• 08.04.2019

Rabatter i arbeidsforhold – nye regler fra 2019

Fra 1. januar 2019 gjelder det nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter med tilknytning til arbeidsforholdet og arbeidsgivers forpliktelser for innrapportering av slike rabatter.

 • 14.01.2019

Børsnotering – Vurderer du å ta selskapet ditt på børs?

Mange gründere og private equity-selskaper sikter mot børs. For andre selskaper kan en børsnotering gi tilgang til kapital for vekst og investeringer, gjøre aksjen mer likvid og gi selskapet økt synlighet i markedet. Børsnoterte aksjer kan benyttes som vederlag ved oppkjøp og en notering kan rydde opp i en låst eierstruktur.

 • 14.01.2019

KPMG-satsen

Regler og satser for årsoppgjøret 2018 og regnskapsåret 2019.

 • 08.01.2019

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

 • 07.01.2019

Frist for innsending av årsregnskap

Frist for innsending av årsregnskap for 2018 er 31. juli 2019 og forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august 2019. Rettsgebyret, som bestemmer størrelsen for forsinkelsesgebyret, er fra 1. januar 2019 kr 1 150 (økt fra kr 1 130).

 • 30.05.2017

Utbyttebeskatning av lån mv fra selskap til aksjonær

Lån og sikkerhetsstillelser fra selskap til aksjonær og nærstående til aksjonær behandles skattemessig som utbytte.

 • 25.01.2019

A-ordningen – om rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift mv.

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktiget. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

 • 30.05.2017

Hendelser etter balansedagen

Det kan forekomme mange transaksjoner eller hendelser fra regnskapsårets slutt til det tidspunkt årsregnskapet avlegges, som på en eller annen måte har betydning for regnskapet.

 • 07.01.2019

Endret skattesats – regnskapsmessige konsekvenser

Skattesatsen på alminnelig inntekt er redusert til 22% fra og med inntektsåret 2019. For 2018 er skattesatsen 23 %. Regnskapsmessig får dette konsekvenser allerede for årsregnskapet for 2018, fordi beregningen av utsatt skatt skal skje med den nye og reduserte satsen. Virkningen blir tilsvarende som i årsregnskapene for 2017, 2016 og 2015, hvor det også var en reduksjon av alminnelig skattesats med ett prosentpoeng.

 • 07.01.2019

Bokføring

Dagens bokføringslov med tilhørende forskrift ble vedtatt med virkning fra 2006. Etter dette tidspunktet har det skjedd en rekke justeringer, både skjerpelser og lettelser for næringslivet.

 • 15.05.2017

Fullstendighetserklæring

Revisor ber hvert år om at ledelsen gjennomgår og signerer en egen skriftlig uttalelse, ofte kalt fullstendighetserklæring, i tilknytning til avleggelse av årsregnskap og årsberetning. Bakgrunnen for dette er at revisjonsstandardene, som revisor er lovpålagt å følge i sitt arbeid, stiller krav om slike skriftlige uttalelser.

 • 07.01.2019

Revisjonsberetning

Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig uttalelse om informasjonen foretaket gir.

 • 28.01.2019

Hovedpostene i regnskapet - gjeld og egenkapital

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende gjeld og egenkapital etter Regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard.

 • 28.01.2019

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

 • 23.01.2019

Elektronisk kommunikasjon (EK-tjeneste)

Det er særskilte sjablongregler for fordelsbeskatning av ansatte når arbeidsgiver dekker utgifter/kostnader ved fri telefon - fast telefon, mobiltelefon og andre former for elektronisk kommunikasjon, f.eks. internett og bredbånd.

 • 28.01.2019

Utenlandssatsene

Utenlandssatsene i følge Statens reiseregulativ.

 • 29.01.2019

Petroleumsbeskatning

Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 23 % for 2018 og 22% for 2019. Av inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum skal det i tillegg betales en særskatt til staten, som for 2018 er 55 % og 56% for 2019. Lete- og utvinningsselskapenes marginale skattesats er dermed uendret med 78 %.

 • 18.02.2019

SkatteFUNN - fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til forskning og utvikling (FoU)

Skatteloven § 16-40 inneholder regler om fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til prosjekter vedrørende forskning og utvikling. Reglene går ut på at skattytere som oppfyller nærmere fastsatte vilkår gis rett til fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til FoU-prosjekter godkjent av Norsk forskningsråd.

 • 15.05.2017

God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig standard til God Regnskapsskikk ble vedtatt i 2006 og ble sist endret i november 2008.

 • 24.05.2017

Egenkapitalmetoden og bruttometoden

Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsern-regnskapet. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet skal vurderes etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

 • 15.01.2019

Immaterielle eiendeler

Utgangspunktet for regnskapsføring av immaterielle eiendeler er de generelle vurderingsregler for anleggsmidler i regnskapsloven (RL § 5-3). For utgifter til egen forskning og utvikling er det imidlertid gitt en unntaksregel ved at slike utgifter kan kostnadsføres når de påløper (RL § 5-6).

 • 15.01.2019

Konsernregnskap

Formålet med konsernregnskap er å vise konsernets virksomhet som en økonomisk enhet. Ved konsolidering skal oppkjøpsmetoden benyttes. Det vil si at man i konsernregnskapet skal regnskapsføre oppkjøpet som om man indirekte kjøpte eiendeler og forpliktelser i det oppkjøpte selskapet.

 • 08.01.2019

Anleggskontrakter

Foretak som ikke er små skal resultatføre anleggskontrakter i takt med fremdriften (løpende avregnings metode). Små foretak har mulighet til å avvente inntektsføring til kontrakten er fullført (fullført kontraktsmetode).

 • 03.01.2019

Hovedpostene i regnskapet - eiendeler

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende eiendeler etter regnskapsloven og norsk regnskapsstandard.

 • 09.04.2018

Behandling av årsregnskap - noen viktige lovregler

Denne artikkelen er ment som en katalog over en del selskapsrettslige regler som kan være nyttige å vite om, og ikke som en fullstendig oversikt over formelle prosedyrer vedrørende behandlingen av årsregnskapet.

 • 08.01.2019

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

 • 07.01.2019

Krav til innhold i årsberetningen

Foretak som ikke er små skal utarbeide årsberetning. Kravene til innhold fremgår av regnskapsloven § 3-3 a

 • 07.01.2019

God regnskapsskikk - små foretak

Små foretak er gitt forenklede krav på flere områder.

 • 21.12.2017

Ord og utrykk i pensjonsstandarden

Her er en oversikt over en del av de ord og begreper som pensjonsstandarden inneholder. Vi har også tatt med de tilsvarende engelske uttrykkene.

 • 08.01.2018

Konsernbidrag

Ved konsernbidrag kan selskapene som inngår i konsernet samordne skattepliktig overskudd og underskudd, ved at giverselskapet får inntektsfradrag for et beløp som blir skattepliktig inntekt for mottaker. Vilkåret er at selskapene inngår i et konsern med en eierandel på mer enn 90 %. Reglene gjelder også for filial av utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS. Konsernbidrag kan endres ved ligningsmyndighetenes senere endring av ligning.

 • 21.12.2017

Pensjonskostnader

Alle foretak som ikke er små i henhold til definisjonen i regnskapsloven må implementere pensjonsstandarden fullt ut. Små foretak har ikke krav om å balanseføre forsikrede ordninger.

 • 11.01.2019

Bokføring av konsernbidrag

Bokføring av konsernbidrag - forskjellig regnskapsføring fra situasjon til situasjon.