• 11.02.2024

Skattemelding for selskap for 2023

Ny skattemelding skal tas i bruk av alle selskap for 2023. Det er store endringer i form og alle selskap må nå levere gjennom et regnskapssystem eller et årsoppgjørsprogram. Skatteetaten åpnet 8. februar 2024 for innsending av skattemelding 2023 for selskap

 • 05.02.2024

Noteopplysninger ved vesentlig usikkerhet om fortsatt drift

Den makroøkonomiske situasjonen bekymrer mange. Usikre tider, preget av blant annet økte kostnader i form av høyere markedsrenter og økte priser på innsatsfaktorer, berører de fleste. Mange virksomheter er derfor i en krevende situasjon. Statistikken i Konkursregisteret viser at det var en markant økning i antall konkurser i 2023, sammenlignet med 2022. Det var særlig mange i siste tertial 2023. De usikre tidene gjør at forutsetningen om fortsatt drift blir særlig relevant for 2023.

 • 22.03.2024

15 viktige spørsmål om redegjørelsen etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger styret og daglig leder å redegjøre for aktsomhetsvurderingene. Fristen for offentliggjøring av redegjørelsen er innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i risikovurderingene. Her gir vi deg svar på de mest stilte spørsmålene knyttet til redegjørelsen.

 • 24.11.2019

Forsvarlig egenkapital og likviditet – En veiledning for å skrive ledelsevurdering

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

 • 24.11.2019

Egenutviklede immaterielle eiendeler – En veiledning for å skrive ledelsevurdering

Immaterielle eiendeler er ikke-pengeposter som foretaket benytter.

 • 24.11.2019

Avsetning for restruktureringsutgifter – En veiledning for å skrive ledelsevurdering

Restrukturering er et program som er planlagt og styrt av foretakets ledelse

 • 02.03.2023

Ledelsesvurdering – ledelsesansvar, sentrale begreper og innhold

Vurderingsposter er en sentral del av regnskapet for de fleste selskaper. Ledelsen må ta stilling til om disse er vesentlig for regnskapet, og om postene er tilstrekkelig dokumentert.

 • 14.02.2023

Rabatter i arbeidsforhold – Oppdatering 2022

Fra 1. januar 2019 gjelder det nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter med tilknytning til arbeidsforholdet og arbeidsgivers forpliktelser for innrapportering av slike rabatter.

 • 19.04.2023

Børsnotering – Vurderer du å ta selskapet ditt på børs?

For mange selskaper kan en notering gi tilgang til kapital for vekst og investeringer, gjøre aksjen mer likvid og gi selskapet økt synlighet i markedet. Noterte aksjer kan benyttes som vederlag ved oppkjøp og en notering kan rydde opp i en låst eierstruktur.

 • 18.04.2023

Frist for innsending av årsregnskap

Frist for innsending av årsregnskap er senest én måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen. Siste frist etter hovedreglene er 31. juli og forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august. Forsinkelsesgebyret er knyttet til Rettsgebyret.

 • 19.02.2020

Utbyttebeskatning av lån mv fra selskap til aksjonær

Lån og sikkerhetsstillelser fra selskap til aksjonær og nærstående til aksjonær behandles skattemessig som utbytte.

 • 16.03.2023

A-ordningen – om rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift mv.

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktiget. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

 • 19.02.2023

Hendelser etter balansedagen

Det kan forekomme mange transaksjoner eller hendelser fra regnskapsårets slutt til det tidspunkt årsregnskapet avlegges, som på en eller annen måte har betydning for regnskapet.

 • 18.04.2023

Endret skattesats – regnskapsmessige konsekvenser

Artikkelen tar for seg regnskapsmessige konsekvenser av endret skattesats. For de seneste årene er dette ikke en aktuell problemstilling, ettersom skattesatsen på 22% har vært uendret.

 • 03.08.2023

Bokføring

Gjeldende bokføringsregler (bokføringsloven med tilhørende forskrift) ble vedtatt med virkning fra 2006. Etter dette tidspunktet har det skjedd en rekke justeringer, både skjerpelser og lettelser for næringslivet.

 • 19.02.2023

Fullstendighetserklæring

I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet og en eventuell årsberetning ber revisor om at ledelsen gjennomgår og signerer en egen skriftlig uttalelse, ofte kalt fullstendighetserklæring. Bakgrunnen for dette er at revisjonsstandardene, som revisor er lovpålagt å følge i sitt arbeid, stiller krav om slike skriftlige uttalelser. Det er viktig å ha god dialog med revisor slik at fullstendighetserklæringen kan signeres så nært datoen for revisjonsberetningen som mulig.

