Idrettslag - krav til kjønnsbalanse i styret

Du har sikkert fått med deg at det er nye regler om kjønnsbalanse i styret i foretak, men har du oversikt over reglene som gjelder for idrettslag?

I slutten av 2023 ble det vedtatt endringer i foretakslovgivningen som stiller krav til kjønnssammensetningen i norske styrer. Vi har omtalt disse reglene i en annen artikkel i Verdt å vite. .

Reglene som gjelder for foretak er behørig omtalt i nyhetsbildet. Mindre kjent er reglene som gjelder for idretten.

Idrettslag er underlagt egne regler - Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF-loven). NIF-loven § 2-4 gjelder kjønnsfordeling og gjelder for NIF og NIFs organisasjonsledd (for eksempel et idrettslag).

I tillegg vedtas det lovnormer for NIFs organisasjonsledd. Lovnormer vedtas for å sikre at alle organisasjonsledd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk.

Det finnes en egen lovnorm for idrettslag, med tilhørende veiledning. Siste lovnorm for idrettslagene ble vedtatt 13. desember 2023, med ikrafttredelse 1. januar 2024. Av lovnormen følger det at NIF-loven § 2-4 gjelder for kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

Overordnet regel

Idrettslaget skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting.

Minstekrav

Et idrettslag skal minst ha tre styremedlemmer (styreleder, nestleder og minst ett styremedlem) og minst ett varamedlem. Styremedlemmer og varamedlemmer kan ikke vurderes under ett med tanke på kjønnssammensetning.

Minstekravene for kjønnssammensetningen i styret i idrettslagene, kan sammenstilles slik:

Antall styremedlemmer

Minimumskrav

2

Ikke aktuelt. Et idrettslag skal minst ha tre styremedlemmer (styreleder, nestleder og minst ett styremedlem)

3

Begge kjønn skal være representert

4

Minst to personer av hvert kjønn

5 eller flere

Minst to personer av hvert kjønn

 

Antall varamedlemmer

Minimumskrav

2

Begge kjønn skal være representert

3

Begge kjønn skal være representert

4

Minst to personer av hvert kjønn

5 eller flere

Minst to personer av hvert kjønn

 

Unntak for mindre idrettslag

Det er for mindre idrettslag. Der er det tilstrekkelig at begge kjønn er representert. Terskelen fastsettes av Idrettstinget og for 2024 gjelder unntaket for idrettslag med

  • Færre enn 100 medlemmer, og
  • Under kroner 300 000 i omsetning.

Når må kjønnsbalansen være på plass?

Regelendringene trådte i kraft 1. januar 2024. Vi er ikke kjent med at det er gitt overgangsbestemmelser. Dersom sittende styre var valgt før 1. januar 2024, og dette ikke er satt sammen i henhold til de nye reglene, legger vi til grunn at fristen for å velge nytt styre er neste ordinære årsmøte.

Dersom det velges et styre i strid med reglene, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas (NIF-loven § 2-4 annet ledd). Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, blir sittende til nytt styre er valgt.

Fotballklubber

Fotballen har på sin egen Norges Fotballforbunds lov (NFF-loven). I NFF-loven § 9-3 er det gitt en egen bestemmelse om kjønnsfordeling, som i det alt vesentligste er lik NIF-loven § 2-4. Minstekravene angitt i tabellene ovenfor, gjelder tilsvarende for fotballklubbene.