• 08.09.2017

Endringer i aksjeloven

Aksjeloven er endret på flere punkter i 2017 og 2018. I denne artikkelen tar vi for oss hovedinnholdet i disse endringene. Endringer i allmennaksjeloven er også kort kommentert, her er det betydelig mindre omfang av endringer.

  • 01.03.2017

Foretaksregisteret - Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling

Foretaksregisteret har nylig kunngjort frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet 2018/2019. De sentrale datoene er 20. oktober og 12. desember.

  • 01.03.2017

Revisjonskrav for AS som ikke har valgt revisor

Enkelte aksjeselskaper er unntatt revisjonsplikt. De må likevel i en rekke tilfeller ha uttalelser og bekreftelser fra en revisor.

  • 01.03.2017

Generalforsamlingsmøtet

Oversikt over de viktigste møtereglene for generalforsamlingen. Oversikten bygger på de to aksjelovene - aksjeloven og allmennaksjeloven.

  • 01.03.2017

Etablering av virksomhet og valg av selskapsform

Skatte- og avgiftsmessige hensyn er alltid relevant. Ikke minst gjelder dette i tilfeller hvor utenlandske interesser ønsker å operere i Norge. I slike tilfeller må det først tas stilling til hva som forretningsmessig er en hensiktsmessig organisasjonsform, for deretter å se på hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser og muligheter som foreligger.

  • 28.02.2017

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar) og kommandittselskaper er ikke egne skattesubjekter. I stedet beskattes selskapsdeltakerne etter et nettoligningsprinsipp. Dette innebærer at selskapets nettoresultat overføres til beskatning på deltakernes hender.

  • 28.02.2017

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett

Alle transaksjoner utløser i prinsippet skatt, med mindre det finnes særskilte unntak. I praksis er det i skatteloven gitt unntak for nesten alle fusjons- og fisjonsformer som gjennomføres etter aksjelovenes regler.