Utdanning i arbeidsforhold

Etter reglene om skattefri utdanning i arbeidsforhold kan en ansatt få inntil 20 måneders utdanning betalt av arbeidsgiver uten å skatte av fordelen. Arbeidsgiver plikter heller ikke å betale arbeidsgiveravgift av ytelsen.

Skattefritaket omfatter arbeidsgivers dekning av kostnader til undervisning, skolebøker, eksamensavgift og annet materiell knyttet direkte til utdanningen. Dersom skattyter på grunn av utdanningen må bo utenfor hjemmet, omfatter skattefritaket også reisekostnader til undervisningsstedet og merkostnader til opphold utenfor hjemmet.

Det er et vilkår for skattefritak at utdanningen har tilknytning til skatteyters arbeid og gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, alternativt at utdanningen dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold og gir kompetanse som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver.

159.599 kr
I sistnevnte tilfelle er skattefritaket begrenset til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For tiden utgjør dette kr 159.599 kr

Intern utdanning
Intern utdanning hos arbeidsgiver er i utgangspunktet skattefri forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt. Utdanning som arrangeres av arbeidsgiver, og som i det alt vesentligste bare tilbys arbeidsgivers ansatte, er å anse som intern utdanning.

Ekstern utdanning
Skattefritaket ved arbeidsgivers dekning av ekstern utdanning forutsetter, i tillegg til de vilkår som er nevnt over, at utdanningen er beregnet til normalt å skulle gjennomføres på inntil fire semestre, maksimalt 20 måneder, ved fulltids studium. For lengre utdanninger er skattefritaket begrenset til de første 20 månedene. Arbeidsgivers dekning av flere, kortere, uavhengige kurs anses som skattefri, selv om disse til sammen har en varighet på over 20 måneder. Kurs som bygger på hverandre, eller som alene eller sammen med andre kurs kan lede til en grad, regnes ikke som uavhengige.

For kurs med varighet over to måneder er det et vilkår for skattefritaket at den ansatte har arbeidet i heltidsstilling hos arbeidsgiver i minst ett år ved oppstart av utdanningen. Ved deltidsstilling forlenges kravet om arbeidsperiode forholdsmessig.

Dersom arbeidsgiver utbetaler utdanningsstøtten direkte til arbeidstakeren, forutsetter skattefritaket at arbeidstakeren utarbeider og underskriver en oppgave til arbeidsgiveren over størrelsen og arten av den pådratte kostnaden. Videre er det et vilkår at arbeidsgiveren ikke har grunn til å anta at utbetalingen gir overskudd. Dersom utbetalingen foretas før kostnaden pådras, må arbeidstakeren før utbetalingen levere et anslag over størrelsen og arten av de forventede kostnader. Etter at kostnaden er pådratt, må arbeidstakeren snarest levere endelig oppgave til arbeidsgiveren.

Arbeidsgivers fradragsrett
Arbeidsgiver som dekker utdanning, kurs mv. for sine ansatte, har krav på fradrag for utbetalingene.