Pendlere – fradrag for merkostnader

Skattytere som bor utenfor hjemmet på grunn av sitt arbeid kan i noen situasjoner kreve fradrag for merkostnader til reise kost og losji. Arbeidsgiver vil, i de tilfellene hvor det foreligger rett til fradrag, kunne dekke merkostnadene skattefritt for arbeidstaker.

I det følgende forutsettes det at arbeidstakeren oppfyller vilkårene for å regnes som pendler etter skattereglene. Videre behandles kun de tilfellene hvor det pendles innad i Norge eller fra utlandet til Norge. Situasjonen hvor arbeidstakeren pendler fra hjem i Norge til arbeid i utlandet behandles ikke.

Reiser

Fradragsrett

Reiser til hjem i Norge og innenfor EØS-området

Kilometersatser

Hovedregelen er at det gir fradrag etter kilometersatser. Det gis ikke fradrag for mer enn 75 000 km per kalenderår.

Satsen er:                           1,65

Det innebærer at maksimalt fradrag er på kr 97 000 før bunnfradrag på kr 14 000.

I tillegg vil det kunne kreves fradrag for kostnader til bom og ferge dersom disse tilsammen overstiger kr 3 300.

Flyreiser

Istedenfor fradrag etter kilometersatser kan pendleren kreve fradrag for faktiske kostnader ved flyreiser.

Arbeidsgivers dekning av faktiske kostnader

Arbeidsgiver kan dekke pendlerens merkostnader skattefritt dersom pendleren har fradragsrett.

Utgiftsgodtgjørelse

Arbeidsgiver kan dekke etter kilometersatsene skattefritt for arbeidstaker. Overskytende dekning er skattepliktig.

Dekning av billetter etter regning eller som naturalytelse

Arbeidsgiver kan skattefritt dekke faktiske kostnader for arbeidstaker. Dette kan enten skje ved at arbeidsgiver refunderer arbeidstakers kostnader eller at arbeidstaker får billettene av arbeidsgiver.

Dekningen må skje innenfor rammen av det fradragsberettigede beløpet på kr 97 000 (75 000 km). Dersom arbeidsgiver dekker flyreiser gjelder ikke denne begrensningen.

 

Pendlere – Fradragsrett for kost- og losjiutgifter

Fradragsrett for kost

Arbeidstaker som må bo utenfor hjemmet på grunn av sitt arbeid kan kreve fradrag for kost. Arbeidstaker som kan tilberede mat i pendlerboligen anses ikke å ha merkostnader og kan ikke kreve fradrag for kost.

Fra 1. januar 2018 er retten til fradrag er begrenset til en periode på 24 måneder. For arbeidstaker som startet pendlingen før 1. januar 2018 starter 24 måneders perioden 1. januar 2018. Dersom arbeidstakeren på grunn av arbeidet bytter kommune for både pendlerbosted og arbeidssted starter det en ny 24 måneders frist. Dersom arbeidsgiver dekker kostnadene skattefritt for pendleren foreligger det ingen 24 måneders grense.

 

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri godtgjørelse – innland og utland

Satser

For arbeidstaker som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat

Utgår

For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville ha hatt krav på fradrag for merutgifter til kost).

Kr 172

For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville ha hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

Kr 617

For arbeidstakere som bor på hotell med inkl frokost (som ville ha hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) reduseres hotellsats med 20 pst.

Kr 494

 

Dersom skattyter får dekket ett eller flere måltider reduseres satsene med

  • 20 % for frokost
  • 30 % for lunsj
  • 50 % for middag

Dersom arbeidstaker kan dokumentere større utgifter kan det kreves fradrag for dette.

Arbeidsgivers dekning av faktiske kostnader

Dersom arbeidsgiver dekker kostnadene etter regning er hovedregelen at utgiftsdekningen er skattefri. Dersom den ansatte bor privat eller på hybel/brakke der han kan lage mat, så foreligger ikke merutgifter og utgiftsdekningen skal anses som en trekk- og avgiftspliktig godtgjørelse.

Losji

Losji dekkes enten etter regning eller som en naturalytelse. Naturalytelse foreligger for eksempel dersom arbeidsgiver står som leietager av boligen.

Slik dekning er skattefri dersom pendlervilkårene er oppfylt.