• 14.02.2023

BREXIT – Grenseoverskridende forretningsaktiviteter etter desember 2020

Etter1. januar 2021 er Storbritannia ikke lenger en del av EU/EØS samarbeidet. Norges forhold til Storbritannia er dermed ikke lenger regulert av EØS-avtalen. Storbritannia og EU ble enige om en ny handelsavtale på selveste juleaften den 24. desember 2020, mens Norge og Storbritannia ikke har sluttført noe avtale per dags dato. Nedenfor har vi inntatt noen av følgene av at spillereglene endres fra og med 2021.

 • 14.02.2023

Rabatter i arbeidsforhold – Oppdatering 2022

Fra 1. januar 2019 gjelder det nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter med tilknytning til arbeidsforholdet og arbeidsgivers forpliktelser for innrapportering av slike rabatter.

 • 14.02.2023

Pendlere – fradrag for merkostnader

Skattytere som bor utenfor hjemmet på grunn av sitt arbeid kan i noen situasjoner kreve fradrag for merkostnader til reise kost og losji. Arbeidsgiver vil, i de tilfellene hvor det foreligger rett til fradrag, kunne dekke merkostnadene skattefritt for arbeidstaker.

 • 14.02.2023

Diettgodtgjørelse og reisegodtgjørelse ved yrkesreiser hvor arbeidstaker må bo utenfor hjemmet

Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise, kost og losji når arbeidstaker må overnatte utenfor hjemmet på yrkesreiser. Vi viser til egen artikkel som omhandler satser etter statens reiseregulativ.

 • 14.02.2023

Diettgodtgjørelse og reisegodtgjørelse ved dagsreiser

Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise og kost ved dagsreiser.

 • 19.02.2020

Lønn eller utbytte - ta testen her!

Hva er optimal fordeling av utbytte og lønn? KPMG har utviklet en kalkulator som gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an.

 • 29.01.2020

Aksjesparekonto

Det er innført regler for Stortinget har besluttet å innføre konto for langsiktig aksjesparing, såkalt aksjesparekonto, hvor gevinst først beskattes når midlene tas ut fra kontoen. Fra og med 2019 gjelder reglene også utbytte.

 • 30.01.2020

Bilgodtgjørelse og firmabil

Bilbeskatning etter satser i Statens regulativ for inntektsåret 2019

 • 16.03.2023

A-ordningen – om rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift mv.

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktiget. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

 • 01.05.2024

Gaver i ansettelsesforhold

Arbeidsgiver kan gi gaver til ansatte for en verdi inntil kr 5 000 per år. I denne artikkelen kan du lese mer om hva du må huske på når du gir gaver til dine ansatte.

 • 01.02.2022

Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Alle utbetalinger fra arbeidsgiver til ansatte ved opphør av arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig for mottaker. Det foreligger imidlertid unntak fra skatteplikt for erstatning og ved etterlønn i forbindelse med arbeidstakers død.

 • 08.03.2021

Gaver og kontingenter

Det gis begrenset fradrag i skattepliktig inntekt for kontingenter til foreninger og organisasjoner samt for gaver til visse frivillige organisasjoner

 • 25.01.2022

Utdanning i arbeidsforhold

Etter reglene om skattefri utdanning i arbeidsforhold kan en ansatt få inntil 20 måneders utdanning betalt av arbeidsgiver uten å skatte av fordelen. Arbeidsgiver plikter heller ikke å betale arbeidsgiveravgift av ytelsen.

 • 24.01.2020

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av fri bolig i utlandet

Fordel ved fri bolig på tjenestestedet i utlandet regnes som skattepliktig inntekt. Det skal i utgangspunktet foretas forskuddstrekk av den frie boligens verdi, og den vil inngå i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift. Reglene gjelder både for offentlige- og private ansatte.

 • 19.02.2020

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

 • 29.01.2020

Elektronisk kommunikasjon (EK-tjeneste)

Det er særskilte sjablongregler for fordelsbeskatning av ansatte når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader ved fri telefon - fast telefon, mobiltelefon og andre former for elektronisk kommunikasjon, f.eks. internett og bredbånd.

 • 14.02.2023

Utenlandssatsene

Utenlandssatsene i følge Statens reiseregulativ.

 • 11.04.2023

Trygdeforhold ved arbeid innen EØS-området (samt Sveits)

Å avklare trygdeforholdet til en person som arbeider innenfor EØS-området er viktig. Trygdeforholdet er bestemmende for hvor arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift og hvor arbeidstakeren skal svare trygdeavgift. Videre avgjør trygdemedlemskapet i hvilket land arbeidstakeren har krav på trygdeytelser fra, f.eks. sykepenger og pensjonsopptjening. EØS- avtalen medfører forenklinger når det gjelder trygdeforhold for EØS-borgere som midlertidig bor og arbeider et annet EØS-land.

 • 28.03.2023

Utenlandske arbeidstakere i Norge

Skatteplikt, trygdeplikt, kildeskatt for lønn og arbeids-/oppdragsgivers rapporteringsplikt.

 • 01.02.2022

Representasjonsutgifter

Representasjon er tiltak som retter seg til en ekstern aktør, typisk en kunde av bedriften. Dette innebærer at typiske velferdsarrangement for ansatte, som reiser eller gaver, ikke er å regne som representasjon.

 • 01.02.2022

Bedriftsturer til utlandet

Det er mer og mer vanlig å arrangere reiser for ansatte til utlandet i stedet for tradisjonelle weekendopphold på høyfjellshotell.

 • 28.03.2023

Skattemyndighetenes kontroll av konserner, selskaper og næringsvirksomhet

For å føre kontroll med konserner, selskaper og næringsdrivende, gjennomfører skattemyndighetene bokettersyn. Hensikten er å gjennomgå selskapenes regnskap for å undersøke hvorvidt det foreligger mangler, feilvurderinger og eventuelle misligheter i forhold relatert til reglene innenfor skatte- og avgiftsretten.

 • 30.05.2024

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

 • 18.04.2023

Ord og utrykk i pensjonsstandarden

Her er en oversikt over en del av de begrepene som brukes i pensjonsstandarden. Vi har også tatt med de tilsvarende engelske uttrykkene.

 • 18.04.2023

Pensjonskostnader

Alle foretak som ikke er små i henhold til definisjonen i regnskapsloven skal regnskapsføre alle pensjonsforpliktelser i samsvar med reglene i pensjonsstandarden. Små foretak har ikke krav om å balanseføre forsikrede ordninger.

 • 03.08.2023

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Rimelige lån fra arbeidsgiver er lån hvor renten er satt lavt. Dersom renten er satt lavere enn normrenten, så skal den ansatte skattlegges for differansen mellom det som faktisk betales og normrenten. Men det finnes situasjoner hvor den ansatte ikke skattlegges for denne fordelen.