Bindende forhåndsuttalelser

Bindende forhåndsuttalelse er en adgang for skattepliktige til å få avklart skattemessige konsekvenser av planlagte fremtidige disposisjoner. Skattemyndighetene gir en uttalelse de blir bundet av ved skattefastsettingen dersom den skattepliktige krever dette. Det er da en forutsetning at den faktiske disposisjonen er gjennomført i samsvar med forutsetningene i uttalelsen.

Reglene om bindende forhåndsuttalelse finner man i skatteforvaltningsloven kapittel 6 og skatteforvaltningsforskriften kapittel 6. Skattemyndighetene kan gi bindende forhåndsuttalelse på alle områder som omfattes av skatteforvaltningsloven, dvs. formues- og inntektsskatt, trygdeavgift, svalbardskatt, Jan Mayen-skatt, artistskatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, merverdiavgiftskompensasjon, særavgifter og motorkjøretøyavgifter

Formålet med bindende forhåndsuttalelse er å skape mer forutsigbarhet for den skattepliktige. Videre er det et supplement til myndighetenes alminnelige veiledningsplikt. Skatteforvaltningsloven gir klageadgang for skattepliktige, hvilket er med på å styrke rettssikkerheten.

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse

Det er hovedsakelig skattekontorene som behandler anmodning om bindende forhåndsuttalelser. Oljeskattekontoret behandler anmodning om internpris på naturgass. Skattedirektoratet skal imidlertid behandle anmodninger som førsteinstans når anmodningen gjelder mer kompliserte spørsmål og spørsmål av allmenn interesse eller prinsipiell betydning.

Enhver skattepliktig har rett til å sende inn anmodning om bindende forhåndsuttalelse.

Det er diverse formkrav til anmodningen. Den må blant annet være skriftlig og fremsettes adskilt fra andre henvendelser. Anmodningen må oppgi personalia eller andre nødvendige opplysninger om den skattepliktige. Dette henger sammen med at anmodningen bare kan gjelde skattepliktiges egne forhold. Anmodningen kan kun angå norske skatte- og avgiftsforhold. Den konkrete, fremtidige og planlagte disposisjonen må skisseres, samt tidspunkt for disposisjon må fremkomme av anmodningen, slik at skattemyndighetene kan vurdere og avklare skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Forhåndsuttalelser fra skattekontoret skal behandles så snart som mulig og innen 4 uker, mens Skattedirektoratets saksbehandlingstid er tre måneder.

Avvisningsgrunnlag

En anmodning om bindende forhåndsuttalelse kan avvises av skattemyndighetene. Et avvisningsvedtak kan ikke påklages.

De klare avvisningsgrunnene er dersom anmodningen gjelder en disposisjon som faller utenfor ordningen, dersom gebyr ikke er betalt eller dersom anmodningen ikke oppfyller formkravene skissert over.

Videre skal en anmodning avvises dersom skattemyndighetene ser at resultatet av en uttalelse ikke vil ha "vesentlig betydning" for den skattepliktige og heller ikke vil være av "allmenn interesse". En vurdering av om saken vil har "vesentlig betydning" gjøres konkret for den enkelte skattepliktige hvor en tar hensyn til skattebeløpets størrelse isolert sett og i forhold til

vedkommende sin økonomiske situasjon. Det skal ikke stilles strenge krav til vesentlighet. Dersom en sak er av "allmenn interesse" kan skattekontoret gi uttalelse selv om resultatet ikke er av "vesentlig betydning" for den skattepliktige.

En anmodning kan videre avvises dersom skattekontoret anser den for å reise spørsmål om hypotetiske spørsmål eller bære preg av ren skatteplanlegging, herunder ved for eksempel at flere alternative fremgangsmåter er skissert. Anmodningen må gjelde et konkret saksforhold, dvs. tolkning av regelverket anvendt på et nærmere angitt faktum. Spørsmål om bevisvurdering, verdsetting eller andre skjønnsmessige vurderinger kan derfor ikke tas opp.

Den bindende forhåndsuttalelsen

Den bindende forhåndsuttalelsen må foreligge før disposisjonen er igangsatt. Den skattepliktige må påberope seg den bindende forhåndsuttalelsen dersom den skal legges til grunn i skattemeldingen som vil gjelde for den aktuelle disposisjonen.

Klageadgang

Alle bindende forhåndsuttalelser avgitt av skattekontoret, kan påklages. Det er imidlertid ingen klageadgang for uttalelser som gjelder markedspris ved internpris av naturgass. Som tidligere nevnt kan heller ikke avvisningsvedtak påklages.

Klage skal følge samme regler som klage på vedtak om skattefastsetting i skatteforvaltningsloven kapittel 13.

Skatteklagenemnda er derfor klageinstans i samme utstrekning som de behandler saker om skattefastsetting, herunder for uttalelser som omhandler formue- og inntektsskatt, artistskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Skattedirektoratet er klageinstans for de øvrige sakstypene, herunder særavgifter, motorvognavgifter og merverdikompensasjon.

Klagefristen er 6 uker fra uttalelse foreligger. Klagen må være fullstendig og klagebehandlingen er normalt tre måneder etter at fullstendig klage er mottatt.

I motsetning til at man betaler gebyr ved å be om en bindende forhåndsuttalelse, er det gratis å klage. Dersom den skattepliktige er uenig med konklusjonen i uttalelsen, og har tilstrekkelig tid, er klageadgangen en klar styrking av rettssikkerheten.

Bindende forhåndsuttalelse kan ikke prøves i egen sak for domstolene. Først når planlagt disposisjon er gjennomført og behandlet ved ordinær skattefastsetting, kan saken bringes inn for domstolene.

Gebyrer

Skattemyndighetene behandler ikke en anmodning om bindende forhåndsuttalelse før riktig gebyr er innbetalt. Det er derfor viktig at betaling gjøres samtidig med at anmodningen sendes. Av anmodningen må det fremgå nødvendig informasjon for beregning av gebyret.

Gebyrets størrelse varierer alt etter hvilken gruppe skattepliktige den som fremsetter anmodningen tilhører. Det skal ikke betales gebyr for bindende forhåndsuttalelser om gasspris. Gebyrets størrelse er basert på rettsgebyr etter rettsgebyrloven. Per 1. januar 2022 er et rettsgebyr (R) på 1 223 kroner.

Gebyrets størrelse blir således:

GEBYRETS STØRRELSE BLIR SÅLEDES:

 

 

Anmodning fra gruppe:

Gebyr

 

 

For lønnstakere, pensjonister og deres bo

½ R

For andre fysiske personer enn nevnt ovenfor, og for deres bo, for enkeltpersonforetak samt for ikke regnskapspliktig juridisk person

2 R

For små foretak etter regnskapsloven § 1-6, kommuner og stiftelser

8 R

 

 

For BFU fra Oljeskattekontoret

25 R

 

 

 

 

 

For andre

15 R

 

 

Dersom anmodningen avvises eller trekkes innen fjorten dager etter at det er sendt ut brev om saksbehandlingstid, bortfaller gebyret og tilbakebetales.