• 04.07.2018

Skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartselskap

Skatteloven § 6-53 har regler om en incentivordning som gjelder for langsiktige investeringer i gründer-/oppstartselskap. Det gis fradrag i alminnelig inntekt for personlige skattytere for aksjeinnskudd i kvalifiserte aksjeselskap for opptil 500 000 kroner årlig.

 • 07.05.2018

Hvordan redusere risikoen for tilleggsskatt?

KPMG Law skisserer syv eksempler på bedrifter som har fått ilagt eller risikert å få tilleggsskatt, og hva din bedrift kan gjøre for å redusere risikoen.

 • 08.01.2018

Mva-meldingen 2018

Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) ble innført med virkning fra og med første termin 2017. Mva-meldingen erstattet den tidligere omsetningsoppgaven for merverdiavgift.

 • 08.12.2017

Lønn eller utbytte - ta testen her!

Hva er optimal fordeling av utbytte og lønn? KPMG har utviklet en kalkulator som gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an.

 • 09.06.2017

Rapporteringsformat (SAF-T) til Skatteetaten (Standard Audit File – Tax)

Skatteetaten skal innføre et nytt system som medfører at skattytere på forespørsel fra skattekontoret skal kunne innlevere regnskapsdata på XML format i Altinn.

 • 23.05.2017

KPMG-satsen

Regler og satser for årsoppgjøret 2017 og regnskapsåret 2018.

 • 22.05.2017

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

 • 01.03.2017

Aksjesparekonto

Stortinget har besluttet å innføre konto for langsiktig aksjesparing, såkalt aksjesparekonto, hvor gevinst først beskattes når midlene tas ut fra kontoen.

 • 01.03.2017

Bindende forhåndsuttalelser

Bindende forhåndsuttalelse er en adgang for skattepliktige til å få avklart skattemessige konsekvenser på planlagte fremtidige disposisjoner. Skattemyndighetene gir en uttalelse de blir bundet av ved fastsetting dersom den skattepliktige krever dette. Det er da en forutsetning at den faktiske disposisjonen er gjennomført i samsvar med forutsetningene i uttalelsen.

 • 01.03.2017

Skatteforvaltningsloven

Skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1.1.2017 og gjelder for alle skatte- og opplysningspliktige. Loven erstatter den tidligere ligningsloven samt skatteforvaltningsregler i merverdiavgiftsloven, tolloven, særavgiftsloven, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, petroleumsskatteloven, svalbardskatteloven, folketrygdloven, Jan-Mayen-skatteloven og artistskatteloven. Videre erstatter den noen regler som omhandlet skatt i forvaltningsloven.

 • 01.03.2017

Sekundærbolig – formuesfastsettelse og gjeldsfradrag

Fast eiendom inngår i grunnlaget for beregning av formuesskatt for privat personer. Ved fastsettelse av formuesverdi og beregning av gjeldsfradrag skilles det mellom primærbolig og sekundærbolig.

 • 01.03.2017

Aksjer – formuesfastsettelse og gjeldsfradrag

Aksjer, verdipapirer og andeler i slike formuesgjenstander er, som hovedregel, skattepliktig formue hos personlige eierne. Aksjer skattlegges hos den som ved utløpet av inntektsåret er eier av aksjene, noe som normalt fremgår av aksjeeierbok eller verdipapirregister.

 • 01.03.2017

Utbyttebeskatning av lån mv fra selskap til aksjonær

Lån og sikkerhetsstillelser fra selskap til aksjonær og nærstående til aksjonær behandles skattemessig som utbytte.

 • 01.03.2017

Bilgodtgjørelse og firmabil

Bilbeskatning etter satser i Statens regulativ for inntektsåret 2018.

 • 01.03.2017

Skjermingsrente for inntektsåret 2017 og 2018

Hvert år fastsettes skjermingsrenten av Finansdepartementet, basert på en gjennomsnittlig rente på statskasseveksel med tre måneders løpetid.

 • 01.03.2017

Skatteberegning for 2017 og 2018

Her finner du oversikten over skattesatser for aksjeselskaper og personlige skatteytere.

 • 01.03.2017

A-ordningen – om rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift mv.

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

 • 01.03.2017

Formuesskatt - hva er formue og hva er gjeld?

I denne artikkelen finner du en oversikt over hvilke regnskapsposter som anses som skattemessig formue og gjeld, og hvordan de verdsettes skattemessig. Reglene gjelder for inntektsåret 2016.

