjonsformer som gjennomføres etter aksjelovenes regler.

 • 18.02.2022

Skatteprosess

Manglende overholdelse av frister kan innebære at skattesaker og saker om merverdiavgift ikke kan kreves endret, selv om vedtakene er klart uriktig og angår store beløp eller har annen vesentlig betydning. Skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017. Skatteforvaltningsloven omhandler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet. Loven erstattet den tidligere ligningsloven, i tillegg til en rekke skatteforvaltningsregler i regelverket for andre skattearter som omfattes av loven.

 • 19.02.2020

Kontant betaling til besvær

Den som betaler kontant for beløp over 10.000 kroner, mister retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift. Samtidig kan den som betaler kontant også bli holdt medansvarlig for unndragelse av skatt og avgift.

 • 28.03.2023

Skattemyndighetenes kontroll av konserner, selskaper og næringsvirksomhet

For å føre kontroll med konserner, selskaper og næringsdrivende, gjennomfører skattemyndighetene bokettersyn. Hensikten er å gjennomgå selskapenes regnskap for å undersøke hvorvidt det foreligger mangler, feilvurderinger og eventuelle misligheter i forhold relatert til reglene innenfor skatte- og avgiftsretten.

 • 28.01.2021

Hovedpostene i regnskapet - eiendeler

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende eiendeler etter regnskapsloven og norsk regnskapsstandard.

 • 19.02.2020

Opphold i utlandet

Under opphold i utlandet er det i hovedsak tre regelsett som er av interesse for den skattemessige posisjon i Norge. Dette er reglene om skattemessig emigrasjon, den såkalte ettårsregelen, samt bestemmelsene i skatteavtalene.

 • 04.03.2023

Behandling av årsregnskap - noen viktige lovregler

Denne artikkelen er ment som en katalog over en del selskapsrettslige regler som kan være nyttige å vite om, og ikke som en fullstendig oversikt over formelle prosedyrer vedrørende behandlingen av årsregnskapet.

 • 03.08.2023

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

 • 18.02.2022

Uttak fra næringsvirksomhet

Beskatning utløses når verdier tas ut av bruk i virksomhet.

 • 09.02.2022

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Fritaksmetoden; stort sett skattefrihet for aksjeinntekter mm, mens det ikke gis fradrag for tap.

 • 01.05.2024

Konsernbidrag

Ved konsernbidrag kan selskapene som inngår i konsernet samordne skattepliktig overskudd og underskudd, ved at giverselskapet får inntektsfradrag for et beløp som blir skattepliktig inntekt for mottaker. Vilkåret er at selskapene inngår i et konsern med en eierandel på mer enn 90 %. Reglene gjelder også for filial av utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS. Konsernbidrag kan endres ved egenretting når vilkårene for øvrig er oppfylt.

 • 03.08.2023

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Rimelige lån fra arbeidsgiver er lån hvor renten er satt lavt. Dersom renten er satt lavere enn normrenten, så skal den ansatte skattlegges for differansen mellom det som faktisk betales og normrenten. Men det finnes situasjoner hvor den ansatte ikke skattlegges for denne fordelen.