Ord og utrykk i pensjonsstandarden

Her er en oversikt over en del av de begrepene som brukes i pensjonsstandarden. Vi har også tatt med de tilsvarende engelske uttrykkene.

Med hensyn til oversettelse av ord og uttrykk, presiseres det at denne ikke er helt nøyaktig. Det er en rekke nyanser i ordningene som ikke kommer frem av definisjoner i den norske pensjonsstandarden eller i norske forsikringsforhold.

Pensjonsplan (Pension plan)
Med en pensjonsplan menes et sett med faste bestemmelser som gir de ansatte og deres etterlatte rett til pensjon etter nærmere spesifiserte vilkår. Bestemmelsene regulerer hvem som har rett til å være medlem i pensjonsordningen, vilkår for rett til pensjon og hvordan pensjonen skal beregnes. Et karakteristisk kjennetegn for en pensjonsplan er at pensjonsretten tjenes opp over tid gjennom den yrkesaktive perioden.

Innskuddsplan (Defined Contribution Plan)
Foretakets forpliktelse overfor den ansatte består i å yte innskudd av en nærmere angitt størrelse til den enkeltes pensjonssparing. Innskuddet er endelig i den forstand at fremtidige forhold som lønnsvekst, avkastning på pensjonssparing o.l. ikke kan utløse justeringer som relaterer seg til tidligere perioders tilskudd. Foretaket eller den ansatte selv bestemmer på hvilken måte sparingen skal organiseres og forvaltes.

I en slik ordning vil den ansatte være forsikringstaker og dermed bære den økonomiske risikoen for avkastningen på innbetalte midler (forvaltningen av pensjonssparingen) fra arbeidsgiver.

Ytelsesplan (Defined Benefit Plan)
Foretakets forpliktelse overfor den ansatte består i å yte pensjon av nærmere angitt størrelse. En ytelsesplan kan være organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring, egen pensjonskasse eller ved at foretaket har påtatt seg å utbetale pensjonen direkte over drift.

Foretaket bærer den økonomiske risiko for oppfyllelse av pensjonsløftet.

Fondsbasert pensjonsplan (Funded plan)
Foretak finansierer sine pensjonsløfter gjennom fondsoppbygging i forsikringsselskap eller i egen pensjonskasse.

Pensjonsplan direkte over driften (Unfunded plan)
Foretak kan gi alle sine arbeidstakere eller spesifikt begunstigede arbeidstakere, pensjonsløfter som finansieres direkte over driften, uten noen form for fondsoppbygning i forsikringsselskap eller i egen pensjonskasse.

Forutsetninger (Assumptions)
Siden det normalt er betydelig avstand i tid mellom opptjening og utbetaling av pensjonsytelser, må det fastsettes en rekke forut-setninger for å kunne estimere de ulike størrelsene.
• Økonomiske forutsetninger (Financial assumptions).
• Aktuarmessige forutsetninger (Actuarial assumptions).

Planendring (Past service cost)
Endringer i betingelsene i en pensjonsordning vil påvirke forpliktelsens størrelse. Ved forbedring i en pensjonsordning vil pensjonsforpliktelsen som skyldes tidligere opptjening øke (cost of retroactive benefits granted in a plan amendment).

Se egen artikkel som omhandler pensjonskostnader.