 • 01.03.2017

Begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Det ble med virkning fra inntektsåret 2014 innført et regelverk knyttet til skattemessig fradragsrett for rentekostnader i interessefellesskap, og regelverket har allerede vært gjenstand for ytterligere innstramminger.

 • 01.03.2017

Foretaksregisteret - Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling

Foretaksregisteret har nylig kunngjort frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet 2018/2019. De sentrale datoene er 20. oktober og 12. desember.

 • 01.03.2017

Skatt på utdeling av ubeskattet kapital (korreksjonsskatt)

Skatt på korreksjonsinntekt utløses dersom selskapet deler ut overskudd som ennå ikke er beskattet på selskapets hånd. Regelen er vedtatt opphevet fra 2012. Denne artikkelen viser til regelene som gjelder f.o.m. 2013.

 • 01.03.2017

Overtidsmat

Dekning av overtidsmat som overstiger forskuddskattesatsen for trekkfrie matpenger fastsatt i Skattedirektoratets forskrift skal behandles som skattepliktig inntekt for den ansatte. Det er krav både til beløpets størrelse og arbeidstid for å unngå det som populært omtales som ”pizzaskatt”. Serverer arbeidsgiveren et rimelig måltid (ikke utgiftsrefusjon) er det imidlertid ingen slik beløpsgrense.

 • 01.03.2017

Hovedpostene i regnskapet - gjeld og egenkapital

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende gjeld og egenkapital etter Regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard.

 • 01.03.2017

Generalforsamlingsmøtet

Oversikt over de viktigste møtereglene for generalforsamlingen. Oversikten bygger på de to aksjelovene - aksjeloven og allmennaksjeloven.

 • 01.03.2017

Etablering av virksomhet og valg av selskapsform

Skatte- og avgiftsmessige hensyn er alltid relevant. Ikke minst gjelder dette i tilfeller hvor utenlandske interesser ønsker å operere i Norge. I slike tilfeller må det først tas stilling til hva som forretningsmessig er en hensiktsmessig organisasjonsform, for deretter å se på hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser og muligheter som foreligger.

 • 01.03.2017

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer.

 • 01.03.2017

Bolig og tomt

Gevinst ved realisasjon av bolig og tomt er som hovedregel skattepliktig som kapitalinntekt, både i og utenfor virksomhet. Tap er fradragsberettiget i samme utstrekning som en gevinst vil være skattepliktig.

 • 01.03.2017

Gaver i ansettelsesforhold

Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt. I visse tilfeller er det imidlertid fritak for beskatning på den ansattes hånd under forutsetning av at gavene gis som ledd i en generell ordning for bedriften.

 • 01.03.2017

Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Alle utbetalinger fra arbeidsgiver til ansatte ved opphør av arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig for mottaker. Det foreligger imidlertid unntak fra skatteplikt for erstatning og ved etterlønn i forbindelse med arbeidstakers død.

 • 01.03.2017

Utdanning i arbeidsforhold

Etter reglene om skattefri utdanning i arbeidsforhold kan en ansatt få inntil 20 måneders utdanning betalt av arbeidsgiver uten å skatte av fordelen. Arbeidsgiver plikter heller ikke å betale arbeidsgiveravgift av ytelsen.

 • 01.03.2017

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av fri bolig i utlandet

Fordel ved fri bolig på tjenestestedet i utlandet regnes som skattepliktig inntekt. Det skal i utgangspunktet foretas forskuddstrekk av den frie boligens verdi, og den vil inngå i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift. Reglene gjelder både for offentlige- og private ansatte.

 • 01.03.2017

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

 • 01.03.2017

Elektronisk kommunikasjon (EK-tjeneste)

Det er særskilte sjablongregler for fordelsbeskatning av ansatte når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader ved fri telefon - fast telefon, mobiltelefon og andre former for elektronisk kommunikasjon, f.eks. internett og bredbånd.

 • 01.03.2017

Inntektsbegreper og skattesatser

Personinntekt er i hovedsak et brutto inntektsbegrep og omfatter som utgangspunkt inntekt fra personlig arbeid og innsats, eller inntekter som erstatter inntekt av personlig innsats. Som personinntekt regnes alle inntekter som ikke kan sies å være kapitalavkastning.

