Egenutviklede immaterielle eiendeler – En veiledning for å skrive ledelsevurdering

Immaterielle eiendeler er ikke-pengeposter som foretaket benytter.

Sentrale begreper

En immaterielle eiendel:
Immaterielle eiendeler er ikke-pengeposter som foretaket benytter i tilvirkning eller salg av varer og tjenester, ved utleie til andre foretak eller for administrative formål, og som:

 • Ikke har fysisk substans
 • Er identifiserbar
 • Kontrolleres av foretaket

En immateriell eiendel utviklet av selskapet kan aktiveres dersom følgende krav er oppfylt:

 • Identifiserbar: eiendelen kan på en selvstendig måte generere kontantstrømmer
 • Eierskap: selskapet har kontroll og eierskap over eiendelen, dvs. at det kan bestemme over hvordan eiendelen brukes og tilpasses. De ansattes kompetanse vil for eksempel ikke kunne føres opp som eiendel da selskapet normalt ikke kontrollerer de ansatte.
 • Fremtidige økonomiske fordeler gjennom bruk av eiendelen i selskapet kommer den til å generere inntekt, kostnadsbesparelse eller andre fordeler.

Balanseføring av egenutviklede immaterielle eiendeler
Grunnleggende forutsetninger for aktivering av utviklingskostnader:

 • Sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet
 • Intensjon om å ferdigstille og ta i bruk eller selge eiendelen
 • Tilstrekkelig med midler for å fullføre utviklingen
 • Evne til å bruke eller selge eiendelen
 • Teknisk gjennomførbarhet
 • Pålitelig måling av anskaffelseskostnader

Ved egenutvikling av en eiendel, er egne ansatte ofte involvert i prosessen, og balanseføring av utviklingskostnader bygger på arbeidstimer internt i selskapet. Det er viktig at selskapet har tilstrekkelige rutiner for å registrere timer på prosjektet, og at timelistene til ansatte attesteres. Timelistene skal blant annet få frem følgende: navn på de som har ført timer, dokumentasjon om at disse timene er tilknyttet utviklingen av eiendelen samt godkjent iht. selskapets matrise.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler

Følgende kostnader kan eksempelvis ikke balanseføres:

 • Forskning: så tidlig stadium at det enda ikke er noen realitet i eiendelen ennå, og dermed kan ikke aktivering forsvares
 • Vedlikehold og løpende/periodisk innsats for å tilpasse eller forbedre et produkt
 • Markedsføring og utvikling av merkevarer
 • Opplæring og kostnader knytte til endring av prosesser
 • Oppstartskostnader for ny virksomhet

Husk også:

 • Det er ikke tillatt å balanseføre internt utviklet goodwill
 • F&U: unntaksregelen i Regnskapsloven §5-6: Utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres

Fremtidige økonomiske fordeler
Ved balanseføring av en eiendel skal ledelsen dokumentere sin vurdering om hensikten og de positive effekter aktivering har for foretaket. Vurderingen oppdateres løpende frem til periodeslutt eller ved indikasjon for nedskrivning.

Følgende momenter bør dokumenteres:

 • Hvorfor selskapet har valgt å aktivere eiendelen og fordelen som forventes: Synligjøre fremtidige inntjening eller besparelse av kostnader eiendelen vil påføre selskapet.
 • Business case med fremtidige positive kontantstrømmer eller kostnadsbesparelse. Det bør lages en kontantstrømsanalyse tilknyttet en selvstendig bruk av eiendelen.
 • Detaljert beskrivelse av de sentrale forutsetninger som er lagt til grunn for vurderingen, hvor forutsetningene er hentet og hvor volatile de er. Det bør også fremkomme en sensitivitetsanalyse, dvs. opplyse om hva det økonomiske utfallet blir dersom en eller flere av forutsetningene avviker fra "best case" forutsetningene.
 • Generelt skal det opplyses om hvor stor usikkerhet det foreligger i vurderingen

Det bør også tas hensyn til om foretaket har nok likvider for å avslutte prosjektet og om det har erfaring med slike prosjekter, samt om eksterne eksperter er involvert i vurderingen.

Ledelsen kan eventuelt henvise til markedsverdi dersom det finnes et aktivt marked for lignende immaterielle eiendeler. Ledelsen kan også henvise til en ekstern eksperts vurdering.

Skatt:
Skatte FUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom Skatte FUNN kan bedrifter få prosjektkostnader som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Det foreligger spesifikke krav til både søknad og godkjenning av slike prosjekter, samt innrapportering av kostnader tilknyttet til prosjektet. Revisor skal attestere rapportering av kostnader til skattemyndighetene.

Ledelsen bør ta stilling til om den egenutviklede immaterielle eiendelen oppfyller kravene til skattefunn, implementere tilstrekkelig rutiner for å sørge for å fange opp alle aktuelle kostnader og dokumentasjon, samt ta stilling til hvordan skattefradraget skal bokføres

Revisjon:
Revisor bør involveres i forkant av balanseføring av eiendelen, slik at usikkerhetsmomenter kan diskuteres på et tidlig tidspunktet, spesielt rundt hvilke kostnader som kan aktiveres.

Revisor lager sin egen vurdering basert på ledelsesvurderingen. Revisor vil ha fokus på å forstå forutsetninger som er lagt til grunn i vurderingen og hvor sensitiv konklusjonen er for disse. Avhengig av kompleksitet kan revisor ha behov for å involvere egne eksperter.

Formål med ledelsesvurderingen

 Regelverket:

 • NRS 19 - immaterielle eiendeler
 • IAS 38 – immaterielle eiendeler
 • Skatte FUNN-ordningen

Dobbelt formål:

 • Underbygge rimelighet og nøyaktighet av kostnader som har blitt balanseført og som danner grunnlag for verdi av den immaterielle eiendelen. Forsvare bokført beløp på aktiveringstidspunktet
 • Forsvare bokført verdi av den immaterielle eiendelen i balansen ved periodens slutt.

Tidspunktet for utarbeidelse av vurderingen:

 • I forkant av investeringen
 • Ved balanseføring
 • Ved regnskapsperiodens slutt

Eventuelt vedlegg

 • Business case både før investeringen og oppdatert for fremtidige økonomisk fordeler
 • Oversikt over aktiverte kostnader
 • Uttalelsene av eksternt eksperter

Det anbefales at vurderingen blir gjennomgått og diskutert i styret eller andre ledelsesorganer dersom det foreligger en vesentlige usikkerhet rundt verdsettelsen av eiendelen.

*Last ned veiledning (pdf) for hvordan skrive ledelsesvurdering

Hvordan skrive ledesesvurdering - Egenutviklede immatrielle eiendeler

For mer informasjon kontakt:

 • Mylène Vandermeersch

  Mylène Vandermeersch

  Senior Manager

  +47 4063 9392