Diettgodtgjørelse og reisegodtgjørelse ved dagsreiser

Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise og kost ved dagsreiser.

Kost

Det er to grunnvilkår som må være oppfylt for at en skal kunne motta skattefri diettgodtgjørelse ved dagreiser; arbeidstakeren må være på en reise og reisen må foranledige at arbeidstakeren påføres merkostnader. I tillegg må arbeidstaker levere reiseregning.

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne utbetale trekkfri dagdiett:

Krav om merkostnader

Det er et krav at arbeidstaker faktisk påføres merkostnader. I praksis vil dette kravet være oppfylt dersom den ansatte anses for å være på en yrkesreise.

Krav til reisen

 • Yrkesreise

Dersom arbeidstakeren er på en reise som oppfyller vilkårene for å være en yrkesreise, er hovedregelen at vedkommende er på en reise som kvalifiserer til å kunne motta diettgodtgjørelse.

Unntak fra dette gjelder for reiser mellom hjem og arbeidssted hvor arbeidstaker benytter bil for å frakte arbeidsutstyr. Selv om dette er en yrkesreise skal det i disse tilfellene ikke kunne utbetales skattefri diettgodtgjørelse.

 • Regelmessig reising

I yrker hvor den ansatte har regelmessig reising vil det i noen tilfelle kunne oppstå spørsmål om man har merkostnader og således krav på skattefri dekning av diett. Eksempel på yrker med regelmessig reising er håndverkere og selgere.

Krav til reiseregning

Arbeidstaker må levere en reiseregning hvor følgende fremgår:

 • Arbeidstaker navn, adresse og underskrift
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
 • Formålet med reisen
 • Hvilket arrangement man har deltatt på

Følgende kan utbetales skattefritt i diettgodtgjørelse på dagsreiser (inn- og utland):

 • Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer - kr 200
 • Reiser over 12 timer - kr 400

Satsene gjelder fra 2022.

Reise

Arbeidstaker som er på yrkesreise vil kunne få utbetalt bilgodtgjørelse trekkfri når den utbetales som kilometergodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser og i tråd med de gjeldende legitimasjonskrav.

Krav til reiseregning

Arbeidstaker må levere en reiseregning hvor følgende fremgår:

 • Arbeidstaker navn, adresse og underskrift
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst av yrkesreisen
 • Formålet med reisen
 • Hvilket arrangement man har deltatt på
 • Fremstilling av reiseruten med utgangspunkt og endepunkt, samt eventuell lokal kjøring på oppdragssted og eventuelle omkjøringer
 • Totalt utkjørt distanse beregnet etter bilens kilometerteller ved reisens start og slutt
 • Navn på passasjer som det kreves tillegg for

Følgende kilometersatser kan utbetales skattefritt ved bruk av egen bil:

3,50 kroner per kilometer

 • Uansett kjørelengde
 • Også ved bruk av el-bil
 • Omfatter hele landet, ikke lenger egne satser for Tromsø
 • Gjelder også kjøring i utlandet

Dersom en har med seg passasjerer ytes det et passasjertillegg på 1 krone per kilometer per arbeidstaker.