• 15.02.2021

BREXIT – Grenseoverskridende forretningsaktiviteter etter desember 2020

Etter1. januar 2021 er Storbritannia ikke lenger en del av EU/EØS samarbeidet. Norges forhold til Storbritannia er dermed ikke lenger regulert av EØS-avtalen. Storbritannia og EU ble enige om en ny handelsavtale på selveste juleaften den 24. desember 2020, mens Norge og Storbritannia ikke har sluttført noe avtale per dags dato. Nedenfor har vi inntatt noen av følgene av at spillereglene endres fra og med 2021.

 • 14.01.2021

Rabatter i arbeidsforhold – Oppdatering 2021

Fra 1. januar 2019 gjelder det nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter med tilknytning til arbeidsforholdet og arbeidsgivers forpliktelser for innrapportering av slike rabatter.

 • 14.01.2021

Pendlere – fradrag for merkostnader

Skattytere som bor utenfor hjemmet på grunn av sitt arbeid kan i noen situasjoner kreve fradrag for merkostnader til reise kost og losji. Arbeidsgiver vil, i de tilfellene hvor det foreligger rett til fradrag, kunne dekke merkostnadene skattefritt for arbeidstaker.

 • 14.01.2021

Diettgodtgjørelse og reisegodtgjørelse ved yrkesreiser hvor arbeidstaker må bo utenfor hjemmet

Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise, kost og losji når arbeidstaker må overnatte utenfor hjemmet på yrkesreiser. Vi viser til egen artikkel som omhandler satser etter statens reiseregulativ.

 • 14.01.2021

Diettgodtgjørelse og reisegodtgjørelse ved dagsreiser

Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise og kost ved dagsreiser.

 • 19.02.2020

Lønn eller utbytte - ta testen her!

Hva er optimal fordeling av utbytte og lønn? KPMG har utviklet en kalkulator som gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an.

 • 17.02.2020

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

 • 29.01.2020

Aksjesparekonto

Det er innført regler for Stortinget har besluttet å innføre konto for langsiktig aksjesparing, såkalt aksjesparekonto, hvor gevinst først beskattes når midlene tas ut fra kontoen. Fra og med 2019 gjelder reglene også utbytte.

 • 30.01.2020

Bilgodtgjørelse og firmabil

Bilbeskatning etter satser i Statens regulativ for inntektsåret 2019

 • 17.02.2020

A-ordningen – om rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift mv.

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktiget. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

 • 11.02.2021

Gaver i ansettelsesforhold

Fra og med inntektsåret 2021 økes den skattefrie beløpsgrensen fra 2 000 kroner til 5 000 kroner. Det er imidlertid ikke bare beløpsgrensen som endres.

 • 07.01.2021

Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Alle utbetalinger fra arbeidsgiver til ansatte ved opphør av arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig for mottaker. Det foreligger imidlertid unntak fra skatteplikt for erstatning og ved etterlønn i forbindelse med arbeidstakers død.

 • 08.03.2021

Gaver og kontingenter

Det gis begrenset fradrag i skattepliktig inntekt for kontingenter til foreninger og organisasjoner samt for gaver til visse frivillige organisasjoner

 • 10.01.2021

Utdanning i arbeidsforhold

Etter reglene om skattefri utdanning i arbeidsforhold kan en ansatt få inntil 20 måneders utdanning betalt av arbeidsgiver uten å skatte av fordelen. Arbeidsgiver plikter heller ikke å betale arbeidsgiveravgift av ytelsen.

 • 24.01.2020

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av fri bolig i utlandet

Fordel ved fri bolig på tjenestestedet i utlandet regnes som skattepliktig inntekt. Det skal i utgangspunktet foretas forskuddstrekk av den frie boligens verdi, og den vil inngå i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift. Reglene gjelder både for offentlige- og private ansatte.

 • 19.02.2020

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

 • 29.01.2020

Elektronisk kommunikasjon (EK-tjeneste)

Det er særskilte sjablongregler for fordelsbeskatning av ansatte når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader ved fri telefon - fast telefon, mobiltelefon og andre former for elektronisk kommunikasjon, f.eks. internett og bredbånd.

 • 19.02.2020

Utenlandssatsene

Utenlandssatsene i følge Statens reiseregulativ.

 • 11.01.2021

Trygdeforhold ved arbeid innen EØS-området (samt Sveits)

Å avklare trygdeforholdet til en person som arbeider innenfor EØS-området er viktig. Trygdeforholdet er bestemmende for hvor arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift og hvor arbeidstakeren skal svare trygdeavgift. Videre avgjør trygdemedlemskapet i hvilket land arbeidstakeren har krav på trygdeytelser fra, f.eks. sykepenger og pensjonsopptjening. EØS- avtalen medfører forenklinger når det gjelder trygdeforhold for EØS-borgere som midlertidig bor og arbeider et annet EØS-land.

 • 08.03.2021

Utenlandske arbeidstakere i Norge

Skatteplikt, trygdeplikt, kildeskatt for lønn og arbeids-/oppdragsgivers rapporteringsplikt.

 • 10.01.2021

Representasjonsutgifter

Representasjon er tiltak som retter seg til en ekstern aktør, typisk en kunde av bedriften. Dette innebærer at typiske velferdsarrangement for ansatte, som reiser eller gaver, ikke er å regne som representasjon.

 • 10.01.2021

Bedriftsturer til utlandet

Det er mer og mer vanlig å arrangere reiser for ansatte til utlandet i stedet for tradisjonelle weekendopphold på høyfjellshotell.

 • 23.04.2021

Skattemyndighetenes kontroll av konserner, selskaper og næringsvirksomhet

For å føre kontroll med konserner, selskaper og næringsdrivende, gjennomfører skattemyndighetene bokettersyn. Hensikten er å gjennomgå selskapenes regnskap for å undersøke hvorvidt det foreligger mangler, feilvurderinger og eventuelle misligheter i forhold relatert til reglene innenfor skatte- og avgiftsretten.

 • 08.03.2021

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

 • 19.02.2020

Innberetning av lønn

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte satser. For detaljert oversikt viser vi til www.skatteetaten.no og www.skattedirektoratet.no.

 • 19.02.2020

Ord og utrykk i pensjonsstandarden

Her er en oversikt over en del av de ord og begreper som pensjonsstandarden inneholder. Vi har også tatt med de tilsvarende engelske uttrykkene.

 • 19.02.2020

Pensjonskostnader

Alle foretak som ikke er små i henhold til definisjonen i regnskapsloven skal regnskapsføre alle pensjonsforpliktelser i samsvar med reglene i pensjonsstandarden. Små foretak har ikke krav om å balanseføre forsikrede ordninger.

 • 25.01.2021

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Rimelige lån fra arbeidsgiver er lån hvor renten er satt lavt. Utgangspunktet er dersom renten er satt lavere enn normrenten, så skal den ansatte skattlegges for differansen mellom det som faktisk betales og normrenten. Men det finnes situasjoner hvor den ansatte ikke skattlegges for denne fordelen.