Hovedpostene i regnskapet - gjeld og egenkapital

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende gjeld og egenkapital etter Regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard.

Gjeld og egenkapital

Regnskap:
Innskutt egenkapital: Pålydende av egne aksjer skal føres opp med negativt beløp på egen linje under posten aksjekapital/selskapskapital. Kjøpesum utover pålydende går til fradrag i annen egenkapital.

Annen innskutt egenkapital: Her føres mottatt konsernbidrag og gjennomført kapitalnedsettelse som ikke er utbetalt til aksjonærer

Fond for vurderingsforskjeller: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal ved investeringer i tilknyttede selskap, datterselskap og felles kontrollert virksomhet som vurderes etter egenkapitalmetoden/ bruttometoden, avsette en positiv differanse mellom investeringens balanseførte verdi og dens anskaffelseskost til fond for vurderingsforskjeller.

Pensjonsforpliktelser: Posten gir uttrykk for den forpliktelse foretaket har påtatt seg overfor de ansatte. Se omtale annet sted i Verdt å Vite.

Utsatt skatt: Posten gir uttrykk for den skatteforpliktelse som påhviler selskapet på grunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Langsiktig gjeld i utenlandsk valuta skal vurderes til kursen på balansedagen.

Betalbar skatt: Dette er skyldig skatt på årets skattemessige resultat. Korreksjonen av for meget/for lite avsatt foregående år er en resultatpost, og påvirker ikke betalbar skatt i balansen. Betalbar skatt er den skatt som skal betales for inntektsåret, og kan for enkelte virksomheter (f.eks. samvirkeforetak) også inkludere formuesskatt.

Endringer i regnskapsloven fra 1. januar 2018:
Lovendringer i regnskapsloven trådte i kraft 1. januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere. Endringene innebærer at kravet til årsberetning for regnskapspliktige som tilfredsstiller kriteriene for små foretak er opphevet. Videre kan små enkeltpersonforetak og enkelte små ansvarlige selskap utarbeide årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt når dette kan anses som god regnskapsskikk. Årsregnskapet baseres i disse tilfeller på skatterapporteringen.

Skatt:
Avsetninger etter god regnskapsskikk kommer ikke til skattemessig fradrag.

Annen kortsiktig gjeld: Reglene innebærer at avsetninger for fremtidige kostnader må tilbakeføres ved fastsettelsen av den skattepliktige inntekt. Kostnader som har oppstått pr. 31.12. kan imidlertid føres til fradrag. Når det gjelder garantikostnader vil skattemessig fradrag kunne kreves dersom ansvar er erkjent overfor kravshaver både med et bestemt beløp eller det ikke er fastsatt. I det siste tilfellet må det fradragsberettigede beløp fastsettes ved skjønn.

Avsetninger for påløpte kostnader som husleie, feriepenger o.l. kommer til fradrag.

Annen langsiktig gjeld: Skattemessig vil behandlingen av langsiktige poster i utenlandsk valuta følge bestemmelsen i skatteloven § 14-5 femte ledd. Etter denne bestemmelsen skal fordring vurderes etter laveste verdi-prinsipp, og gjeld etter høyeste verdi-prinsipp. Videre skal disse vurderingsreglene kombineres med et portefølje- og reverseringsprinsipp.

Det er ingen skattemessig særregel for kortsiktige poster i utenlandsk valuta. Ettersom postene skal presenteres i norske kroner, vil en endring i valutakursen også endre verdien på den kortsiktige posten med korresponderende valutagevinst/valutatap.