• 24.11.2019

Forsvarlig egenkapital og likviditet – En veiledning for å skrive ledelsevurdering

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

 • 24.11.2019

Egenutviklede immaterielle eiendeler – En veiledning for å skrive ledelsevurdering

Immaterielle eiendeler er ikke-pengeposter som foretaket benytter.

 • 24.11.2019

Avsetning for restruktureringsutgifter – En veiledning for å skrive ledelsevurdering

Restrukturering er et program som er planlagt og styrt av foretakets ledelse

 • 22.11.2019

Ledelsesvurdering – ledelsesansvar, sentrale begreper og innhold

Vurderingsposter vil være en sentral del av regnskapet for de fleste selskaper. Ledelsen må ta stilling til om disse er vesentlig for regnskapet, og om postene er tilstrekkelig dokumentert.

 • 14.01.2021

Rabatter i arbeidsforhold – Oppdatering 2021

Fra 1. januar 2019 gjelder det nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter med tilknytning til arbeidsforholdet og arbeidsgivers forpliktelser for innrapportering av slike rabatter.

 • 19.02.2020

Børsnotering – Vurderer du å ta selskapet ditt på børs?

Mange gründere og private equity-selskaper sikter mot børs. For andre selskaper kan en børsnotering gi tilgang til kapital for vekst og investeringer, gjøre aksjen mer likvid og gi selskapet økt synlighet i markedet. Børsnoterte aksjer kan benyttes som vederlag ved oppkjøp og en notering kan rydde opp i en låst eierstruktur.

 • 17.02.2020

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

 • 08.02.2021

Frist for innsending av årsregnskap

Frist for innsending av årsregnskap er etter hovedreglene 31. juli og forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august. Forsinkelsesgebyret er knyttet til Rettsgebyret. Koronapandemien medførte utsatt frist for regnskapsåret 2019, for innsending i 2020. Det er foreløpig ikke gitt signaler om utsatt frist for regnskapsåret 2020.

 • 19.02.2020

Utbyttebeskatning av lån mv fra selskap til aksjonær

Lån og sikkerhetsstillelser fra selskap til aksjonær og nærstående til aksjonær behandles skattemessig som utbytte.

 • 17.02.2020

A-ordningen – om rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift mv.

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktiget. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

 • 17.02.2020

Hendelser etter balansedagen

Det kan forekomme mange transaksjoner eller hendelser fra regnskapsårets slutt til det tidspunkt årsregnskapet avlegges, som på en eller annen måte har betydning for regnskapet.

 • 08.02.2021

Endret skattesats – regnskapsmessige konsekvenser

Artikkelen tar for seg regnskapsmessige konsekvenser av endret skattesats. For regnskapsårene 2020 og 2019 er dette ikke en aktuell problemstilling, ettersom skattesatsen er beholdt uendret i 2021 og 2020. For 2018 og flere forutgående år ble skattesatsen redusert og dette fikk regnskapsmessige konsekvenser.

 • 08.02.2021

Bokføring

Gjeldende bokføringsregler (bokføringsloven med tilhørende forskrift) ble vedtatt med virkning fra 2006. Etter dette tidspunktet har det skjedd en rekke justeringer, både skjerpelser og lettelser for næringslivet.

 • 18.02.2020

Fullstendighetserklæring

Revisor ber hvert år om at ledelsen gjennomgår og signerer en egen skriftlig uttalelse, ofte kalt fullstendighetserklæring, i tilknytning til avleggelse av årsregnskap og årsberetning. Bakgrunnen for dette er at revisjonsstandardene, som revisor er lovpålagt å følge i sitt arbeid, stiller krav om slike skriftlige uttalelser.

 • 18.02.2020

Revisjonsberetning

Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig uttalelse om informasjonen foretaket gir.

 • 19.02.2020

Hovedpostene i regnskapet - gjeld og egenkapital

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende gjeld og egenkapital etter Regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard.

 • 19.02.2020

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

 • 29.01.2020

Elektronisk kommunikasjon (EK-tjeneste)

Det er særskilte sjablongregler for fordelsbeskatning av ansatte når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader ved fri telefon - fast telefon, mobiltelefon og andre former for elektronisk kommunikasjon, f.eks. internett og bredbånd.

