Representasjonsutgifter

Representasjon er tiltak som retter seg til en ekstern aktør, typisk en kunde av bedriften. Dette innebærer at typiske velferdsarrangement for ansatte, som reiser eller gaver, ikke er å regne som representasjon.

Det er som hovedregel ikke fradragsrett for representasjonsutgifter for bedriften. Hvis den ansatte, som skal representere, mottar en forhåndsgodtgjørelse fra bedriften til dekning av representasjonskostnadene, er dette å regne som lønn, både for bedriften og den ansatte. Dekker derimot den ansatte selv kostnadene, og får disse refundert fra bedriften etter fremleggelse av originalbilag, anses dette som representasjonkostnader for bedriften, og det oppstår heller ingen skatteplikt på den refunderte inntekten for den ansatte.   

For øvrig må spørsmålet om skatteplikt for de ansatte vurderes konkret. Det er ikke avgjørende at bedriften anser utgiften for å være en representasjonkostnad.

Representasjon kan blant annet bestå i bevertning, gaver, reiser og/eller drift av båter, biler og anlegg som benyttes til representasjon.

Det er som hovedregel ikke fradragsrett for representasjonsutgifter. Som representasjon regnes utadrettet aktivitet overfor kunder mv. Utgifter til representasjon kan for eksempel være gaver, reiser mv. og bespisning. Representasjon avgrenses mot reklame og sosiale tiltak for ansatte og eiere, styre, bedriftsforsamling mv. Utgifter til beskjeden representasjon i form av bespisning er imidlertid fradragsberettiget dersom samtlige av de følgende vilkår er oppfylt:

  • den som krever fradrag er næringsdrivende
  • representasjonen foregår i arbeidstiden, ved varedemonstrasjon eller ved forhandling
  • representasjonen foregår enten på arbeidsstedet hvis det der er kantine mv. eller på et spisested i nærheten
  • det ikke serveres brennevin. Servering av øl og vin er imidlertid tillatt. Serveres brennevin er ingenting fradragsberettiget. Dette gjelder da også kostnadene til mat mv. Det samme gjelder den del av kostnadene som gjelder arbeidsgiveren selv, ansatte, styremedlemmer mv. som deltok i bespisningen
  • foregår bespisningen utenfor bedriften, må utgiftene ikke overstige kr 511(2021-sats) per person som inviteres utenfra, og for ansatte som man etter en rimelig vurdering finner må delta. Overskrides beløpsgrensen, er ingenting fradragsberettiget. Det er nå lov og servere vin til maten uten at en taper fradragsretten eller at deltakeren blir beskattet.
  • det må påføres bilaget hvilke personer som deltar. Regnskapssystemet skal spesifisere alle opplysninger som ligger til grunn for beløp som skal oppgis i næringsoppgaven

Den som bespises etter det ovenstående skal ikke fordelsbeskattes. Det foreligger ikke egne regler om beskatning for de som deltar på representasjon og en eventuell beskatning av mottaker må vurderes etter reglene om at skattepliktig inntekt er fordel vunnet ved arbeid. Spørsmålet blir dermed representasjonstiltaket hovedsakelig har karakter av ferie og fornøyelse og ikke arbeid.

Reglene gjelder også for representasjon i utlandet. Dersom bedriftens ansatte som deltar ved bespisningen mottar godtgjørelse for kost, må det gjøres fradrag for måltidet i godtgjørelsen. Journalisters bevertning av intervjupersoner er ikke representasjonsutgifter.

Dekning av kunders reiseutgifter, diett- og overnattingsutgifter begrenset til satsene i statens reiseregulativ i forbindelse med kurs eller demonstrasjon av varer, anses som vanlige driftsutgifter og ikke som representasjon.

Representasjonsutgifter har en side mot smøring og korrupsjon, et tema som jevnlig tas opp av pressen. Utgangspunktet er at det ikke gis fradragsrett for bedriften for utgifter medgått til arrangement, gaver og lignende som kan karakteriseres som bestikkelser eller hvis hensikt er å oppnå en urettmessig motytelse fra en ekstern aktør. Videre vil inntekt fra slike arrangementer kunne bli ansett som skattepliktig inntekt. Det store problemet i denne sammenheng vil være å trekke grensen mellom den tillatte representasjon og den ulovlige bestikkelsen. Det anmodes derfor om at den enkelte bedrift utviser stor aktsomhet i relasjon til disse problemstillinger, og eventuelt søker rådgivning før en gjennomfører ytelsen

Les mer om hva KPMG kan tilby deg/ din bedrift på www.kpmglaw.no