Aksjer – formuesfastsettelse og gjeldsfradrag

Aksjer, verdipapirer og andeler i slike formuesgjenstander er, som hovedregel, skattepliktig formue hos personlige eierne. Aksjer skattlegges hos den som ved utløpet av inntektsåret er eier av aksjene, noe som normalt fremgår av aksjeeierbok eller verdipapirregister.

Fastsetting av formuesverdi

Formuesverdien av børsnoterte aksjer og verdipapirer er normalt den samlede kursverdien ved utløpet av inntektsåret. Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes til den forholdsmessige andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi første januar i inntektsåret.

I 2017 ble det innført en rabattordning ved verdsettingen av blant annet aksjer og egenkapitalbevis. Satsen var 10 % for inntektsåret 2017. For inntektsåret 2018 har rabatten økt med ytterligere 10 %, og utgjør 20 %. Rabatten trekkes direkte fra den opprinnelige formuesverdien, og omfatter følgende verdipapirer:

 • Børsnoterte aksjer
 • Ikke-børsnoterte aksjer
 • Egenkapitalbevis (grunnfondsbevis)
 • Aksjeandel i verdipapirfond

Reduksjon av fradrag for gjeld

Fradrag for gjeld reduseres forholdsmessig med 10 %, som må sees i sammenheng med rabatten man får ved beregningen av formuesverdien av aksjene.

Reduksjon av gjeldsfradrag beregnes forholdsmessig basert på formuesverdien av aksjene og verdien av samlet skattepliktig formue. Siden ektefeller lignes samlet for formue, vil gjeldsreduksjonen beregnes på grunnlag av ektefellenes samlede eiendeler og gjeld.

Ved verdsettingen av bolig, aksjer og annen formue skal det tas utgangspunkt i eiendelenes reelle verdi før reduksjon. Det skal ikke foretas reduksjon av gjeld for primærboliger.

Formuesobjekt

 Primærbolig

 Aksjer

 Annen formue

 SUM

Reell verdi

kr 5 000 000,-

kr 2 000 000,-

kr 1 000 000,-

kr 8 000 000,-

Forholdsmessig prosentandel av total formuesverdi

62,50 %

25,00 %

12,50 %

100,00 %

Prosentvis reduksjon av reell verdi

75,00 %

20,00 %

0,00 %

-

 

Reduksjon av skattepliktig formue på grunn av "verdsettingsrabatt"

kr 1 250 000,-

kr 1 600 000,-

kr 0,-  

kr 2 850 000,-

Forholdsmessig fordeling av total gjeld

kr 2 500 000,-

kr 1 000 000,-

kr 500 000,-

kr 4 000 000,-

Reduksjon av gjeld

 Ingen reduksjon

kr 200 000,-

 Ingen reduksjon

kr 200 000,-

Fradragsberettiget gjeld

kr 2 500 000,-

kr 800 000,-

kr 500 000,-

kr 3 800 000,-

I dette eksemplet er den reelle verdien på samtlige formuesskattepliktige eiendeler kr 8 millioner, og av dette utgjør aksjenes verdi 25 % av den totale verdien. Den skattemessige formuesverdien av aksjene settes til 80 %, og det foretas da en tilsvarende reduksjon av gjeldsfradraget, tilsvarende 25 % av den totale fradragsberettigede gjelden på kr 4 millioner. Resultatet blir etter dette en reduksjon på kr 200 000 av fradragsberettiget gjeld.

For mer informasjon kontakt:

 • Tonje Christin Norrvall

  Tonje Christin Norrvall

  Advokat/Partner

  +47 4063 9223

 • Helge Monsen

  Helge Monsen

  Advokatfullmektig/Manager

  +47 4063 9748