Overtidsmat

Arbeidsgiver kan dekke kostnader til overtidsmat inntil kr 200 skattefritt dersom arbeidstaker arbeider i minst 10 timer sammenhengende.

Regelverket

Utgangspunktet er at all dekning av privatutgifter er betraktet som skattepliktig inntekt for den ansatte på linje med lønn. Arbeidsgivers kostdekning for ansatte anses i utgangspunktet som dekning av et privat behov, og således skattepliktig. Et unntak fra dette er reglene om skattefri dekning av overtidsmat. Arbeidsgiver kan dekke skattefritt inntil kr 200. Det er uten betydning om arbeidsgivers dekning skjer som naturalytelse eller refusjon.

Man anser i disse tilfellene at det ikke foreligger et overskudd for arbeidstakeren og det er gjort unntak for skatteplikt, arbeidsgiveravgift og trekkplikt. Dersom arbeidsgiver utbetaler matpenger (ikke refusjon) så er det allikevel lønnsoppgaveplikt.

For ordens skyld nevnes det at reglene om skattefri dekning av overtidsmat ikke gjelder når arbeidstakeren sitter på hjemmekontor.

Nærmere om vilkårene for matpenger mv.

Det første vilkåret er at arbeidstakeren skal arbeide mer enn 10 timer sammenhengende. Måltidet kan inntas før det er arbeidet 10 timer.

For det andre kan ikke dekningen overstige kr 200. Overstiges beløpet, er overskytende beløp skattepliktig for arbeidstakeren og trekk-, avgifts- og oppgavepliktig for arbeidsgiver, såfremt godtgjørelsen splittes i en trekkfri og trekkpliktig del på utbetalingstidspunktet. Foretas ikke en oppsplitting er hele utbetalingen trekkpliktig – og følgelig arbeidsgiveravgiftspliktig.

Dersom det foreligger en tariffavtale som har høyere satser, vil, dersom øvrige legitimasjonskrav i tariffavtalen er oppfylt, utbetalingen være fritatt for oppgave-, trekk- og arbeidsgiveravgiftsplikt. Arbeidstakeren har imidlertid en plikt til å føre overskuddet i selvangivelsen sin.

Ved utbetaling av høyere sats enn fastsatt i tariffavtale, vil overskytende del måtte anses som skattepliktig for arbeidstakeren og både oppgave-, trekk- og arbeidsgiveravgiftspliktig for arbeidsgiver. Arbeidsgiver må ved utbetalingen foreta en oppsplitting som nevnt ovenfor.

Krav til legitimasjon ved overtidsmat
For å kunne utbetale trekkfrie matpenger må arbeidsgiver kunne framlegge dokumentasjon for at vilkårene om sammenhengende arbeid i 10 timer er oppfylt. Videre må det forventes at arbeidsgiver kan dokumentere at det ved tilståelse av overtidsmat er snakk om ytelser til de enkelte ansatte i forbindelse med pålagt overtid. Dette innebærer at arbeidsgiver bør ha en oversikt over de ansatte som jobber overtid, særlig i tilfeller hvor timeregisteringssystem mv. ikke gir et reelt bilde av den ansattes arbeidsdag. F.eks. at overordnede fortløpende attesterer på at det foreligger reell overtid.

For å kunne utbetale trekkfrie matpenger må arbeidsgiver kunne framlegge dokumentasjon for at vilkårene om sammenhengende arbeid i 10 timer er oppfylt. Videre må det forventes at arbeidsgiver kan dokumentere at det ved tilståelse av overtidsmat er snakk om ytelser til de enkelte ansatte i forbindelse med pålagt overtid. Dette innebærer at arbeidsgiver bør ha en oversikt over de ansatte som jobber overtid, særlig i tilfeller hvor timeregisteringssystem mv. ikke gir et reelt bilde av den ansattes arbeidsdag. F.eks. at overordnede fortløpende attesterer på at det foreligger reell overtid.