Endret skattesats – regnskapsmessige konsekvenser

Skattesatsen på alminnelig inntekt er redusert til 22% fra og med inntektsåret 2019. For 2018 er skattesatsen 23 %. Regnskapsmessig får dette konsekvenser allerede for årsregnskapet for 2018, fordi beregningen av utsatt skatt skal skje med den nye og reduserte satsen. Virkningen blir tilsvarende som i årsregnskapene for 2017, 2016 og 2015, hvor det også var en reduksjon av alminnelig skattesats med ett prosentpoeng.

Ved beregning av utsatt skatt eller utsatt skattefordel i balansen anvendes skattereglene på balansedagen, med dette menes de skatteregler som er vedtatt for fremtidige perioder på balansedagen. Dette fremgår av regnskapsstandarden NRS (F) Resultatskatt, punkt 2.2, åttende avsnitt. Derfor er det for regnskapsåret 2018 riktig å bruke 22 % for beregning av utsatt skatt. Den betalbare skatten for 2018 skal svares med 23 % og den satsen benyttes også for regnskapsmessig beregning og føring av betalbar skatt. Virkningen av endringen av skattesatsen for kommende perioder, som gjør at årets skattekostnad blir redusert hva gjelder utsatt skatt (forutsatt at det er en utsatt skatteforpliktelse), er en estimatendring – som skal resultatføres i endringsåret, i dette tilfellet regnskapsåret 2018.

For regnskapspliktige som er små foretak er det ikke et krav om å gi utfyllende opplysninger om endringen i skattesats og konsekvensene av dette. For øvrige foretak er det plikt til å opplyse om dette, dersom effekten er vesentlig. En avstemming av årets regnskapsførte skattekostnad mot en forventet skattekostnad vil måtte ha et avstemmingspunkt med konsekvensen av endringen i skattesatsen.

For mer informasjon kontakt:

  • Elisabet Ekberg

    Elisabet Ekberg

    Partner

    +47 4063 9660