Kontant betaling til besvær

Den som betaler kontant for beløp over 10.000 kroner, mister retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift. Samtidig kan den som betaler kontant også bli holdt medansvarlig for unndragelse av skatt og avgift.

Tap av fradragsrett
Betaling av varer og tjenester skje via bank eller annet foretak som har rett til å drive betalingsformidling, for at næringsdrivende (uansett foretaksform) ikke skal miste retten til skattefradrag og fradrag for merverdiavgift, hvis beløpet er kr 10 000 eller mer. Formålet med bestemmelsene er å motvirke skatte- og avgiftsunndragelser.

Reglene om skattemessig tap av fradrag ved kontant betaling gjelder alle kostnader. For merverdiavgift gjelder regelverket for varer og tjenester som er levert fra samme tidspunkt.

Regelen gjelder også for privatpersoner som f.eks. leier ut egen bolig eller annen fast eiendom og som vil ha fradrag for utgifter i tilknytning til den skattepliktige utleien. Av enda større praktisk betydning for privatpersoner er at man også kan bli gjort medansvarlig for manglende betaling av skatt og avgift. Dette er nærmere omtalt i eget avsnitt.

Konsekvensen av at fradragsretten bortfaller ved anskaffelse av eiendeler, er at beløpet ikke inngår i eiendelens avskrivningsgrunnlag, og heller ikke i skattemessig inngangsverdi ved senere realisasjon.

Det er gitt egne bestemmelser om tilbakeføring dersom det – av mistak – er gitt skattemessig fradrag eller fradrag for inngående merverdiavgift.
 
Finansdepartementet har gitt nærmere bestemmelser i forskrift om hva som regnes som betaling via bank (betaling via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling), og presisert at også utenlandske banker som har tillatelse til å drive betalingsformidling, omfattes.

Nærmere om beløpsgrensen på kr 10 000

Dersom betaling for en leveranse er splittet opp i flere delbetalinger, er det den samlede betalingen som gjelder i forhold til beløpsgrensen. Betaling for løpende eller periodiske ytelser ses samlet for alle kostnader som kommer til fradrag samme år.

Solidaransvar for privatpersoner
Privatpersoner kan bli gjort medansvarlig hvis næringsdrivende man handler med unndrar skatt eller avgift. Slikt ansvar kan bli gjort gjeldende dersom privatpersoner kjøper tjenester for over kr 10 000 med kontant betaling.

I klartekst betyr det at privatpersoner risikerer å måtte betale unndratt skatt og avgift. Sannsynligheten for å kunne få refusjon fra den næringsdrivende som skulle betalt, er neppe stor i praksis, så dette kan bli dyre anskaffelser. Regelverket er utformet slik at man blir ansvarlig selv om man ikke er klar over at den man kjøper tjenesten hos har til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift og/eller merverdiavgift. Ansvar kan bli gjort gjeldende selv om man har bedt om og fått en kvittering som ser ”ok” ut, i samsvar med gjeldende regelverk. Det utslagsgivende er kontant betaling, mens betaling via bank gjør at ansvar ikke blir aktuelt. Med ”via bank” menes betalingsformer som foregår via bankens systemer. Dette omfatter for eksempel betalingsgiro, kort, overføring via nettbank eller liknende.

For å lese mer om hva KPMG kan tilby, trykk her.