• 03.08.2023

15 viktige spørsmål om redegjørelsen etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger styret og daglig leder å redegjøre for aktsomhetsvurderingene. Fristen for å offentliggjøre den første redegjørelsen nærmer seg. Med nye regler følger mange spørsmål. Her gir vi deg svar på de mest stilte spørsmålene.

  • 18.04.2023

Økt utbyttebeskatning - tidspunkt for skattlegging av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte

Ekstraordinært utbytte - på hvilket tidspunkt blir dette skattepliktig?

  • 25.01.2022

Foretaksregisteret - Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling

Foretaksregisteret kunngjør hver år frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet. De sentrale datoene er vanligvis i midten av oktober og desember.

  • 18.04.2023

Revisjonskrav for AS som ikke har valgt revisor

Selskap som er unntatt fra revisjonsplikt må i en del tilfeller ha uttalelser og bekreftelser fra en revisor

  • 14.02.2023

Generalforsamlingsmøtet

Oversikt over de viktigste møtereglene for generalforsamlingen. Oversikten bygger på de to aksjelovene - aksjeloven og allmennaksjeloven.

  • 13.03.2023

Etablering av virksomhet og valg av selskapsform

Skatte- og avgiftsmessige hensyn er alltid relevant. Ikke minst gjelder dette i tilfeller hvor utenlandske interesser ønsker å operere i Norge. I slike tilfeller må det man først tas stilling til hva som forretningsmessig er en hensiktsmessig organisasjonsform, for deretter å se på hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser og muligheter som foreligger.

  • 25.01.2022

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar) og kommandittselskaper er ikke egne skattesubjekter. I stedet beskattes selskapsdeltakerne etter et nettoligningsprinsipp. Dette innebærer at selskapets nettoresultat overføres til beskatning på deltakernes hender

  • 19.04.2023

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett

Alle transaksjoner utløser i prinsippet skatt, med mindre det finnes særskilte unntak. I praksis er det i skatteloven gitt unntak for nesten alle fusjons- og fisjonsformer som gjennomføres etter aksjelovenes regler.

  • 09.02.2022

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Fritaksmetoden; stort sett skattefrihet for aksjeinntekter mm, mens det ikke gis fradrag for tap.