Diettgodtgjørelse og reisegodtgjørelse ved yrkesreiser hvor arbeidstaker må bo utenfor hjemmet

Artikkelen behandler dekning av kostnader til reise, kost og losji når arbeidstaker må overnatte utenfor hjemmet på yrkesreiser. Vi viser til egen artikkel som omhandler satser etter statens reiseregulativ.

Kost

Arbeidsgiver kan enten dekke kostnadene skattefritt for arbeidstakeren på to måter, enten utbetales det en trekkfri kostgodtgjørelse eller så dekkes kostnaden etter regning.

Trekkfri kostgodtgjørelse

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri godtgjørelse – innland og utland

Satser

For arbeidstaker som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat.

 

Kr 95

For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville ha hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

Kr 172

For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville ha hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

Kr 617

For arbeidstakere som bor på hotell med inkl frokost (som ville ha hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) reduseres hotellsats med 20 pst.

Kr 494

 

Dersom skattyter får dekket ett eller flere måltider reduseres satsene med

 • 20 % for frokost
 • 30 % for lunsj
 • 50 % for middag

De ovennevnte satser kan ikke utbetales trekkfritt ulegitimert. Arbeidstaker må levere reiseregning, se nedenfor.

Krav til reiseregning

Arbeidstaker må levere en reiseregning hvor følgende fremgår:

 • Arbeidstakers navn, adresse og underskrift
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
 • Formålet med reisen
 • Hvilket arrangement man har deltatt på
 • Navn og adresse på overnattingssted eller utleier, og ved flere overnattingssteder dator for overnattingene
 • Type losji, fordelt på hotell, pensjonat eller annet

 

Dekning etter regning

Arbeidsgiver kan dekke kost etter regning istedenfor å utbetale diettgodtgjørelse. Dekning etter regning er i utgangspunktet trekkfritt og skattefritt dersom det kun dekkes utgifter arbeidstaker har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet. Dersom den ansatte bor privat eller på hybel/brakke der han kan lage mat, så foreligger ikke merutgifter og utgiftsdekningen skal anses som en trekk- og avgiftspliktig godtgjørelse.

 

Følgende krav stilles til dokumentasjonen:

 • Arbeidstakers navn, adresse og underskrift
 • Navn på alle som har deltatt på måltidet
 • Ytelsens art
 • Ytelsens kostnad i form av kvittering
 • Sted
 • Dato og klokkeslett for hver avreise og hjemkomst for hver yrkes- /tjenestereise
 • Formål

Reise

Dekning etter regning

Det normale er at kostnader til reisen dekkes etter regning dersom arbeidstakeren ikke har kjørt bil. Også i disse tilfellene foreligger det krav til dokumentasjonen:

 • Arbeidstakers navn, adresse og underskrift
 • Kopi av billett
  • Fly
  • Tog
  • Ferge
 • Prisen på billetten
 • Startpunkt og endepunkt
 • Tidspunkt for reise avreise og ankomst
 • Dato
 • Formål

Kilometergodtgjørelse

Arbeidstaker som er på yrkesreise vil kunne få utbetalt bilgodtgjørelse trekkfri når den utbetales som er kilometergodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser og i tråd med de gjeldende legitimasjonskrav.

Følgende kilometersatser kan utbetales skattefritt ved bruk av egen bil:

3,50 kroner per kilometer

 • Uansett kjørelengde
 • Også ved bruk av el-bil
 • Omfatter hele landet, ikke lenger egne satser for Tromsø
 • Gjelder også kjøring i utlandet

Dersom en har med seg passasjerer ytes det et passasjertillegg på 1 krone per kilometer per arbeidstaker.

Krav til reiseregning

Arbeidstaker må levere en reiseregning hvor følgende fremgår:

 • Arbeidstaker navn, adresse og underskrift
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst av yrkesreisen
 • Formålet med reisen
 • Hvilket arrangement man har deltatt på
 • Fremstilling av reiseruten med utgangspunkt og endepunkt, samt eventuell lokal kjøring på oppdragssted og eventuelle omkjøringer
 • Totalt utkjørt distanse beregnet etter bilens kilometerteller ved reisens start og slutt
 • Navn på passasjer som det kreves tillegg for