Aksjesparekonto

Det er innført regler for Stortinget har besluttet å innføre konto for langsiktig aksjesparing, såkalt aksjesparekonto, hvor gevinst først beskattes når midlene tas ut fra kontoen. Fra og med 2019 gjelder reglene også utbytte.

Aksjesparekontoen gjelder for privatpersoner som investerer i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Ordningen kan bidra til at småsparerne investerer mer i aksjer og aksjefond og gjennom dette øker deres eierskap i norske bedrifter.

Avkastning på kontoen i form av aksjegevinst ved en realisasjon kan helt eller delvis reinvesteres i nye børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis eller aksjefondsandeler uten at gevinsten skattlegges løpende. Fra og med 1. januar 2019, kan man også utsette beskatning av utbytte som er mottatt på kontoen.

Skjermingsreglene gjelder også for aksjesparekontoen. Skjermingen tar utgangspunkt i kontohaverens innskudd på kontoen som ansees som skjermingsgrunnlag. Det er mulig å samordne ubenyttet skjermingsfradrag fra ulike aksjer. Skjermingsfradraget på kontoen vil fastsettes på samme måte som utenfor kontoen.

I forbindelse med beregning av skattepliktig uttak fra aksjesparekontoren, anser man at aksjekontohaverens innskudd på kontoen tas ut først. Uttak innenfor det man har skutt inn, skattlegges ikke, men reduserer skjermingsgrunnlaget. Uttak utover det som er skutt inn, skattlegges som aksjeinntekt. Det innebærer at det først gis fradrag for ubenyttet skjerming før inntekten oppjusteres og beskattes som alminnelig inntekt.

Det foreligger en overgangsregel som innebærer at personlige aksjonærer i inntektsåret 2019 kan overføre aksjer til aksjesparekonto med kontinuitet. Det innebærer at overføringen ikke anses som en realisasjon og dermed ikke beskattes. Det er også mulighet for å overføre aksjesparekontoen fra en tilbyder til en annen.

Skattytere bosatt innen EU/EØS kan opprette aksjesparekonto, men det gjelder særregler for gevinst og utbytte når man er skattemessig bosatt utenfor Norge.