Diettgodtgjørelse og reisegodtgjørelse ved dagsreiser

Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise og kost ved dagsreiser.

Kost

Det er to grunnvilkår som må være oppfylt for at en skal kunne motta skattefri diettgodtgjørelse ved dagreiser; arbeidstakeren må være på en reise og reisen må foranledige at arbeidstakeren påføres merkostnader. I tillegg må arbeidstaker levere reiseregning.

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne utbetale trekkfri dagdiett:

Krav til reisen

 • Yrkesreise

Dersom arbeidstakeren er på en reise som oppfyller vilkårene for å være en yrkesreise, er hovedregelen at vedkommende er på en reise som kvalifiserer til å kunne motta diettgodtgjørelse.

Unntak fra dette gjelder for reiser mellom hjem og arbeidssted hvor arbeidstaker benytter bil for å frakte arbeidsutstyr. Selv om dette er en yrkesreise skal det i disse tilfellene ikke kunne utbetales skattefri diettgodtgjørelse.

 • Regelmessig reising

Arbeidstaker med regelmessig reising i yrket vil som et utgangspunkt ikke kunne motta trekkfri diettgodtgjørelse. Årsaken er at arbeidstakers kostnader til mat i et slikt tilfelle vil tilsvare kostnader som arbeidstakere med fast arbeidssted har, f.eks. utgifter til kantine.

Reisehyppigheten er ikke avgjørende og det må foretas en vurdering av om det er en naturlig del av arbeidet å reise fordi en ikke har en stedbunden arbeidsplass. Det legges vekt på hvorvidt arbeidstaker har et fastlagt reisemønster og om den aktuelle reise er en uforutsette endring som medfører at arbeidstakeren gjør noe annet enn hva han normalt gjør.  

Eksempel på yrker med regelmessig reising er håndverkere og selgere.

Krav om merkostnader

Det er et krav at arbeidstaker faktisk påføres merkostnader. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at arbeidstakeren er på en yrkesreise eller en annen kvalifiserende reise for å kunne motta trekkfri diettgodtgjørelse. For at arbeidstakeren skal sies å ha hatt en merkostnad må kostnadene være høyere enn de arbeidstakeren har når han spiser på sin vanlige arbeidsplass.

Krav til reiseregning

Arbeidstaker må levere en reiseregning hvor følgende fremgår:

 • Arbeidstaker navn, adresse og underskrift
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
 • Formålet med reisen
 • Hvilket arrangement man har deltatt på

Følgende kan utbetales skattefritt i diettgodtgjørelse på dagsreiser (inn- og utland):

 • Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer - kr 200
 • Reiser over 12 timer - kr 400

Satsene gjelder fra 2019.

Reise

Arbeidstaker som er på yrkesreise vil kunne få utbetalt bilgodtgjørelse trekkfri når den utbetales som kilometergodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser og i tråd med de gjeldende legitimasjonskrav.

Krav til reiseregning

Arbeidstaker må levere en reiseregning hvor følgende fremgår:

 • Arbeidstaker navn, adresse og underskrift
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst av yrkesreisen
 • Formålet med reisen
 • Hvilket arrangement man har deltatt på
 • Fremstilling av reiseruten med utgangspunkt og endepunkt, samt eventuell lokal kjøring på oppdragssted og eventuelle omkjøringer
 • Totalt utkjørt distanse beregnet etter bilens kilometerteller ved reisens start og slutt
 • Navn på passasjer som det kreves tillegg for

Følgende kilometersatser kan utbetales skattefritt ved bruk av egen bil:

3,50 kroner per kilometer

 • Uansett kjørelengde
 • Også ved bruk av el-bil
 • Omfatter hele landet, ikke lenger egne satser for Tromsø
 • Gjelder også kjøring i utlandet

Dersom en har med seg passasjerer ytes det et passasjertillegg på 1 krone per kilometer per arbeidstaker.

For mer informasjon, kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Håkon Rakkenes

  Håkon Rakkenes

  Advokat/Senior Manager

  +47 4063 9242

 • Kaja Sommerfeldt Skeid

  Kaja Sommerfeldt Skeid

  Advokatfullmektig

  +47 482 92 588