Fullstendighetserklæring

I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet og en eventuell årsberetning ber revisor om at ledelsen gjennomgår og signerer en egen skriftlig uttalelse, ofte kalt fullstendighetserklæring. Bakgrunnen for dette er at revisjonsstandardene, som revisor er lovpålagt å følge i sitt arbeid, stiller krav om slike skriftlige uttalelser. Det er viktig å ha god dialog med revisor slik at fullstendighetserklæringen kan signeres så nært datoen for revisjonsberetningen som mulig.

Kravet i revisjonsstandardene har sin begrunnelse i at ledelsens uttalelser er den form for revisjonsbevis som det er mulig å innhente for enkelte forhold, for eksempel at ledelsen erkjenner sitt ansvar for regnskapet. Revisjonsstandardene krever derfor at uttalelser fra ledelsen innhentes om bestemte forhold, og at disse uttalelsene formaliseres skriftlig.

Aktuelle punkter
Revisjonsstandardene stiller opp konkrete krav til skriftlige uttalelser fra ledelsen knyttet til blant annet at:

 • Ledelsen har oppfylt sitt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet i samsvar det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering (for eksempel regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk eller IFRS), herunder kravet om at regnskapet skal gi et rettvisende bilde.
 • Metodene, informasjonen, dataene og viktige forutsetninger som er brukt ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, tilhørende tilleggsopplysninger, er fornuftige og rimelige sett i sammenheng med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering.
 • Ledelsen har gitt revisor all relevant informasjon og tilgang som avtalt i vilkårene for revisjonsoppdraget, herunder tilgang til relevante personer i selskapet..
 • Alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet. 
 • Ledelsen erkjenner sitt ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikeholdet av intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter og har gitt revisor alle relevante opplysninger i tilknytning til dette. 
 • Ledelsen har gitt revisor informasjon om alle kjente brudd eller mistanke om brudd på lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
 • Ledelsen har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter. 
 • Ledelsen mener at virkningen av tilfeller av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, enkeltvis eller samlet, for regnskapet totalt sett. En oppsummering av slike poster skal tas med i eller vedlegges den skriftlige uttalelsen. 
 • Alle kjente faktiske eller mulige rettstvister og krav som kan ha slik betydning at de må tas hensyn til ved utarbeidelsen av regnskapet, er gjort kjent for revisor og er redegjort for og gitt tilleggsopplysninger om i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering.
 • Ledelsen mener at viktige forutsetninger som ledelsen har brukt ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, er rimelige.
 • Ledelsen har opplyst revisor om identiteten til enhetens nærstående parter og alle relasjoner til nærstående parter og transaksjoner med dem som de er kjent med og at de har regnskapsført og opplyst om disse relasjonene og transaksjonene i samsvar med kravene som det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering fastsetter.
 • Alle hendelser som har funnet sted etter balansedagen og som ifølge gjeldende rammeverk for finansiell rapportering krever korrigering eller omtale i regnskapet, er blitt korrigert eller omtalt. 
 • Ledelsen har gitt all relevant informasjon om alle risikoforhold av betydning, forutsetninger og usikkerhetsmomenter som har betydning for selskapets evne til fortsatt drift. Videre at planene for å sikre fortsatt drift er realistiske og relevante for selskapets evne til fortsatt drift og at det gitt opplysninger i  samsvar med kravene i gjeldende rammeverk for finansiell rapportering.
 • Det er opplyst om eventuelle endringer som er foretatt for å korrigere vesentlig feilinformasjon i foregående periodes regnskap som påvirker den sammenlignbare informasjonen.
 • Ledelsen bekrefter å ha oppfylt plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Innhenting av skriftlige uttalelser gir et klart og utvetydig bilde av hvilket ansvar ledelsen har. Gjennomgang av innholdet vil bidra til forståelse av forutsetninger, grunnlag og ansvar for regnskapet, samt om hvilke forutsetninger revisor legger til grunn for sitt arbeid og sin revisjonsberetning. Det er også verdt å merke seg at innhenting av skriftlige uttalelser fra ledelsen ikke reduserer kravene til at revisor skal gjennomføre revisjonshandlinger. Uttalelser fra ledelsen kan ikke erstatte andre tilgjengelige revisjonsbevis, revisor kan ikke ukritisk bygge på slike erklæringer og med det som begrunnelse sløyfe viktige revisjonshandlinger. Uansett vil den dokumentasjon som fremlegges av ledelsen måtte kontrolleres av revisor.