Lønnsoppgaver, representasjon, rentefordel, aksjer i arbeidsforhold, opphør av arbeidsforhold, fri telefon

Lønnsoppgaver
Når samlede utbetalinger til en person i inntektsåret ikke overstiger kr 1 000, kreves det ikke lønnsinnberettet. Slike beløp må det imidlertid betales arbeidsgiveravgift av.

Representasjon

  • Utgangspunktet ikke fradragsberettiget
  • Unntak for mat og drikke etter originalbilag (NB! ikke brennevin) inntil kr 500 pr. person (sats for 2020). Overstiges kr 500 er intet fradragsberettiget.

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold Rentefordelen er differansen mellom renten regnet etter en normalrentesats og den renten arbeidstaker selv betaler.

Normalrentesatsen for 2020 er som følger:

  • Januar/februar 2,6 %
  • Mars/april 2,6 %
  • Mai/juni 2,6 %
  • Juli/august 2,2 %
  • September/oktober 1,5 %
  • November/desember 1,5%

Normalrentesatsen for 2021 er som følger:

  • Januar/februar 1,5 %

Normalrentesatsen fastsettes av Finansdepartementet og offentliggjøres på Finansdepartementets og Skattedirektoratets nettsider.

Fordelen beskattes bare med bruttoskatt (8,2 % i trygdeavgift + trinnskatt til staten, se skatteberegning 2021).

Rentefordel ved lån som ikke overstiger 3/5 G på lånetidspunktet og som skal tilbakebetales innen 1 år beskattes ikke. Fra 1. mai 2020 utgjør en 1 G kr 101 351, og 3/5 G utgjør dermed kr 60 811.

Aksjer til underkurs
Fordel ved ansatteaksjer til 25 % underkurs er skattefri dersom den ikke overstiger kr 7 500 (2021). Dette er en økning fra reglene for tidligere år. Det betyr at en ansatte kan få aksjer til en verdi på NOK 30 000 ved å betale NOK 22 500. Aksjenes inngangsverdi skal være NOK 30 000 ved senere gevinstberegning.

Erstatning ved opphør av stilling
Erstatning for økonomisk tap til ansatt ved opphør av stilling regnes som skattepliktig inntekt med arbeidsgiveravgifts-, forskuddstrekks- og lønnsoppgaveplikt. Unntak gjelder for reell tort- og svieerstatning begrenset oppad til 1,5 G (kr 152 027), i tillegg for sluttvederlag ved ufrivillig oppsigelse som utbetales etter overenskomst mellom hovedorganisasjonene.

Telefon i arbeidsforhold - elektronisk kommunikasjon
Uavhengig av antall abonnement arbeidsgiver dekker, er kr 4 392 skattepliktige. Vi viser til vår artikkel om innberetning av lønn.