 • 19.02.2020

Utenlandssatsene

Utenlandssatsene i følge Statens reiseregulativ.

 • 10.02.2021

Petroleumsbeskatning

Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 22 % for 2019 og 2020. Av inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum skal det i tillegg betales en særskatt til staten, som er 56 % for 2019 og 2020. Lete- og utvinningsselskapenes marginale skattesats er dermed uendret med 78 %.

 • 20.01.2021

SkatteFUNN - fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til forskning og utvikling (FoU)

Skatteloven § 16-40 inneholder regler om skattefradrag for kostnader tilknyttet forsknings- og utviklingsprosjekter. Reglene går ut på at skattytere som oppfyller nærmere fastsatte vilkår gis rett til fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til FoU-prosjekter som er godkjent av Norges forskningsråd.

 • 19.02.2020

God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig standard til God Regnskapsskikk ble vedtatt i 2006 og ble sist endret i november 2008.

 • 18.02.2020

Egenkapitalmetoden og bruttometoden

Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsern-regnskapet. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet skal vurderes etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

 • 19.02.2020

Immaterielle eiendeler

Utgangspunktet for regnskapsføring av immaterielle eiendeler er de generelle vurderingsregler for anleggsmidler i regnskapsloven (RL § 5-3). For utgifter til egen forskning og utvikling er det imidlertid gitt en unntaksregel ved at slike utgifter kan kostnadsføres når de påløper (RL § 5-6).

 • 19.02.2020

Konsernregnskap

Formålet med konsernregnskap er å vise konsernets virksomhet som en økonomisk enhet. Ved konsolidering skal oppkjøpsmetoden benyttes. Det vil si at man i konsernregnskapet skal regnskapsføre oppkjøpet som om man indirekte kjøpte eiendeler og forpliktelser i det oppkjøpte selskapet.

 • 19.02.2020

Anleggskontrakter

Foretak som ikke er små skal resultatføre anleggskontrakter i takt med fremdriften (løpende avregnings metode). Små foretak har mulighet til å avvente inntektsføring til kontrakten er fullført (fullført kontraktsmetode).

 • 28.01.2021

Hovedpostene i regnskapet - eiendeler

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende eiendeler etter regnskapsloven og norsk regnskapsstandard.

 • 18.02.2020

Behandling av årsregnskap - noen viktige lovregler

Denne artikkelen er ment som en katalog over en del selskapsrettslige regler som kan være nyttige å vite om, og ikke som en fullstendig oversikt over formelle prosedyrer vedrørende behandlingen av årsregnskapet.

 • 08.03.2021

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

 • 06.03.2021

Krav til innhold i årsberetningen

Foretak som ikke er små skal utarbeide årsberetning. Kravene til innhold fremgår av regnskapsloven § 3-3 a

 • 17.02.2020

God regnskapsskikk - små foretak

Små foretak er gitt forenklede krav på flere områder.

 • 19.02.2020

Ord og utrykk i pensjonsstandarden

Her er en oversikt over en del av de ord og begreper som pensjonsstandarden inneholder. Vi har også tatt med de tilsvarende engelske uttrykkene.

 • 11.02.2021

Konsernbidrag

Ved konsernbidrag kan selskapene som inngår i konsernet samordne skattepliktig overskudd og underskudd, ved at giverselskapet får inntektsfradrag for et beløp som blir skattepliktig inntekt for mottaker. Vilkåret er at selskapene inngår i et konsern med en eierandel på mer enn 90 %. Reglene gjelder også for filial av utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS. Konsernbidrag kan endres ved skattemyndighetenes senere endring av fastsettingen.

 • 19.02.2020

Pensjonskostnader

Alle foretak som ikke er små i henhold til definisjonen i regnskapsloven skal regnskapsføre alle pensjonsforpliktelser i samsvar med reglene i pensjonsstandarden. Små foretak har ikke krav om å balanseføre forsikrede ordninger.

 • 19.02.2020

Bokføring av konsernbidrag

Bokføring av konsernbidrag - forskjellig regnskapsføring fra situasjon til situasjon.