 • 28.02.2017

Trygdeforhold ved arbeid innen EØS-området (samt Sveits)

Å avklare trygdeforholdet til en person som arbeider innenfor EØS-området er viktig. Trygdeforholdet er bestemmende for hvor arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift og hvor arbeidstakeren skal betale trygdeavgift. Videre avgjør trygdemedlemskapet hvilket land arbeidstakeren har krav på trygdeytelser fra, f.eks. sykepenger og pensjonsopptjening. EØS-avtalen medfører forenklinger når det gjelder trygdeforhold for EØS-borgere som midlertidig bor og arbeider i et annet EØS-land.

 • 28.02.2017

Utenlandske arbeidstakere i Norge

Skatteplikt, trygdeplikt, 10 prosent standardfradrag og arbeids-/oppdragsgivers rapporteringsplikt.

 • 28.02.2017

Beskatning av norsk eierskap i lavskatteland - «NOKUS»

Norske deltakere i norsk-kontrollerte selskaper og innretninger hjemmehørende i lavskatteland (NOKUS) skal løpende beskattes for en forholdsmessig andel av selskapets/innretningens resultat, uavhengig av om det faktisk utbetales utbytte. Dette gjelder bare dersom de norske deltakerne direkte eller indirekte eier eller kontrollerer selskapets/innretningens andeler eller kapital.

 • 28.02.2017

Exit-beskatning av urealisert gevinst ved uttak fra norsk beskatningsområde mv.

Skatteloven inneholder regler som innebærer at det som et utgangspunkt blir beregnet en urealisert skattepliktig gevinst allerede ved uttak av nærmere bestemte eiendeler og gjeld fra norsk beskatningsområde.

 • 28.02.2017

Internprising (transfer pricing)

Internprising er et av de mest aktuelle temaene innen internasjonal beskatning. Både norske og utenlandske skattemyndigheter går multinasjonale selskapers internprising i sømmene, og de krever en stadig mer analytisk tilnærming til etterlevelsen av armlengdeprinsippet. Vi ser at konserninterne tjenester, royaltybelastninger og restruktureringer har hatt særlig prioritet i bokettersynsprosesser den seneste tiden.

 • 28.02.2017

Skatteplikt ved utleie av rigger og fartøyer til norsk kontinentalsokkel

Enhver aktør som driver petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel blir skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 1: «Undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum» er skattepliktig virksomhet. Loven omfatter også behandling av petroleum ved innretninger benyttet til utvinning eller rørledningstransport.

 • 28.02.2017

Petroleumsbeskatning

Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 24 % for 2017 og 23% for 2018. Av inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum skal det i tillegg betales en særskatt til staten, som for 2017 er 54 % og 55% for 2018. Lete- og utvinningsselskapenes marginale skattesats er dermed uendret med 78 %.

 • 28.02.2017

Kraftverksbeskatning

Skattelovgivningen inneholder en rekke særregler for skattlegging av inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft. I tillegg til de vanlige regler for fastsettelse av alminnelig inntekt, gjelder det særregler for blant annet avskrivninger, skattefritak ved samlet salg, og regler om grunnrentebeskatning, og naturressursskatt. Bakgrunnen for særreglene er den spesielle rollen vannkraften spiller i norsk el-forsyning og økonomi.

 • 28.02.2017

Periodisering (tidfesting)

Når skal en inntektspost komme til beskatning eller en fradragspost til fradrag?

 • 28.02.2017

Rederiskatteordningen

Skipsfartsinntekter opptjent under rederiskatteordningen er endelig skattefrie. Dette er blant annet begrunnet i næringens internasjonale og mobile karakter og formålet om å etablere en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning. Finansdepartementet har i løpet av 2017 fremmet en rekke endringer i rederiskatteloven som ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan 14. desember 2017.

 • 28.02.2017

Skattemessige avskrivninger

Det gis skattemessig fradrag for avskrivninger for verdiforringelse ved slit og elde på varige og betydelige driftsmidler. Avhengig av type driftsmidler vil fradrag gis enten gjennom saldoavskrivning, lineære avskrivninger eller gjennom skjønnsmessig fastsatt beløp.

 • 28.02.2017

Representasjonsutgifter

Representasjon er tiltak som retter seg til en ekstern aktør, typisk en kunde av bedriften. Dette innebærer at typiske velferdsarrangement for ansatte, som reiser eller gaver, ikke er å regne som representasjon.

