Børsnotering – Vurderer du å ta selskapet ditt på børs?

Mange gründere og private equity-selskaper sikter mot børs. For andre selskaper kan en børsnotering gi tilgang til kapital for vekst og investeringer, gjøre aksjen mer likvid og gi selskapet økt synlighet i markedet. Børsnoterte aksjer kan benyttes som vederlag ved oppkjøp og en notering kan rydde opp i en låst eierstruktur.

KPMG er din betrodde rådgiver

Veien mot børsnotering kan være både vanskelig og tidkrevende. Du må forberede deg på nye spilleregler, grundig planlegging og en betydelig innsats fra de involverte. Hverdagen etter en vellykket notering vil også bli annerledes.

KPMG har lang erfaring i å hjelpe norske og utenlandske selskaper på børs i Norge, øvrig Europa, Asia og USA. Vi kjenner børsregelverket og hva som kreves for å sikre en så smertefri børsnoteringsprosess som mulig, og har et stort internasjonalt nettverk med betydelig erfaring fra børsnoteringer.

Råd og viktige forhold i en børsnoteringsprosess

Ingen kort og enkel vei til børsnotering

Det vil være en rekke krav og ønsker i løpet av børsnoteringsprosessen, inklusiv due diligence (finansiell, skatt og juridisk) og utarbeidelse av prospekt. Selskapet vil pådra seg betydelige kostnader i børsnoteringsprosessen, og i ettertid, men fordelene kan være store.

Det er ulike krav i ulike markeder. Oslo Børs har to lister for full børsnotering av aksjer: Oslo Børs og Oslo Axess. Oslo Axess har lavere krav med hensyn til historie, markedsverdi, antall aksjonærer med mer. Selskapet kan også utstede lån (obligasjoner), og søke om notering av disse på Oslo Børs. En notering utenfor Norge kan være en mulighet, men vær forberedt på andre krav. Det er også mulig med elektronisk handel via Merkur Market, en markedsplass for omsetning av aksjer som ikke krever alle krav som ved en full børsnotering. Man kan også søke om handel av selskapets lån via det uregulerte markedet Nordic ABM.

God planlegging er viktig

Ledelsen og aksjonærene bør være sikre på at børsnotering er det riktige valget og at tidspunktet er rett før de setter i gang en børsnoteringsprosess. Det bør vurderes om selskapet er klar for notering (IPO readiness vurdering) for å sammenligne kritiske prosesser og kontrollere opp mot kravene for noterte foretak, deriblant finansiell rapportering og planlegging, eierstyring og selskapsledelse.

Det bør etableres en prosjektgruppe. Tidsplanen bør være realistisk og inneholde ulike steg og leveranser i prosessen. Beregn god tid. For stram tidsplan kan medføre høyere kostnader og økt risiko for å feile i prosessen eller rett etter noteringen. Kompetanse og opplæringsbehov bør vurderes, og de første etterfølgende rapporteringene bør planlegges.

Kompetanse, kapasitet og rutiner er nødvendig

Det vil bli stilt krav til ledelsen og organisasjonen som helhet. Funksjoner som kan bli spesielt involvert er regnskap, rapportering, controlling, investor relations (IR), HR, juridisk, skatt og treasury. Det vil blant annet være behov for kompetanse knyttet til IFRS, børskrav, verdipapirhandellov og IR-forhold. Ledelsen og de ulike involverte vil måtte jobbe med børsnoteringen samtidig med løpende oppgaver. Finansdirektør og mange andre vil bruke en betydelig del av sin tid i prosessen. Det vil bli stilt krav om å analysere historisk utvikling for prospekt og rapportering. Prosesser knyttet til eksempelvis regnskapsavslutning, rapportering, budsjettering, risikostyring, eierstyring og selskapsledelse må etableres eller forsterkes.

Det vil være behov for ekstern bistand. Selskapet bør i planleggingsfasen velge en pålitelig rådgiver som kan jobbe sammen med selskapet i hele prosessen. Rådgiveren kan også hjelpe selskapet til å få etablert rutiner, utarbeide regnskaper, øke den interne kompetansen, og være en støtte også etter vellykket notering.

Hvor lang tid tar det

Hvor lang tid en børsnoteringsprosess tar avhenger blant annet av hvor klar selskapet er for børsnotering. Omfanget av arbeidet som identifiseres gjennom «IPO readiness»- vurderingen vil kunne gi en indikasjon. Normalt kan en børsnoteringsprosess ta fra seks til tolv måneder, men dette vil variere fra selskap til selskap. I enkelte tilfeller har vi opplevd en kortere tidslinje.

Forhold som kan kreve ekstra tid og ressurser

Hva som vil være mest krevende er ulikt fra selskap til selskap. Noen forhold som kan være krevende er overgang til IFRS, utarbeidelse av nye regnskaper hvis selskapet har kompleks finansiell historikk, etablering, oppdatering og dokumentasjon av rutiner og prosesser.

Det er mange beslutninger som må tas

I hele børsnoteringsprosessen vil det være store og små beslutninger som må tas. En bør tenke gjennom flest mulig av disse i planleggingsfasen, men det kan likevel komme overraskelser. Noen forhold som kan være relevante er å vurdere hvor mange års finansiell historikk som skal presenteres, språk, tidspunkt for overgang til allmennaksjeselskap, regnskapsspråk i morselskap og datterselskap, juridisk struktur og hvorvidt det skal etableres ordninger for aksjekjøp for ansatte.

Etter børsnotering

Ferden er ikke avsluttet når selskapet har ringt i bjellen første handelsdag. Det er kanskje nå den virkelig begynner. Ledelsen vil måtte bruke tid på å rapportere, presentere og delta på investormøter. Selskapet må overholde regler og frister. Gjennom etterlevelse av informasjonsplikten som følge av å være børsnotert og ved å ha en åpen og løpende kommunikasjon med markedet, risikerer selskapet å gi konkurrenter verdifull informasjon om selskapet og dets strategier. Selskapet vil oppleve at markedet har fokus på delårsrapporteringene, mens ledelsen ønsker å ha et mer langsiktige fokus.

Last ned brosjyren for børsnotering med 10 steg for en sikker ferd mot børsnotering og eksempler på hvordan KPMG kan hjelpe deg.