Aksjer – formuesfastsettelse og gjeldsfradrag

Aksjer, verdipapirer og andeler i slike formuesgjenstander er, som hovedregel, skattepliktig formue hos personlige eierne. Aksjer skattlegges hos den som ved utløpet av inntektsåret er eier av aksjene, noe som normalt fremgår av aksjeeierbok eller verdipapirregister.

Fastsetting av formuesverdi

Formuesverdien av børsnoterte aksjer og verdipapirer er normalt den samlede kursverdien ved utløpet av inntektsåret. Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes til den forholdsmessige andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi første januar i inntektsåret.

I 2017 ble det innført en rabattordning ved verdsettingen av blant annet aksjer og egenkapitalbevis. Satsen var 10 % for inntektsåret 2017, og ble økt til 20 % for inntektsåret 2018.

For inntektsåret 2019 økes rabatten med ytterligere 5 %, og utgjør totalt 25 %. Rabatten trekkes direkte fra den opprinnelige formuesverdien, og omfatter følgende verdipapirer:

  • Børsnoterte aksjer
  • Ikke-børsnoterte aksjer
  • Egenkapitalbevis (grunnfondsbevis)
  • Aksjeandel i verdipapirfond

Reduksjon av fradrag for gjeld - 2018

Fradrag for gjeld reduseres forholdsmessig med 20 %, som må sees i sammenheng med rabatten man får ved beregningen av formuesverdien av aksjene.

Reduksjon av gjeldsfradrag beregnes forholdsmessig basert på formuesverdien av aksjene og verdien av samlet skattepliktig formue. Siden ektefeller lignes samlet for formue, vil gjeldsreduksjonen beregnes på grunnlag av ektefellenes samlede eiendeler og gjeld.

Ved verdsettingen av bolig, aksjer og annen formue skal det tas utgangspunkt i eiendelenes reelle verdi før reduksjon. Det skal ikke foretas reduksjon av gjeld for primærboliger.

Formuesobjekt

 Primærbolig

 Aksjer

 Annen formue

 SUM

Reell verdi

 kr        5 000 000,-

 kr       2 000 000,-

 kr       1 000 000,-

 kr       8 000 000,-

Forholdsmessig prosentandel av total formuesverdi

62,50 %

25,00 %

12,50 %

100,00 %

Prosentvis reduksjon av reell verdi

75,00 %

20,00 %

0,00 %

-

 

Skattepliktig bruttoformue på grunn av "verdsettingsrabatt"

 kr        1 250 000,-

 kr       1 600000,-

          

   kr         1 000 000           ,-  

 kr       3 850000,-

Forholdsmessig fordeling av total gjeld

 kr       2 500 000,-

 kr      1 000 000,-

 kr          500 000,-

 kr       4 000 000,-

Reduksjon av gjeld

 Ingen reduksjon

 kr           200000,-

 Ingen reduksjon

 kr           200 000,-

Fradragsberettiget gjeld

 kr        2 500 000,-

 kr           800000,-

 kr           500 000,-

 kr       3 800000,-


I dette eksemplet er den reelle verdien på samtlige formuesskattepliktige eiendeler kr 8 millioner, og av dette utgjør aksjenes verdi 25 % av den totale verdien. Den skattemessige formuesverdien av aksjene settes til 80 %, og det foretas da en tilsvarende reduksjon på 20% av den forholdsmessige gjelden på kr. 1 000 000. Resultatet blir etter dette en reduksjon på kr 200 000 i fradragsberettiget gjeld.