 • 28.02.2017

Bedriftsturer til utlandet

Det er mer og mer vanlig å arrangere reiser for ansatte til utlandet i stedet for tradisjonelle weekendopphold på høyfjellshotell.

 • 28.02.2017

SkatteFUNN - fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til forskning og utvikling (FoU)

Skatteloven § 16-40 inneholder regler om fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til prosjekter vedrørende forskning og utvikling. Reglene går ut på at skattytere som oppfyller nærmere fastsatte vilkår gis rett til fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til FoU-prosjekter godkjent av Norsk forskningsråd.

 • 28.02.2017

Fremføring av underskudd

Utgangspunktet er at hvert års inntekt skal gjøres opp for seg. Hvis imidlertid den skattepliktige samlet sett har underskudd ett år, kan dette fremføres og trekkes fra i et senere inntektsår, jf. skatteloven § 14-6.

 • 28.02.2017

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar) og kommandittselskaper er ikke egne skattesubjekter. I stedet beskattes selskapsdeltakerne etter et nettoligningsprinsipp. Dette innebærer at selskapets nettoresultat overføres til beskatning på deltakernes hender.

 • 28.02.2017

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett

Alle transaksjoner utløser i prinsippet skatt, med mindre det finnes særskilte unntak. I praksis er det i skatteloven gitt unntak for nesten alle fusjons- og fisjonsformer som gjennomføres etter aksjelovenes regler.

 • 28.02.2017

Skatteprosess

Manglende overholdelse av frister kan innebære at skattesaker og saker om merverdiavgift ikke kan kreves endret, selv om vedtakene er klart uriktig og angår store beløp eller har annen vesentlig betydning. Skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017. Skatteforvaltningsloven omhandler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet. Loven erstatter den tidligere ligningsloven, i tillegg til en rekke skatteforvaltningsregler i regelverket for andre skattearter som omfattes av loven.

 • 28.02.2017

Kontant betaling til besvær

Den som betaler kontant for beløp over 10.000 kroner, mister retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift. Samtidig kan den som betaler kontant også bli holdt medansvarlig for unndragelse av skatt og avgift.

 • 28.02.2017

Kontroll av konserner, selskaper og næringsvirksomhet

For å føre kontroll med konserner, selskaper og næringsdrivende, gjennomfører skattemyndighetene bokettersyn. Hensikten er å gjennomgå selskapenes regnskap for å undersøke om det foreligger mangler, feilvurderinger og eventuelt misligheter i forholdrelatert til reglene innenfor skatte- og avgiftsretten.

 • 28.02.2017

Hovedpostene i regnskapet - eiendeler

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende eiendeler etter regnskapsloven og norsk regnskapsstandard.

 • 28.02.2017

Opphold i utlandet

Under opphold i utlandet er det i hovedsak tre regelsett som er av interesse for den skattemessige posisjon i Norge. Dette er reglene om skattemessig emigrasjon, den såkalte ettårsregelen, samt bestemmelsene i skatteavtalene.

 • 28.02.2017

Behandling av årsregnskap - noen viktige lovregler

Denne artikkelen er ment som en katalog over en del selskapsrettslige regler som kan være nyttige å vite om, og ikke som en fullstendig oversikt over formelle prosedyrer vedrørende behandlingen av årsregnskapet.

 • 28.02.2017

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

 • 28.02.2017

Innberetning av lønn

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte satser. For detaljert oversikt viser vi til www.skatteetaten.no og www.skattedirektoratet.no.

 • 28.02.2017

Uttak fra næringsvirksomhet

Beskatning utløses når verdier tas ut av bruk i virksomhet.

 • 27.02.2017

Konsernbidrag

Ved konsernbidrag kan selskapene som inngår i konsernet samordne skattepliktig overskudd og underskudd, ved at giverselskapet får inntektsfradrag for et beløp som blir skattepliktig inntekt for mottaker. Vilkåret er at selskapene inngår i et konsern med en eierandel på mer enn 90 %. Reglene gjelder også for filial av utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS. Konsernbidrag kan endres ved ligningsmyndighetenes senere endring av ligning.

 • 27.02.2017

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Rentefordel ved reelle lån i arbeidsforhold er skattepliktig. Et lån regnes ikke som reelt dersom det ikke er forutsatt at det skal tilbakebetales, eller det er forutsatt at tilbakebetalingen skal avregnes mot utdelt utbytte. I slike tilfeller vil lånebeløpet behandles som lønn eller utbytte.