• 28.02.2023

15 viktige spørsmål om redegjørelsen etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger styret og daglig leder å redegjøre for aktsomhetsvurderingene. Fristen for å offentliggjøre den første redegjørelsen nærmer seg. Med nye regler følger mange spørsmål. Her gir vi deg svar på de mest stilte spørsmålene.

  • 30.01.2022

Økt utbyttebeskatning - tidspunkt for skattlegging av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte

Ekstraordinært utbytte - på hvilket tidspunkt blir dette skattepliktig?

  • 08.12.2020

Lov om register over reelle rettighetshavere – konsekvens for ideelle organisasjoner og stiftelser

Finansdepartementet har sendt ut et høringsnotat med svarfrist den 1. oktober 2020 med forslag til endringer som omfatter både ideelle organisasjoner og stiftelser. Lovforslaget innebærer at juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger, samt forvaltere av utenlandske juridiske arrangementer skal innhente og lagre opplysninger om sine reelle rettighetshavere, og registrere disse opplysningene i et sentralt register. Registret skal være offentlig tilgjengelig for allmennheten.

  • 25.01.2022

Foretaksregisteret - Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling

Foretaksregisteret kunngjør hver år frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet. De sentrale datoene er vanligvis i midten av oktober og desember.

  • 30.01.2022

Revisjonskrav for AS som ikke har valgt revisor

Selskap som er unntatt fra revisjonsplikt må i en del tilfeller ha uttalelser og bekreftelser fra en revisor

  • 14.02.2023

Generalforsamlingsmøtet

Oversikt over de viktigste møtereglene for generalforsamlingen. Oversikten bygger på de to aksjelovene - aksjeloven og allmennaksjeloven.

  • 13.03.2023

Etablering av virksomhet og valg av selskapsform

Skatte- og avgiftsmessige hensyn er alltid relevant. Ikke minst gjelder dette i tilfeller hvor utenlandske interesser ønsker å operere i Norge. I slike tilfeller må det man først tas stilling til hva som forretningsmessig er en hensiktsmessig organisasjonsform, for deretter å se på hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser og muligheter som foreligger.

  • 25.01.2022

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar) og kommandittselskaper er ikke egne skattesubjekter. I stedet beskattes selskapsdeltakerne etter et nettoligningsprinsipp. Dette innebærer at selskapets nettoresultat overføres til beskatning på deltakernes hender

  • 17.02.2020

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett

Alle transaksjoner utløser i prinsippet skatt, med mindre det finnes særskilte unntak. I praksis er det i skatteloven gitt unntak for nesten alle fusjons- og fisjonsformer som gjennomføres etter aksjelovenes regler.

  • 09.02.2022

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Fritaksmetoden; stort sett skattefrihet for aksjeinntekter mm, mens det ikke gis fradrag for tap.