Bilgodtgjørelse og firmabil

Bilbeskatning etter satser i Statens regulativ for inntektsåret 2019

Bilgodtgjørelse

Satsene for bilgodtgjørelse etter Statens regulativ er fra 22. juni 2018 som følger:

 

Generelt

Tromsø

1+ km

kr 4,03

kr 4,13

   

Tillegg pr. Passasjer, pr. km

kr 1,00

kr 1,00

Kilometersatsen for kjøring i utlandet er den samme som kilometersatsen for kjøring innenlands inntil 10 000 kilometer i kalenderåret. For kjøring i utlandet gjelder denne satsen uansett kjørelengde, jf. utenlandsregulativet § 6 nr. 2.

Satsene for skattefri bilgodtgjørelse er:

 

Generelt

Uansett kjørelengde

kr 3,50

Tillegg pr. Passasjer, pr. km

kr 1,00

Satsene gjelder også for EL-bil og kjøring i Tromsø.

Kilometersatsen for kjøring i utlandet er den samme som kilometersatsen for kjøring innenlands.

Differansen på kr 0,53 (kr 0,63 i Tromsø) anses som en trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse som det skal svares arbeidsgiveravgift av. Det betyr at det av differansen anses som en skattepliktig fordel som det skal trekkes forskuddstrekk av ved utbetaling. I tillegg beregnes og betales det arbeidsgiveravgift.

Privat bruk av arbeidsgivers bil

Den skattepliktige fordelen fastsettes etter en aldersgradert prosentligningsmodell (sjablon-regel).

Den skattepliktige fordelen for inntektsåret 2019 fastsettes etter en sjablon-regel til 30 % av bilens listepris som ny inntil kr 308 500, og 20 % av overskytende listepris. For biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, blir den skattepliktige fordelen kun beregnet av 75 % av bilens listepris som ny. Tilsvarende skal fordelen beregnes av 75 % av listeprisen som ny dersom yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret. For el-bil blir det ved beregningen tatt utgangspunkt i 60 % av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av lang kjøreavstand i yrket (over 40 000 km i inntektsåret) og bil eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret, regnes fordelen bare av 56,25 % av bilens listepris som ny. For å kunne benytte 40 000 km regelen må yrkeskjøringen dokumenteres med elektronisk kjørebok.

Ved kombinasjon av bil eldre enn tre år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 % av bilens listepris som ny. 

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Yrkesbil – særregler for biler registrert i klasse B og lastebiler under 7 500 kg

Dersom en ansatt benytter arbeidsgivers bil privat, kan fordelen fastsettes etter to alternative metoder:

  1. Fordelen ved å benytte firmabilen privat fastsettes etter sjablon-regelen. Imidlertid skal listeprisen reduseres med 50% - begrenset oppad til NOK 150 000.
  2. Fordelen fastsettes basert på faktisk privat kjøring som kan dokumenters med elektronisk kjørebok og etter en km-sats på NOK 3,40. Satsen gjelder uansett kjørelengde.

Sporadisk bruk av firmabil

Det skal ikke foretas fordelsbeskatning dersom en ansatt benytter arbeidsgivers bil maksimalt 10 dager i løpet av året og begrenset til 1 000km privat kjøring i løpet av 10 dager.

El-bil

For el-biler blir det tatt utgangspunkt i 60 % av bilens listepris som ny. For el-biler som er eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret, regnes fordelen bare av 45 % av bilens listepris som ny. Dersom el-bilen blir benyttet til yrkeskjøring over 40 000 km, blir det likevel beregnet fordel av 60 % av bilens listepris som ny.

Bil – selvstendig næringsdrivende – privat bruk av yrkesbil

Fradragsberettigede kostnader fastsettes til driftskostnadene med tillegg av en saldoavskrivningssats på 17 % med utgangspunkt i bilens listepris som ny.

Fradraget for den samlede kostnaden for bilhold reduseres deretter med et beløp som faller på privat bruk.

Den private andel av bilutgiftene fastsettes på samme måte som etter de nye reglene for fastsettelse av fordel for privat bruk av arbeidsgivers bil, dog begrenses tilbakeføringen (reduksjonen) for beregnet fordel privat bruk til 75 % av bilens faktiske driftsutgifter. I eksempelet under begrenses derfor reduksjonen av fradraget til 75 % av de samlede kostnader.

Eksempel på beregning av fradrag (2018 satser):
Ny bil 1. januar i inntektsåret

Listepris:

kr

500 000

Faktiske driftskostnader

kr

  50 000

 

 

 

Saldoavskrivning 17 %

kr

  85 000

+

Faktiske driftskostnader

kr

  50 000

=

Samlede kostnader

kr

135 000

 

 

 

 

Beregnet fordel privat bruk

kr

130 390

Fradragsbegrensning 75 % av samlede kostnader = tilbakeføring fordel

kr

101 250