Sekundærbolig – formuesfastsettelse og gjeldsfradrag

Fast eiendom inngår i grunnlaget for beregning av formuesskatt for privat personer. Ved fastsettelse av formuesverdi og beregning av gjeldsfradrag skilles det mellom primærbolig og sekundærbolig.

En person kan bare ha én primærbolig, og dette er, som hovedregel, den boligen der man har sitt hjem ved årets utgang.

Enkelte unntak gjelder ved rådighetsbegrensninger, utstasjonering og i lånetilfeller. For å fastslå hva som er primærbolig er det den folkeregistrerte adressen som legges til grunn, forutsatt at registreringen er korrekt.

Alle andre boliger, unntatt fritidsboliger, anses som sekundærboliger, og omfatter blant annet pendlerboliger og utleieboliger. 

Fritidsboliger omfattes ikke av de ovennevnte reglene, og beskattes etter egne verdsettingsregler.

Fastsetting av formuesverdi

Formuesverdien beregnes med utgangspunkt i boligens areal (primærrom eller bruksareal), som multipliseres med en fastsatt sats per kvadratmeter som fastsettes årlig av Skattedirektoratet basert på beregninger fra Statistisk Sentralbyrå.

Kvadratmetersatsene differensieres basert på boligtype, areal, byggeår og geografisk beliggenhet, og utgjør en lovbestemt prosentandel av den beregnede omsetningsverdien per kvadratmeter for den enkelte bolig.

Type bolig

Prosentandel - 2018

Primærbolig

25 prosent

Sekundærbolig

90 prosent

Sekundærboliger verdsettes til 90 % av beregnet markedsverdi, som beskrevet ovenfor.

Reduksjon av fradrag for gjeld

For inntektsåret 2017 ble fradrag for gjeld redusert forholdsmessig med 10 % dersom man eide sekundærbolig. Den samme prosentsatsen videreføres for inntektsåret 2018.

Reduksjon av gjeldsfradrag beregnes forholdsmessig basert på formuesverdien av sekundærboligen og verdien av samlet skattepliktig formue. Siden ektefeller lignes samlet for formue, vil gjeldsreduksjonen beregnes på grunnlag av ektefellenes samlede eiendeler og gjeld.

Ved verdsettingen av både primærbolig, sekundærbolig og annen formue skal det tas utgangspunkt i eiendelenes reelle verdi før reduksjon. Det skal ikke foretas reduksjon av gjeld for primærboliger.

 

Primærbolig

Sekundærbolig

Annen formue

SUM

Reell verdi

Forholdsmessig prosentandel av totalverdi

kr 7 000 000

(29,17 %)

kr 5 000 000

(20,83 %)

kr 12 000 000

(50 %)

kr 24 000 000

(100 %)

Reduksjon av skattepliktig formue på grunn av "verdsettingsrabatt"

kr 1 750 000

(redusert til 30 %)

kr 4 500 000

(redusert til 90 %)

kr 12 000 000

(Ingen reduksjon)

kr 18 600 000

Fordeling av samlet fradragsberettiget gjeld

kr 3 500 000

(29,17 %)

kr 2 500 000

(20,83 %)

kr 6 000 000

(50 %)

kr 12 000 000

Reduksjon av fradragsberettiget gjeld

Ingen reduksjon

kr 2 250 000

(redusert til 90 %)

Ingen reduksjon

kr 2 250 000

I dette eksemplet er den reelle verdien på samtlige formuesskattepliktige eiendeler kr 24 millioner, og av dette utgjør sekundærboligens verdi 20,83 % av den totale verdien. Den skattemessige formuesverdien av sekundærboligen settes til 90 %, og da foretas det en tilsvarende reduksjon av gjeldsfradraget, det vil si 20,83 % av den totale fradragsberettigede gjelden på kr 12 millioner. Resultatet blir etter dette en reduksjon på kr 250 000 av fradragsberettiget gjeld.

For mer informasjon kontakt:

 • Tonje Christin Norrvall

  Tonje Christin Norrvall

  Advokat/Partner

  +47 4063 9223

 • Helge Monsen

  Helge Monsen

  Advokatfullmektig/Manager

  +47 4063 9748