Gaver i ansettelsesforhold

Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt. I visse tilfeller er det imidlertid fritak for beskatning på den ansattes hånd under forutsetning av at gavene gis som ledd i en generell ordning for bedriften.

Under forutsetning av at gaver i ansettelsesforhold oppfyller kravene om unntak fra skatteplikt, er de:

  • fradragsberettiget for giver (i samme utstrekning som lønnsutbetalinger)
  • ikke skattepliktig for mottaker og
  • ikke oppgavepliktig
  • ikke trekkpliktig
  • ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

Generelt om gaver

Gave fra arbeidsgiver i anledning av mottakerens 20, 30, 40, 50 eller 60 års tjenestetid må bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 8 000. Dersom gavens verdi er høyere enn angitt, foreligger det skatteplikt som lønnsinntekt for det overskytende beløp.

Andre jubileums- og oppmerksomhetsgaver må også bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 4 000 per år. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gave i anledning av at:

  • Bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25
  • Mottaker gifter seg
  • Mottaker fyller 50, 60, 70 eller 80 år
  • Mottaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften

Beløpsgrensen på kr 4000 gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter.

For at gaven man mottar fra egen arbeidsgiver skal være skattefri, må den gis som en generell ordning i bedriften. Dette vilkåret gjelder ikke når slike gaver gis av tredjepart.

Gaver utenom jubileer - typisk julegaver

Gaver utenom jubileer mv. kan gis med inntil kr 2 000 per inntektsår. Det er en forutsetning at gaven gis i form av en gjenstand (for eksempel julekurv, gavekort som ikke kan innløses i kontanter eller lignende). Det er også en forutsetning at gaven gis som en generell ordning i bedriften. Arbeidsgiver kan kreve fradrag for kostnaden og den er likevel ansett som skattefri for arbeidstaker forutsatt at øvrige vilkår er oppfylt. Utgjør verdien av gaven mer enn kr 2 000, skattlegges det overskytende.

Beløpsgrensen på kr 2 000 gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter. Dersom en ansatt mottar en gave fra en tredjepart, er det ikke noe vilkår at den er gitt som en generell ordning i bedriften.

Sykdom, dødsfall e.l.

Blomster, konfekt eller andre ytelser av mindre, bagatellmessig verdi gitt i forbindelse med sykdom, dødsfall eller lignende er ikke skattepliktige for mottaker. Dette fordi de anses å falle utenfor fordelsbegrepet i skatteloven. Det foreligger fradragsrett for giver.

Personalrabatt på varer og tjenester

Fra 1. januar 2019 ble det innført nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet, og arbeidsgivers forpliktelser når det ytes slike rabatter. Ettersom arbeidsgiver nå blir ansvarlig for innrapporteringen av alle rabatter som gis til de ansatte, vil dette kunne innebære god del praktiske utfordringer for arbeidsgiver.

Utgangspunktet er at enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet er skattepliktig, med mindre særskilt skattefritak er gitt.
Det skilles her mellom rabatter som den ansatte får direkte av arbeidsgiver og rabatter som den ansatte får av tredjeparter.

Det vises til egen artikkel vedrørende personalrabatter.

Kostnader til gavegjenstander med firmalogo/firmamerke anses som en fradragsberettiget reklamekostnad for virksomheten. Forutsetningen er at gjenstandene er utformet med reklame for øye, i et større antall og at kostnadene pr. gjenstand ikke overstiger kr 270 (iht. forskrift fra SKD).

Verdsettelse

Verdien av en skattepliktig gave skal som hovedregel verdsettes til hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe gaven/tjenesten. Dersom det er vanskelig å finne riktig pris, kan verdien fastsettes ved skjønn.

Gaver utenfor ansettelsesforhold

Erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon regnes ikke som skattepliktig inntekt når verdien av gaven ikke overstiger kr 500. Skattefritaket gjelder bare når gaven består av annet enn pengebeløp.

Det gjøres oppmerksom på adgangen til å motta skattefritt inntil kr 1 000 i lønn mv. i arbeidsforhold årlig. Beløpet er ikke lønnsoppgavepliktig, men det må likevel beregnes arbeidsgiveravgift. Skattefritaket er utvidet til kr 6 000 der arbeidstakeren utfører arbeid i betalerens eget hjem eller fritidsbolig. Det er en forutsetning at mottaker ikke driver selvstendig næring innen samme fagfelt som oppdraget gjelder.