• 28.03.2023

Toll og eksportkontroll

Ved import og eksport av varer til og fra det norske tollområde ilegges enkelte varer toll. Toll på importvarer til Norge fastsettes etter bestemte satser i tolltariffen. Ved import til Norge er de aller fleste industrivarer fritatt for toll. For de fleste landbruksvarer, mat og drikke er det fortsatt toll ved innførsel til Norge, men også her finnes det en rekke ordninger for redusert toll og enkelte fritaksordninger. På tekstilområdet er det, selv med en rekke fritaksordninger toll på innførse

  • 13.03.2023

Standard Audit File-Tax (SAF-T) – Standard rapporteringsformat til Skatteetaten

1. januar 2020 tredde SAF-T regelverket i kraft i Norge. Dette innebærer at alle skatteytere som er bokføringspliktige i Norge og som har bokføringsmaterialet tilgjengelig elektronisk skal kunne innlevere regnskapsdata i XML format i Altinn på forespørsel fra Skatteetaten.

  • 14.02.2023

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivere må betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse utbetalt til arbeidstakere.

  • 19.04.2023

Dokumentavgift

Det betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomten. Det er ingen endringer i satsen fra 1. januar 2023, og dokumentavgift skal betales med 2,5 pst av avgiftsgrunnlaget, med minst kr 250.

  • 25.01.2022

Erfaringer fra bokettersyn: Merverdiavgift

Forpliktelser og muligheter i forholdet til avgiftsmyndighetene.

  • 25.01.2022

Merverdiavgift

Vi vil i det følgende gi en oversikt over endringer som er foretatt innen merverdiavgift i den senere tid, herunder kort omtale noen sentrale temaer.

  • 18.02.2022

Skatteprosess

Manglende overholdelse av frister kan innebære at skattesaker og saker om merverdiavgift ikke kan kreves endret, selv om vedtakene er klart uriktig og angår store beløp eller har annen vesentlig betydning. Skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017. Skatteforvaltningsloven omhandler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet. Loven erstattet den tidligere ligningsloven, i tillegg til en rekke skatteforvaltningsregler i regelverket for andre skattearter som omfattes av loven.

  • 28.03.2023

Skattemyndighetenes kontroll av konserner, selskaper og næringsvirksomhet

For å føre kontroll med konserner, selskaper og næringsdrivende, gjennomfører skattemyndighetene bokettersyn. Hensikten er å gjennomgå selskapenes regnskap for å undersøke hvorvidt det foreligger mangler, feilvurderinger og eventuelle misligheter i forhold relatert til reglene innenfor skatte- og avgiftsretten.