 • 18.04.2023

Revisjonsberetning

Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig uttalelse om informasjonen foretaket gir.

 • 14.02.2023

Hovedpostene i regnskapet - gjeld og egenkapital

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende gjeld og egenkapital etter Regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard.

 • 19.02.2020

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

 • 29.01.2020

Elektronisk kommunikasjon (EK-tjeneste)

Det er særskilte sjablongregler for fordelsbeskatning av ansatte når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader ved fri telefon - fast telefon, mobiltelefon og andre former for elektronisk kommunikasjon, f.eks. internett og bredbånd.

 • 14.02.2023

Utenlandssatsene

Utenlandssatsene i følge Statens reiseregulativ.

 • 10.02.2021

Petroleumsbeskatning

Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 22 % for 2019 og 2020. Av inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum skal det i tillegg betales en særskatt til staten, som er 56 % for 2019 og 2020. Lete- og utvinningsselskapenes marginale skattesats er dermed uendret med 78 %.

 • 28.03.2023

SkatteFUNN - fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til forskning og utvikling (FoU)

Skatteloven § 16-40 inneholder regler om skattefradrag for kostnader tilknyttet forsknings- og utviklingsprosjekter. Reglene går ut på at skattytere som oppfyller nærmere fastsatte vilkår gis rett til fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til FoU-prosjekter som er godkjent av Norges forskningsråd.

 • 19.02.2020

God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig standard til God Regnskapsskikk ble vedtatt i 2006 og ble sist endret i november 2008.

 • 18.04.2023

Egenkapitalmetoden og bruttometoden

Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet skal vurderes etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

 • 04.03.2023

Immaterielle eiendeler

Utgangspunktet for regnskapsføring av immaterielle eiendeler er de generelle vurderingsregler for anleggsmidler i regnskapsloven (RL § 5-3). For utgifter til egen utvikling er det imidlertid gitt en unntaksregel ved at slike utgifter kan kostnadsføres når de påløper (RL § 5-6). Egne forskningsutgifter skal alltid kostnadsføres.

 • 19.02.2020

Konsernregnskap

Formålet med konsernregnskap er å vise konsernets virksomhet som en økonomisk enhet. Ved konsolidering skal oppkjøpsmetoden benyttes. Det vil si at man i konsernregnskapet skal regnskapsføre oppkjøpet som om man indirekte kjøpte eiendeler og forpliktelser i det oppkjøpte selskapet.

 • 19.02.2020

Anleggskontrakter

Foretak som ikke er små skal resultatføre anleggskontrakter i takt med fremdriften (løpende avregnings metode). Små foretak har mulighet til å avvente inntektsføring til kontrakten er fullført (fullført kontraktsmetode).

 • 28.01.2021

Hovedpostene i regnskapet - eiendeler

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende eiendeler etter regnskapsloven og norsk regnskapsstandard.

 • 04.03.2023

Behandling av årsregnskap - noen viktige lovregler

Denne artikkelen er ment som en katalog over en del selskapsrettslige regler som kan være nyttige å vite om, og ikke som en fullstendig oversikt over formelle prosedyrer vedrørende behandlingen av årsregnskapet.

 • 03.08.2023

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

 • 04.03.2023

Krav til innhold i årsberetningen

Foretak som ikke er små skal utarbeide årsberetning. Kravene til innhold fremgår av regnskapsloven § 3-3 a.

 • 19.02.2023

God regnskapsskikk - små foretak

Små foretak er gitt forenklede krav på flere områder.

 • 18.04.2023

Ord og utrykk i pensjonsstandarden

Her er en oversikt over en del av de begrepene som brukes i pensjonsstandarden. Vi har også tatt med de tilsvarende engelske uttrykkene.

 • 01.05.2024

Konsernbidrag

Ved konsernbidrag kan selskapene som inngår i konsernet samordne skattepliktig overskudd og underskudd, ved at giverselskapet får inntektsfradrag for et beløp som blir skattepliktig inntekt for mottaker. Vilkåret er at selskapene inngår i et konsern med en eierandel på mer enn 90 %. Reglene gjelder også for filial av utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS. Konsernbidrag kan endres ved egenretting når vilkårene for øvrig er oppfylt.

 • 18.04.2023

Pensjonskostnader

Alle foretak som ikke er små i henhold til definisjonen i regnskapsloven skal regnskapsføre alle pensjonsforpliktelser i samsvar med reglene i pensjonsstandarden. Små foretak har ikke krav om å balanseføre forsikrede ordninger.

 • 18.04.2023

Bokføring av konsernbidrag

Bokføring av konsernbidrag - forskjellig regnskapsføring fra situasjon til situasjon.