Formuesskatt - hva er formue og hva er gjeld?

I denne artikkelen finner du en oversikt over hvilke regnskapsposter som anses som skattemessig formue og gjeld, og hvordan de verdsettes skattemessig.

Skattyters nettoformue danner beregningsgrunnlaget for formuesskatt. Skattepliktig formue fastsettes til verdien pr. 31. desember kl. 24:00 i inntektsåret av skattyters eiendeler med økonomisk verdi, med fradrag for den gjeld som skattyteren hefter for. For skattytere med avvikende regnskapsår omfatter formuesfastsettelsen formuen ved utløpet av siste regnskapsår før 1. januar i fastsettingsåret. Eiendelene verdsettes som hovedregel til omsetningsverdien. Det finnes i tillegg særlige verdsettelsesregler for blant annet fast eiendom og aksjer mv. Aksjeselskap betaler ikke formuesskatt.

Hva er formue?

Som skattepliktig bruttoformue regnes alle eiendeler som skattyter eier ved utgangen av inntektsåret med økonomisk verdi, både real-, finans- og immaterielle objekter, samt begrensede rettigheter i slike objekter. 

Skatteplikten omfatter all formue i Norge og i utlandet, men kan være begrenset som følge av skatteavtale med annen stat.

Til skattepliktig formue regnes imidlertid ikke rettigheter hvis oppnåelse er avhengig av at en betingelse inntrer. Til skattepliktig formue regnes heller ikke tidsbegrensede bruksrettigheter, så som føderåd, festerett, veirett etc., eller krav på periodiske ytelser som skal erlegges over et begrenset tidsrom, så som pensjoner, livrenter m.m. Patent-, forfatter- og kunstnerrettigheter som er i den opprinnelige oppfinners eller kunstners eie, anses ikke som skattepliktig formue. Krav på lønn, herunder feriepenger, er heller ikke formue så lenge kravet ikke er forfalt til betaling. Heller ikke goodwill er skattepliktig formue, selv om den er ervervet mot vederlag, og er aktivert i regnskapet/står i saldogruppe b.

Hva er gjeld?

Som gjeld regnes enhver rettslig forpliktelse som skattyteren hefter for overfor en annen person, og som forplikter ham til å yte noe til andre i penger eller pengers verdi.

Det er uten betydning om gjelden er rentebærende eller ikke, eller hvordan den er oppstått. Forpliktelser, hvis inntreden er avhengig av en betingelse, f.eks. en kausjonsforpliktelse, regnes ikke som gjeld, og kommer ikke til fradrag i formuen. Tilsvarende gjelder tidsbegrensede bruksrettigheter som hviler på skattyterens formue. Det samme gjelder ikke-forfalte forpliktelser til periodiske ytelser som skal erlegges i et begrenset tidsrom, så som pensjoner, livrenter, gjeldsrenter m.m. Forskuddsskatt, forhåndsskatt og renter av skatt/avgift som ikke er forfalt til betaling, samt restskatt og resterende skatt som ikke er utlignet før utgangen av inntektsåret og utsatt skatt ført i regnskapet, anses heller ikke som gjeld.

All gjeld er fradragsberettiget, også gjeld som er knyttet til formue i utlandet. Unntak er gjort der gjelden er knyttet til formue i fast eiendom eller virksomhet i utlandet som er unntatt fra skattlegging i Norge etter overenskomst med fremmed stat. I så fall skal skattyters gjeldsfradrag i Norge begrenses forholdsmessig. Om det annet land faktisk utskriver formuesskatt, er uten betydning i denne sammenheng. Unntaket medfører ingen begrensning i fradragsretten for gjeld, når skattyter har formue i utlandet som er skattepliktig i Norge.

Anleggsmidler Skattepliktig formue? Verdsettelse
1000 Forskning og utvikling Ja Se kommentar
1020 Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. Nei Se kommentar
1070 Utsatt skattefordel Nei  
1080 Goodwill Nei  
1105 Forretningsbygg Ja Ligningsverdi
1115 Bygg og anlegg, hotell o.l. Ja Ligningsverdi
1117 Elektroteknisk utrustning i kraftforetak Ja Ligningsverdi
1120 Fast teknisk installasjon i bygninger (saldogruppe j) Ja, men se kommentar Se kommentar
1130 Anlegg under utførelse Ja Ligningsverdi
1150 Tomter og andre grunnarealer Ja Ligningsverdi
1160 Bolig inkl. boligtomter Ja Ligningsverdi
1180 Investeringseiendommer Ja Ligningsverdi
1205 Personbiler, maskiner, inventar mv. Ja Saldoverdi
1221 Skip, rigger mv. Ja Ligningsverdi
1225 Fly, helikopter mv. Ja Ligningsverdi
1238 Varebiler, drosjebiler o.l. Ja Saldoverdi
1239 Vare- og lastebiler, busser mv. Ja Saldoverdi
1280 Kontormaskiner Ja Saldoverdi
1290 Andre driftsmidler Ja Ligningsverdi
1312 Investering i delt. lign. datter og … Ja Se egen figur
1313 Investering i andre datter og … Ja Se egen figur
1320 Lån til foretak i samme konsern Ja Regnskapsmessig
1331 Investering i deltakerlign. tilknyttet selskap Ja Se egen figur
1332 Investeringer i andre tilknyttede selskap Ja Se egen figur
1340 Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Ja Regnskapsmessig
1350 Inv. i aksjer, andeler og verdipapir-fondsandeler Ja Se egen figur
1360 Obligasjoner Ja Se egen figur
1370 Fordringer på eiere, styremedlemmer o.l. Ja Regnskapsmessig
1380 Fordringer på ansatte Ja Regnskapsmessig
1390 Andre fordringer
Pensjonspremiefond arbeidsgiver
Pensjonspremiefond private

