• 08.12.2020

Lov om register over reelle rettighetshavere – konsekvens for ideelle organisasjoner og stiftelser

Finansdepartementet har sendt ut et høringsnotat med svarfrist den 1. oktober 2020 med forslag til endringer som omfatter både ideelle organisasjoner og stiftelser. Lovforslaget innebærer at juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger, samt forvaltere av utenlandske juridiske arrangementer skal innhente og lagre opplysninger om sine reelle rettighetshavere, og registrere disse opplysningene i et sentralt register. Registret skal være offentlig tilgjengelig for allmennheten.

  • 20.02.2020

Endringer i aksjeloven

Aksjeloven er endret på flere punkter i 2020, 2019, 2018 og 2017. I denne artikkelen tar vi for oss hovedinnholdet i disse endringene. Allmennaksjeloven er også endret på en del punkter, dette behandles ikke i denne artikkelen.

  • 19.02.2020

Foretaksregisteret - Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling

Foretaksregisteret har nylig kunngjort frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet 2018/2019. De sentrale datoene er 20. oktober og 12. desember.

  • 17.02.2020

Revisjonskrav for AS som ikke har valgt revisor

Enkelte aksjeselskaper er unntatt revisjonsplikt. De må likevel i en rekke tilfeller ha uttalelser og bekreftelser fra en revisor.

  • 20.02.2020

Generalforsamlingsmøtet

Oversikt over de viktigste møtereglene for generalforsamlingen. Oversikten bygger på de to aksjelovene - aksjeloven og allmennaksjeloven.

  • 28.01.2021

Etablering av virksomhet og valg av selskapsform

Skatte- og avgiftsmessige hensyn er alltid relevant. Ikke minst gjelder dette i tilfeller hvor utenlandske interesser ønsker å operere i Norge. I slike tilfeller må det man først tas stilling til hva som forretningsmessig er en hensiktsmessig organisasjonsform, for deretter å se på hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser og muligheter som foreligger.

  • 18.02.2021

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar) og kommandittselskaper er ikke egne skattesubjekter. I stedet beskattes selskapsdeltakerne etter et nettoligningsprinsipp. Dette innebærer at selskapets nettoresultat overføres til beskatning på deltakernes hender.

  • 17.02.2020

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett

Alle transaksjoner utløser i prinsippet skatt, med mindre det finnes særskilte unntak. I praksis er det i skatteloven gitt unntak for nesten alle fusjons- og fisjonsformer som gjennomføres etter aksjelovenes regler.

  • 23.04.2021

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Fritaksmetoden; stort sett skattefrihet for aksjeinntekter mm, mens det ikke gis fradrag for tap.