• 08.04.2019

Rabatter i arbeidsforhold – nye regler fra 2019

Fra 1. januar 2019 gjelder det nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter med tilknytning til arbeidsforholdet og arbeidsgivers forpliktelser for innrapportering av slike rabatter.

 • 23.01.2019

Pendlere - fradrag for merkostnader

Skattytere som bor utenfor hjemmet på grunn av sitt arbeid kan i noen situasjoner kreve fradrag for merkostnader til reise kost og losji. Arbeidsgiver vil, i de tilfellene hvor det foreligger rett til fradrag, kunne dekke merkostnadene skattefritt for arbeidstaker.

 • 23.01.2019

Diettgodtgjørelse og reisegodtgjørelse ved yrkesreiser hvor arbeidstaker må bo utenfor hjemmet

Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise, kost og losji når arbeidstaker må overnatte utenfor hjemmet på yrkesreiser.

 • 23.01.2019

Diettgodtgjørelse og reisegodtgjørelse ved dagsreiser

Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise og kost ved dagsreiser.

 • 08.01.2019

Lønn eller utbytte - ta testen her!

Hva er optimal fordeling av utbytte og lønn? KPMG har utviklet en kalkulator som gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an.

 • 08.01.2019

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

 • 09.01.2019

Aksjesparekonto

Det er innført regler for Stortinget har besluttet å innføre konto for langsiktig aksjesparing, såkalt aksjesparekonto, hvor gevinst først beskattes når midlene tas ut fra kontoen. Fra og med 2019 gjelder reglene også utbytte.

 • 23.01.2019

Bilgodtgjørelse og firmabil

Bilbeskatning etter satser i Statens regulativ for inntektsåret 2019.

 • 25.01.2019

A-ordningen – om rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift mv.

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktiget. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

 • 09.01.2019

Gaver i ansettelsesforhold

Fra og med inntektsåret 2019 gjelder det endringer i reglene for skatteplikt for gaver i ansettelsesforhold. Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet fremdeles å anse som skattepliktig inntekt. I visse tilfeller er det imidlertid fritak for beskatning på den ansattes hånd under forutsetning av at gavene gis som ledd i en generell ordning for bedriften.

 • 28.01.2019

Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Alle utbetalinger fra arbeidsgiver til ansatte ved opphør av arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig for mottaker. Det foreligger imidlertid unntak fra skatteplikt for erstatning og ved etterlønn i forbindelse med arbeidstakers død.

 • 23.01.2019

Gaver og kontingenter

Det gis begrenset fradrag i skattepliktig inntekt for kontingenter til foreninger og organisasjoner samt for gaver til visse frivillige organisasjoner

 • 19.12.2017

Utdanning i arbeidsforhold

Etter reglene om skattefri utdanning i arbeidsforhold kan en ansatt få inntil 20 måneders utdanning betalt av arbeidsgiver uten å skatte av fordelen. Arbeidsgiver plikter heller ikke å betale arbeidsgiveravgift av ytelsen.

 • 29.01.2019

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av fri bolig i utlandet

Fordel ved fri bolig på tjenestestedet i utlandet regnes som skattepliktig inntekt. Det skal i utgangspunktet foretas forskuddstrekk av den frie boligens verdi, og den vil inngå i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift. Reglene gjelder både for offentlige- og private ansatte.

 • 28.01.2019

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

 • 23.01.2019

Elektronisk kommunikasjon (EK-tjeneste)

Det er særskilte sjablongregler for fordelsbeskatning av ansatte når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader ved fri telefon - fast telefon, mobiltelefon og andre former for elektronisk kommunikasjon, f.eks. internett og bredbånd.

 • 28.01.2019

Utenlandssatsene

Utenlandssatsene i følge Statens reiseregulativ.

 • 19.12.2017

Trygdeforhold ved arbeid innen EØS-området (samt Sveits)

Å avklare trygdeforholdet til en person som arbeider innenfor EØS-området er viktig. Trygdeforholdet er bestemmende for hvor arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift og hvor arbeidstakeren skal betale trygdeavgift. Videre avgjør trygdemedlemskapet hvilket land arbeidstakeren har krav på trygdeytelser fra, f.eks. sykepenger og pensjonsopptjening. EØS-avtalen medfører forenklinger når det gjelder trygdeforhold for EØS-borgere som midlertidig bor og arbeider i et annet EØS-land.

 • 24.01.2019

Utenlandske arbeidstakere i Norge

Skatteplikt, trygdeplikt, kildeskatt for lønn og arbeids-/oppdragsgivers rapporteringsplikt.

 • 23.01.2019

Representasjonsutgifter

Representasjon er tiltak som retter seg til en ekstern aktør, typisk en kunde av bedriften. Dette innebærer at typiske velferdsarrangement for ansatte, som reiser eller gaver, ikke er å regne som representasjon.

 • 25.01.2019

Bedriftsturer til utlandet

Det er mer og mer vanlig å arrangere reiser for ansatte til utlandet i stedet for tradisjonelle weekendopphold på høyfjellshotell.

 • 28.01.2019

Kontroll av konserner, selskaper og næringsvirksomhet

For å føre kontroll med konserner, selskaper og næringsdrivende, gjennomfører skattemyndighetene bokettersyn. Hensikten er å gjennomgå selskapenes regnskap for å undersøke om det foreligger mangler, feilvurderinger og eventuelt misligheter i forhold relatert til reglene innenfor skatte- og avgiftsretten.

 • 08.01.2019

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

 • 29.01.2019

Innberetning av lønn

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte satser. For detaljert oversikt viser vi til www.skatteetaten.no og www.skattedirektoratet.no.

 • 21.12.2017

Ord og utrykk i pensjonsstandarden

Her er en oversikt over en del av de ord og begreper som pensjonsstandarden inneholder. Vi har også tatt med de tilsvarende engelske uttrykkene.

 • 21.12.2017

Pensjonskostnader

Alle foretak som ikke er små i henhold til definisjonen i regnskapsloven må implementere pensjonsstandarden fullt ut. Små foretak har ikke krav om å balanseføre forsikrede ordninger.

 • 08.01.2019

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Rentefordel ved reelle lån i arbeidsforhold er skattepliktig. Et lån regnes ikke som reelt dersom det ikke er forutsatt at det skal tilbakebetales, eller det er forutsatt at tilbakebetalingen skal avregnes mot utdelt utbytte. I slike tilfeller vil lånebeløpet behandles som lønn eller utbytte.