Ja
Nei
Ja

Regnskapsmessig
1395 Netto pensjonsmidler

Nei

 
Omløpsmidler    
1400 Varelager Ja Skattemessig
1490 Biologiske eiendeler Ja Se kommentar
1500 Kundefordringer, ekskl. på selskap i samme konsern Ja Regnskaps- eller skattemessig
1501 Kundefordringer på selskap i samme konsern Ja Regnskaps- eller skattemessig
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Ja Regnskapsmessig
1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern Ja Regnskapsmessig
1565 Kortsiktige fordringer mot personlig eier/styremedl. o.l. Ja Regnskapsmessig
1570 Andre kortsiktige fordringer Ja Regnskapsmessig
1780 Krav på innbetaling av selskapskapital Ja  
1800 Ikke-markedsbaserte aksjer og andeler Ja Se egen figur
1810 Markedsbaserte aksjer og verdipapirer Ja Se egen figur
1830 Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater Ja Se egen figur
1840 Andre obligasjoner og sertifikater Ja Se egen figur
1880 Andre finansielle instrumenter Ja Se egen figur
1900 Kontanter Ja Regnskapsmessig
1920 Bankinnskudd Ja Regnskapsmessig

 

Post 1000: Formuesverdien følger den underliggende regnskapspost.
Post 1020: Patenter og rettigheter er ikke skattemessig formue så lenge retten er i opphavsmannens eie.

Post 1120: Saldo i saldogruppe j (fast teknisk installasjon i bygning) inngår ved formuesfastsettingen som en del av bygningen, og skal derfor ikke anses som egen formuespost.
Post 1490: Ved anvendelse av IFRS skal markedsverdien på f.eks. skog og oppdrettsfisk føres i  næringsoppgaven. For skog er det egne verdsettelsesregler (ligningsverdi). For oppdrettsfisk blir det skattemessige verdier som skal føres opp.

Gjeld og egenkapital Gjeld? Verdi
Langsiktig gjeld    
2100 Pensjonsforpliktelse Nei  
2120 Utsatt skatt Nei  
2130 Derivater Ja Må se nærmere
på derivatet og
underliggende
objekt.
2160 Uopptjent inntekt Ja Regnskapsmessig
2180 Andre avsetninger for forpliktelser Ja Se kommentar
2200 Konvertible lån Ja Regnskapsmessig
2210 Obligasjonslån Ja Regnskapsmessig
2220 Gjeld til kredittinstitusjoner Ja Regnskapsmessig
2250 Gjeld til ansatte og personlige eiere Ja Regnskapsmessig
2260 Gjeld til selskap til i samme konsern Ja Regnskapsmessig
2280 Stille interessentinnsk. og ansvarlig lånekapital Ja Regnskapsmessig
2290 Annen langsiktig gjeld Ja Regnskapsmessig
Kortsiktig gjeld    
2310 Konvertible lån (byggelån etc.) Ja Regnskapsmessig
2320 Sertifikatlån Ja Regnskapsmessig
2330 Derivater Ja Må se nærmere 
på derivatet og 
underliggende 
objekt.
2380 Kassakreditt Ja Regnskapsmessig
2400 Leverandørgjeld Ja Regnskapsmessig
2460 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern Ja Regnskapsmessig
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Nei  
2510 Betalbar skatt, utlignet Ja Regnskapsmessig
2600 Skattetrekk og andre trekk Ja Regnskapsmessig
2740 Skyldig merverdiavgift Ja Regnskapsmessig
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift Ja Regnskapsmessig
2790 Andre offentlige avgifter Ja Regnskapsmessig
2800 Avsatt utbytte Nei  
2900 Forskudd fra kunder Ja Regnskapsmessig
2910 Gjeld til ansatte og eiere Ja Regnskapsmessig
2920 Gjeld til selskap i samme konsern Ja Se kommentar
2949 Lønn og feriepenger o.l. Ja Regnskapsmessig
2950 Påløpt rente Nei  
2970 Uopptjent inntekt Ja Regnskapsmessig
2980 Avsetninger for forpliktelser Ja Se kommentar
2990 Annen kortsiktig gjeld Ja Regnskapsmessig

Post 2180 og 2980: Regnskapsmessige avsetninger er fradragsberettiget gjeld, men gir ikke inntektsfradrag.
Post 2920: Forpliktelse til å yte konsernbidrag vil ikke kunne anses som skattemessig gjeld for det ytende selskap og ikke som formue for det mottakende selskap før det er vedtatt av generalforsamlingen. Normalt skjer dette i året etter inntektsåret. Når vedtak om bidrag unntaksvis er endelig fattet, men bidrag ikke ytet før utgangen av inntektsåret, vil forpliktelsen være gjeld i det givende selskap. Kravet på bidrag er da skattepliktig formue i det mottakende selskap.