Kildeskatt på lønn

Kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere ble innført fra 1. januar 2019. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn eller "PAYE-scheme" på engelsk og forkortelsen står for "Pay As You Earn".

Ordningen er frivillig og kan benyttes av utenlandske arbeidstakere som jobber midlertidig i Norge. Videre er kildeskatteordningen aktuell for styremedlemmer som bor i utlandet og mottar styrehonorar og andre godtgjørelser fra norske selskaper.

Kildeskatteordningen innebærer at arbeidsinntekt skattlegges med en flat sats. Skatten er endelig innbetalt og gjort opp når arbeidsgiver trekker skatt etter skattekortet og rapporterer inn i a-meldingen. Arbeidstaker vil da ikke trenge å levere skattemelding i Norge.

Kildeskatteordningen gjelder ikke utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere, arbeidstakere som vil benytte seg av nordisk trekkavtale og arbeidstakere som har næringsinntekter eller skattepliktig inntekt av eiendom i Norge.

Skattesats

Kildeskatteordningen innebærer at arbeidsinntekt skattlegges med en flat sats på 25 %, inkludert trygdeavgift på 7,9 %. Satsen på 25 % kan reduseres dersom en person har dokumentert medlemskap i trygdeordning i sitt hjemland og er unntatt medlemskap i Norge enten helt eller delvis. Dersom for eksempel en utenlandsk arbeidstaker fra et annet EØS land har et A1 fra sitt hjemland vil skattesatsen i Norge være 17,1 %.

Beløpsgrense

For å benytte seg av kildeskatteordningen kan ikke samlet årsinntekt som er skattepliktig til Norge overstige et fastsatt beløp. For 2023 er beløpsgrensen på 642 950 kroner og for 2022 er grensen  kr 643 800 .

Dersom en arbeidstaker i kildeskatteordningen overstiger beløpsgrensen for arbeidsinntekt i løpet av inntektsåret vil han eller hun i de fleste tilfelle automatisk få et vanlig skattekort og må levere skattemelding på vanlig måte. Vi anbefaler alle å følge med om inntektsgrensen overstiges og sørge for å søke om skattekort basert på de ordinære skattesatsene for å unngå en stor restskatt.

Skattemessig bosatt etter skatteloven i løpet av året

Dersom en arbeidstaker under kildeskatteordningen blir skattemessig bosatt etter skatteloven § 2-1 kan han eller hun fortsette på kildeskatteordningen ut året. Dersom årsinntekten overstiger grensen i løpet av året vil en bli overført til det ordinære skattesystemet, og vil da måtte levere skattemelding på ordinært vis. Allerede innbetalt trekk i kildeskatteordningen vil dermed inngå som en del av det ordinære forskuddstrekket i skatteoppgjøret etter vanlige regler.

Videre kan en under kildeskatteordningen som skattemessig bosatt ikke ha kapitalinntekter, både i Norge og i utlandet, på over kr 10 000 i løpet av året. Med kapitalinntekter menes for eksempel renteinntekter, utbytte fra aksjer, gevinst ved salg av finansielle instrumenter osv. En kan da ikke benytte seg av kildeskattekortet for lønnsinntekter og bør søke om et vanlig skattekort.

Fradrag og arbeidsgivers dekning av kostnader

Under kildeskatteordningen er det ikke anledning til å kreve fradrag for kostnader. Eksempelvis vil det ikke kunne kreves fradrag for pendlerkostnader som for eksempel hjemreiser, losji og kost.

Videre vil arbeidsgivers dekning av slike pendlerkostnader da være skattepliktig og gjenstand for skattetrekk etter skattekortet.

Dersom en arbeidstaker er på en yrkesreise for sin arbeidsgiver og får dekket reiseutgifter, vil slik dekning av utgifter etter regning ikke være skattepliktig og da heller ikke gjenstand for skattetrekk etter PAYE-skattekortet.

Skattekort

Et skattekort etter kildeskatteordningen vil være merket med "Kildeskatt på lønn" eller "PAYE".  Det er ingen trekkfrie måneder eller måneder med redusert trekk med dette skattekortet. Ved for eksempel utbetaling av feriepenger til en arbeidstaker i kildeskatteordningen og utbetaling av lønn i desember måned skal det trekkes ordinær skatt etter skattekortet i begge tilfeller.

Skattemelding

Når man har et kildeskattekort trenger man ikke å levere en skattemeldingen. Skatten blir endelig når arbeidsgiver trekker skatt etter kildeskattekortet hver måned. Videre vil man motta en skattekvittering i juni året etter, som viser hvor mye lønnsinntekt en har hatt i løpet av året og innbetalt kildeskatt, totalt per år og for hver måned.

Automatisk og frivillig ordning

Det bemerkes at ordningen er automatisk og frivillig. En utenlandsk arbeidstaker som søker om skattekort og som fyller vilkårene for kildeskatteordningen vil få et kildeskattekort. Etter vår erfaring får de fleste utenlandske arbeidstakere et kildeskattekort ved oppmøte til id-kontroll og ved innlevering av søknad om skattekort. Dersom man ikke ønsker å benytte seg av kildeskattekortet må man huke av på side 2 om at man ikke ønsker dette. Dette valget vil da være endelig og det er ikke mulig å gå tilbake til kildeskatteordningen i løpet av det gjeldende året.

Etter utløpet av inntektsåret er det fortsatt mulig å søke om å bli overført til det vanlige skattesystemet. Det er fastsatt egne søknadsskjema overgang fra kildeskatteordning til ordinær beskatning. Et valg om å bli skattlagt etter de alminnelige regler vil være endelig og må sendes inn innen 30. april til skatteetaten og da må man levere en skattemelding.

Refusjonsordning

Det er under kildeskatteordningen mulig å søke om refusjon av innbetalt kildeskatt. En slik søknad må fremsettes innen 3 år etter utløpet av det året kildeskatten gjelder. Dette kan være aktuelt i det tilfelle at dokumentasjon på trygdemedlemskap i et annet land ikke forelå ved utstedelse av skattekortet eller i de tilfeller der det er lagt til grunn for høy lønn ved rapportering av lønn i A-meldingen.

Vår erfaring

Vår erfaring med kildeskattekort er at man automatisk får utskrevet kildeskattekort dersom vilkårene er oppfylt. Dersom en person får utskrevet et skattekort etter de vanlige skattereglene, men ønsker å benytte seg av kildeskatteordningen er dette ikke mulig å gjøre dersom det allerede er utbetalt lønn og trukket skatt etter skattekortet.

Siden både grunnlaget for beregning av skatt samt skattesats vil være ulikt i de to systemene, må det gjøres en beregning for å avgjøre om kildeskatteordningen vil medføre lavere beskatning enn etter de vanlige skattereglene Dersom en person er medlem av norsk folketrygd og arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift, vil det påvirke grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift om den ansatte har et kildeskattekort eller et skattekort basert på den vanlige skattereglene. I enkelte tilfeller kan det derfor være en interessekonflikt mellom ansatte og arbeidsgiver angående hvilken type skattekort den ansatte bør søke om.

Dersom du ønsker mer informasjon om kildeskatteordningen, kan du ta kontakt med KPMG Law.