Gaver og kontingenter

Det gis begrenset fradrag i skattepliktig inntekt for kontingenter til foreninger og organisasjoner samt for gaver til visse frivillige organisasjoner

Arbeidstakerorganisasjon

Kontingent til landsomfattende arbeidstakerorganisasjon, som har forhandlingsrett etter lov om offentlige tjenestetvister eller har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene, kan føres til fradrag i den enkeltes alminnelige inntekt. Maksimalt fradrag er kr 3 850 for 2017 og 2018. Fradraget er betinget av at skattyter er lønnstaker og betaler kontingent. Vilkåret om at fagforerning må stå tilsluttet en hovedsammenslutning for å oppnå fradragsrett er opphevet.

Innbefatter kontingenten også forsikringspremie innenfor samme beløpsgrense, fradras også dette som kontingent.

Arbeidsgiverorganisasjon

Kontingent til arbeidsgiverforening kan føres til fradrag med maksimalt 2 promille av samlet utbetalt lønn i året forut for inntektsåret. Med samlet utbetalt lønn menes kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser.

Skattedirektoratet kan etter en konkret vurdering gi samtykke til helt eller delvis fradrag for særkontingent til bransjeforening eller landssammenslutning som er tilsluttet en arbeidsgiverforening.

Næringsorganisasjon

Kontingent til yrkes- og næringsorganisasjon er fradragsberettiget med enten inntil kr 3 850, eller inntil 2 promille av samlet utbetalt lønn dersom dette gir høyere fradrag. Fradrag gis ikke dersom skattyter samtidig krever fradrag for kontingent til arbeidstakerorganisasjon. Samlet fradrag for kontingent til arbeidsgiverorganisasjon og næringsorganisasjon kan ikke overstige 2 promille av samlet utbetalt lønn i året forut for inntektsåret. Med samlet utbetalt lønn menes kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser. Fradraget gis kun til aktive yrkesutøvere eller næringsdrivende.

Den del av kontingenten som går til forsikringspremie, eller til andre formål utenfor foreningsvirksomheten, er ikke fradragsberettiget. En kollektiv ansvarsforsikring eller skadeforsikring som dekkes av kontingenten, anses som en vanlig driftsutgift. Foreningen bør i tilfelle spesifisere denne utgiften særskilt.

Fradrag for kontingent til servicekontor

I tillegg til fradrag for foreningskontingent, kan næringsdrivende kreve fradrag for kontingent til servicekontor som driftsutgift, i den utstrekning en forening yter service mot kontingentbetaling, forutsatt at tjenesten er til nytte i den næringsdrivendes virksomhet. Slik kontingent er ikke underlagt beløpsgrensene foran. Det er et vilkår at servicekontoret ikke også driver regulær foreningsvirksomhet.

Det er i Skattedirektoratets Lignings-ABC gitt en oversikt over foreningers servicekontor med markering av om avgiften til disse kontorene kan utgiftsføres eller ikke. Listen omfatter bare de foreninger som har vært vurdert av skattemyndighetene, og gjelder bare foreningene slik de var organisert på tidspunktet for vurderingen. Skattedirektoratets Lignings-ABC kan lastes ned gratis fra deres hjemmeside http://www.skatteetaten.no/.

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Etter dagens regler kan alle skattytere kreve inntektsfradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, jf. skatteloven § 6-50. Fradragsretten omfatter blant annet gaver til organisasjoner som driver omsorgs- og helsefremmende arbeid for ulike grupper i samfunnet, religiøs virksomhet, utviklings- og katastrofehjelp og arbeid for vern av kultur og menneskerettigheter. Det er en forutsetning at gaven utgjør minst kr 500 det året gaven gis. Den øvre grensen for fradraget er kr 30 000 for 2017 og kr 40 000 for 2018.

Organisasjonene som kan motta gaven må være godkjent for at giver skal få fradrag. Oppdatert liste over godkjente organisasjoner finnes på http://www.skatteetaten.no/. Organisasjonene må selv søke Skatteetaten om godkjenning. For å sikre norsk oppfølging av vedtak av FNs sikkerhetsråd kan departementet bestemme at en organisasjon som oppfyller vilkårene i første og annet ledd ikke kan motta gaver med rett til fradrag for giver. Det gis ikke fradragsrett for giver for pengegaver ytet etter at departementet har truffet bestemmelse etter forrige punktum.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innhenting av opplysninger fra organisasjonen til bruk for departementets vurdering etter første punktum, samt om anledning for organisasjonen til å kreve ny vurdering etter tre år.

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Stig Bjørklund

  Stig Bjørklund

  Advokat/Partner

  +47 4063 9934