Gaver i ansettelsesforhold

Arbeidsgiver kan gi gaver til ansatte for en verdi inntil kr 5 000 per år. I denne artikkelen kan du lese mer om hva du må huske på når du gir gaver til dine ansatte.
Kvinne, gående, med mobiltelefon i hånden

Skattereglene inneholder flere regler om skattefri arbeidsinntekt. Blant disse finner vi bestemmelser om at man kan motta inntil kr 8 000 i skattefrie personalrabatter samt at det gjelder en generell grense for skattefrie gaver i arbeidsforhold. Den siste beløpsgrensen heves fra kr 2 000 til kr 5 000 fra og med inntektsåret 2021.

Gaver
Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt. Gaver kan imidlertid gis skattefritt med inntil kr 5 000 per inntektsår. Gaven kan ikke gis som penger, men må være en gjenstand eller naturalytelse. Gavekort er greit så lenge det ikke kan løses inn i penger. Det er også skattefritt dersom den ansatte får penger til kjøp av en gave og etterpå leverer kvittering til arbeidsgiver.

Fra og med inntektsåret 2021så er vilkåret om at gaver må gis som en generell ordning i bedriften endret. Dette gir både arbeidsgiver og arbeidstaker større frihet og innebærer følgende:


 • det kan gis forskjellige gaver til hver enkelt ansatt
 • det er ingen begrensning på hva slags gave som kan gis. Eksempler er:
  - kollektivkort på buss/tog el.
  - abonnement på treningssentre billetter til kulturarrangement
  - fri telefon
 • man kan nå motta til sammen kr 13 000 skattefritt fra arbeidsgiver dersom man kombinerer reglene om skattefrie personalrabatter på kr 8 000 og den generelle regelen om skattefrie gaver på kr 5 000.

Regelendringen er ment som en forenkling for arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er imidlertid viktig å huske at arbeidsgiver har en rapporteringsplikt dersom gaven er skattepliktig. Dette gjelder også der hvor gaven er gitt fra en tredjepart og det er tilstrekkelig sammenheng mellom gaven og ansettelsesforholdet. Skattedirektoratet har i en uttalelse av 18. januar 2021 uttalt følgende om arbeidsgivers rutiner for gaver mottatt av tredjeparter:

"Hvilke rutiner som bør etableres i denne sammenheng, må vurderes på bakgrunn av de konkrete forhold i den enkelte virksomhet. I virksomheter hvor det er vanlig at de ansatte mottar ytelser fra tredjeparter, forventes det at arbeidsgiver følger opp mer aktivt enn i virksomheter der de ansatte sjelden mottar slike ytelser. I førstnevnte tilfelle bør arbeidsgiver utarbeide gode systemer og rutiner som sikrer at de ansatte og/eller tredjeparten opplyser om hvilke ytelser som gis. I virksomheter der de ansatte sjelden mottar ytelser gjennom tredjepart, bør det være tilstrekkelig å innta arbeidstakers informasjonsplikt i arbeidsavtale og personalreglement."

Jubileums- og oppmerksomhetsgaver
Gave fra arbeidsgiver i anledning av mottakerens 20, 30, 40, 50 eller 60 års tjenestetid må bestå i annet enn penger, og ikke utgjøre mer enn kr 8 000. Dersom gavens verdi er høyere, foreligger det skatteplikt som lønnsinntekt for det som overstiger kr 8 000.

Andre jubileums- og oppmerksomhetsgaver må også bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 4 000 per år. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gave i anledning av at:

 • Bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25 (eksempelvis 50 år, 100 år osv)
 • Mottaker gifter seg
 • Mottaker fyller 50, 60, 70 eller 80 år
 • Mottaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften Beløpsgrensen på kr 4000 gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Under forutsetning av at gaver i ansettelsesforhold oppfyller kravene om unntak fra skatteplikt, så er gaven enkelt å håndtere for arbeidsgiver. Gaven er:

 • fradragsberettiget for giver (i samme utstrekning som lønnsutbetalinger)
 • ikke skattepliktig for mottaker
 • ikke oppgavepliktig eller trekkpliktig
 • ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

Influensa og pandemivaksiner
Fra og med inntektsåret 2021 vil influensa- og pandemivaksiner kunne dekkes skattefritt av arbeidsgiver i tillegg til skattefrie gaver som nevnt ovenfor.

Fri telefon
Det er flere arbeidsgivere som vurderer å gi de ansatte fri telefoni/fri EKOM som gave. Vi har vært i kontakt med skattedirektoratet og de har bekreftet at verdien av fri telefon som gave skal verdsettes etter ordinære sjablongsatser, og ikke som faktisk verdi av den frie telefonen. Det vil si at utgangspunktet er at verdien av gaven er kr 366 per måned. Det kan være besparende for arbeidsgiver ettersom verdien av fri telefon fort kan overstige sjablong.

Dette gir med andre ord den ansatte fordel av å få telefon skattefritt og arbeidsgiver mulighet til å spare arbeidsgiveravgift på

kr 4 392 (kr 620) per ansatt per år.

Arbeidsgiver vil fortsatt kunne gi en tilleggs gave på inntil kr 600 innenfor grensene av maksimalt beløp.

Sykdom, dødsfall e.l.
Blomster, konfekt eller andre ytelser av mindre, bagatellmessig verdi gitt i forbindelse med sykdom, dødsfall eller lignende er ikke skattepliktige for mottaker. Dette fordi de anses å falle utenfor fordelsbegrepet i skatteloven. Det foreligger fradragsrett for giver.

Personalrabatt på varer og tjenester
Fra 1. januar 2019 ble det innført nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet, og arbeidsgivers forpliktelser når det ytes slike rabatter. Ettersom arbeidsgiver nå blir ansvarlig for innrapporteringen av alle rabatter som gis til de ansatte, vil dette kunne innebære god del praktiske utfordringer for arbeidsgiver.

Utgangspunktet er at enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet er skattepliktig, med mindre særskilt skattefritak er gitt.

Det skilles her mellom rabatter som den ansatte får direkte av arbeidsgiver og rabatter som den ansatte får av tredjeparter. Det vises til egen artikkel om personalrabatter.

Gaver med firmalogo
Kostnader til gavegjenstander med firmalogo/firmamerke kan anses som en fradragsberettiget reklamekostnad for virksomheten. Fra og med inntektsåret 2023 fastsettes satsene for fradrag før inntektsåret av hensyn til bokføringen gjennom året. Forutsetningen for fradragsrett er at gjenstandene er utformet med reklame for øye i et større antall. Fradrag for kostnader til gavegjenstand med firmamerke/firmanavn er for inntektsåret 2024 kr 308 per gjenstand.  

Verdsettelse
Verdien av en skattepliktig gave skal som hovedregel verdsettes til hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe gaven/tjenesten. Dersom det er vanskelig å finne riktig pris, kan verdien fastsettes ved skjønn. Se eget punkt om verdsettelse av fri telefoni ovenfor.