• 04.07.2017

Børsnotering – Vurderer du å ta selskapet ditt på børs?

Mange gründere og private equity-selskaper sikter mot børs. For andre selskaper kan en børsnotering gi tilgang til kapital for vekst og investeringer, gjøre aksjen mer likvid og gi selskapet økt synlighet i markedet. Børsnoterte aksjer kan benyttes som vederlag ved oppkjøp og en notering kan rydde opp i en låst eierstruktur.

 • 23.05.2017

KPMG-satsen

Regler og satser for årsoppgjøret 2017 og regnskapsåret 2018.

 • 22.05.2017

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

 • 01.03.2017

Frist for innsending av årsregnskap

Frist for innsending av årsregnskap for 2017 er 31. juli 2018 og forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august 2018. Rettsgebyret, som bestemmer størrelsen for forsinkelsesgebyret, økes til kr 1 130 fra 1. januar 2018.

 • 01.03.2017

Utbyttebeskatning av lån mv fra selskap til aksjonær

Lån og sikkerhetsstillelser fra selskap til aksjonær og nærstående til aksjonær behandles skattemessig som utbytte.

 • 01.03.2017

A-ordningen – om rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift mv.

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

 • 01.03.2017

Hendelser etter balansedagen

Det kan forekomme mange transaksjoner eller hendelser fra regnskapsårets slutt til det tidspunkt årsregnskapet avlegges, som på en eller annen måte har betydning for regnskapet.

 • 01.03.2017

Endret skattesats – regnskapsmessige konsekvenser

Skattesatsen på alminnelig inntekt blir ytterligere redusert til 23% fra og med inntektsåret 2018. For 2017 er skattesatsen 24 %. Regnskapsmessig får dette konsekvenser allerede for årsregnskapet for 2017, fordi beregningen av utsatt skatt skal skje med den nye og reduserte satsen. Virkningen blir tilsvarende som i årsregnskapene for 2016 og 2015, hvor det også var en reduksjon av alminnelig skattesats med ett prosentpoeng.

 • 01.03.2017

Bokføring

Dagens bokføringslov med tilhørende forskrift ble vedtatt med virkning fra 2006. Etter dette tidspunktet har det skjedd en rekke justeringer, både skjerpelser og lettelser for næringslivet.

 • 01.03.2017

Fullstendighetserklæring

Revisor ber hvert år om at ledelsen gjennomgår og signerer en egen skriftlig uttalelse, ofte kalt fullstendighetserklæring, i tilknytning til avleggelse av årsregnskap og årsberetning. Bakgrunnen for dette er at revisjonsstandardene, som revisor er lovpålagt å følge i sitt arbeid, stiller krav om slike skriftlige uttalelser.

 • 01.03.2017

Revisjonsberetning

Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig uttalelse om informasjonen foretaket gir.

 • 01.03.2017

Hovedpostene i regnskapet - gjeld og egenkapital

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende gjeld og egenkapital etter Regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard.

 • 01.03.2017

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

 • 01.03.2017

Elektronisk kommunikasjon (EK-tjeneste)

Det er særskilte sjablongregler for fordelsbeskatning av ansatte når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader ved fri telefon - fast telefon, mobiltelefon og andre former for elektronisk kommunikasjon, f.eks. internett og bredbånd.

 • 01.03.2017

Utenlandssatsene

Utenlandssatsene i følge Statens reiseregulativ.

 • 28.02.2017

Petroleumsbeskatning

Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 24 % for 2017 og 23% for 2018. Av inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum skal det i tillegg betales en særskatt til staten, som for 2017 er 54 % og 55% for 2018. Lete- og utvinningsselskapenes marginale skattesats er dermed uendret med 78 %.

 • 28.02.2017

SkatteFUNN - fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til forskning og utvikling (FoU)

Skatteloven § 16-40 inneholder regler om fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til prosjekter vedrørende forskning og utvikling. Reglene går ut på at skattytere som oppfyller nærmere fastsatte vilkår gis rett til fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til FoU-prosjekter godkjent av Norsk forskningsråd.

 • 28.02.2017

God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig standard til God Regnskapsskikk ble vedtatt i 2006 og ble sist endret i november 2008.

 • 28.02.2017

Egenkapitalmetoden og bruttometoden

Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsern-regnskapet. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet skal vurderes etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

 • 28.02.2017

Immaterielle eiendeler

Utgangspunktet for regnskapsføring av immaterielle eiendeler er de generelle vurderingsregler for anleggsmidler i regnskapsloven (RL § 5-3). For utgifter til egen forskning og utvikling er det imidlertid gitt en unntaksregel ved at slike utgifter kan kostnadsføres når de påløper (RL § 5-6).

 • 28.02.2017

Konsernregnskap

Formålet med konsernregnskap er å vise konsernets virksomhet som en økonomisk enhet. Ved konsolidering skal oppkjøpsmetoden benyttes. Det vil si at man i konsernregnskapet skal regnskapsføre oppkjøpet som om man indirekte kjøpte eiendeler og forpliktelser i det oppkjøpte selskapet.

 • 28.02.2017

Anleggskontrakter

Foretak som ikke er små skal resultatføre anleggskontrakter i takt med fremdriften (løpende avregnings metode). Små foretak har mulighet til å avvente inntektsføring til kontrakten er fullført (fullført kontraktsmetode).

 • 28.02.2017

Hovedpostene i regnskapet - eiendeler

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende eiendeler etter regnskapsloven og norsk regnskapsstandard.

 • 28.02.2017

Behandling av årsregnskap - noen viktige lovregler

Denne artikkelen er ment som en katalog over en del selskapsrettslige regler som kan være nyttige å vite om, og ikke som en fullstendig oversikt over formelle prosedyrer vedrørende behandlingen av årsregnskapet.

 • 28.02.2017

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

 • 28.02.2017

Krav til innhold i årsberetningen - små foretak

Krav til årsberetning for små foretak falt bort fra og med 1. januar 2018, med virkning for regnskapsåret 2017. For foretak som ikke er små fremgår kravene til årsberetning i § 3-3 a. Denne artikkelen viser kravene til innhold i årsberetningen for små foretak som har vært gjeldende tidligere.

 • 27.02.2017

Krav til innhold i årsberetningen

Foretak som ikke er små skal utarbeide årsberetning. Kravene til innhold fremgår av regnskapsloven § 3-3 a

 • 27.02.2017

God regnskapsskikk - små foretak

Små foretak er gitt forenklede krav på flere områder.

 • 27.02.2017

Ord og utrykk i pensjonsstandarden

Her er en oversikt over en del av de ord og begreper som pensjonsstandarden inneholder. Vi har også tatt med de tilsvarende engelske uttrykkene.

 • 27.02.2017

Konsernbidrag

Ved konsernbidrag kan selskapene som inngår i konsernet samordne skattepliktig overskudd og underskudd, ved at giverselskapet får inntektsfradrag for et beløp som blir skattepliktig inntekt for mottaker. Vilkåret er at selskapene inngår i et konsern med en eierandel på mer enn 90 %. Reglene gjelder også for filial av utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS. Konsernbidrag kan endres ved ligningsmyndighetenes senere endring av ligning.

 • 27.02.2017

Pensjonskostnader

Alle foretak som ikke er små i henhold til definisjonen i regnskapsloven må implementere pensjonsstandarden fullt ut. Små foretak har ikke krav om å balanseføre forsikrede ordninger.

 • 27.02.2017

Bokføring av konsernbidrag

Bokføring av konsernbidrag - forskjellig regnskapsføring fra situasjon til situasjon.