Aksjer – formuesfastsettelse og gjeldsfradrag

Aksjer, verdipapirer og andeler i slike formuesgjenstander er, som hovedregel, skattepliktig formue hos personlige eiere. Aksjer skattlegges hos den som ved utløpet av inntektsåret er eier av aksjene, noe som normalt fremgår av aksjeeierbok eller verdipapirregister.

Fastsetting av formuesverdi

Formuesverdien av børsnoterte aksjer og verdipapirer er normalt den samlede kursverdien ved utløpet av inntektsåret. Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes til den forholdsmessige andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi første januar i inntektsåret..

Det gis imidlertid en verdsettingsrabatt som gradvis har økt for hvert år siden den ble innført i 2017. For inntektsåret 2021 økes rabatten fra 35 % til 45 %. Rabatten trekkes fra den opprinnelige formuesverdien og beregnes automatisk av skattemyndighetene. Rabatten omfatter følgende verdipapirer:

  • Børsnoterte aksjer
  • Ikke-børsnoterte aksjer
  • Egenkapitalbevis (grunnfondsbevis)
  • Aksjeandel i verdipapirfond

Reduksjon av fradrag for gjeld

Fradrag for gjeld reduseres forholdsmessig med 45 %, og må må sees i sammenheng med rabatten man får ved beregningen av formuesverdien av aksjene.

Reduksjon av gjeldsfradrag beregnes forholdsmessig basert på formuesverdien av aksjene og verdien av samlet skattepliktig formue. Siden ektefeller lignes samlet for formue, vil gjeldsreduksjonen beregnes på grunnlag av ektefellenes samlede eiendeler og gjeld.

Ved verdsettingen av bolig, aksjer og annen formue skal det tas utgangspunkt i eiendelenes reelle verdi før reduksjon. Primærbolig verdsettes til 25 % av beregnet markedsverdi. Det skal ikke foretas reduksjon av gjeld for primærboliger.

Formuesobjekt

 Primærbolig

 Aksjer

 Annen formue

 SUM

Reell verdi

 kr        5 000 000,-

 kr       2 000 000,-

 kr       1 000 000,-

 kr       8 000 000,-

Forholdsmessig prosentandel av total formuesverdi

62,50 %

25,00 %

12,50 %

100,00 %

Prosentvis reduksjon av reell verdi

75,00 %

45,00 %

0,00 %

-

 

Reduksjon av skattepliktig formue på grunn av "verdsettingsrabatt"

 kr        1 250 000,-

(redusert til 25 %)

 kr       1 100000,-

(redusert til 55 %)

          

   kr          1 000 000,,- ((ingen reduksjon)-  

 kr       3 350 000,-

Forholdsmessig fordeling av samlet gjeld

 kr       2 500 000,-

 kr      1 000 000,-

 kr          500 000,-

 kr       4 000 000,-

Reduksjon av gjeld

 Ingen reduksjon

 kr           450 000,-

 Ingen reduksjon

 kr           450 000,-

Fradragsberettiget gjeld

 kr        2 500 000,-

 kr           550 000,-

 kr           500 000,-

 kr       3 550 000,-

 

I dette eksemplet er den reelle verdien på samtlige formuesskattepliktige eiendeler kr 8 millioner, og av dette utgjør aksjenes verdi 25 % av den totale verdien. Den skattemessige formuesverdien av aksjene settes til 55 %, og det foretas da en tilsvarende reduksjon på 45% av den forholdsmessige gjelden på kr 1 000 000. Resultatet blir etter dette en reduksjon på kr 450 000 i fradragsberettiget gjeld.