Utsatt skattefordel – En veiledning for å skrive ledelsevurdering

Formål med ledelsesvurderingen


Kilder:

 • NRS (F) Resultatskatt (Juni 2008)
 • God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8)

NRS 8 pkt. 4.3.1.2 definerer utsatt skattefordel: Utsatt skattefordel er en forventet reduksjon av fremtidige skattebetalinger knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller eller fremførbart skattemessig underskudd.

Utsatt skattefordel er en potensiell verdi i form av fremtidig lavere betalbar skatt.

Fremførbart rentefradrag som har oppstått i forbindelse med rentebegrensningsreglene må vurderes for seg, fordi det er helt spesielle regler for utnyttelse.

Hovedformål og utfordring

Ledelsen i sin vurderingen skal dokumentere at det er forsvarlig å balanseføre en utsatt skattefordel.

NRS 8 pkt. 2.4: Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke er utlignet inneholder en mulig skattefordel som må realiseres gjennom inntjening. Balanseføring av utsatt skattefordel følger av de generelle vurderingsreglene for immaterielle eiendeler. Dette innebærer at foretaket må sannsynliggjøre en skattepliktig inntekt gjennom inntjening i fremtidige år eller gjennom realistisk skattetilpasning som gjør det mulig å utnytte fordelen.

Følgende kan være eksempler på forhold som kan indikere at tilstrekkelig fremtidig skattepliktig inntekt ikke kan oppnås:

 • Foretaket har en lang og konsistent historie med negativ inntjening.
 • Foretaket forventer tap i de nærmeste årene.
 • Det foreligger usikre negative forhold for foretaket som ikke er avklart ved avleggelse av årsregnskapet, og som kan medføre negativ inntjening i fremtiden.

Følgende er eksempler på forhold som på tross av negative forhold, kan indikere tilstrekkelig fremtidig skattepliktig inntekt gjennom inntjening:

 • Eksisterende kontrakter eller sikre ordrereserver som basert på foreliggende priser og kostnadsstruktur vil generere skattepliktig inntekt.
 • Foretaket har en lang og konsistent historie med positiv inntjening hvor et evt. regnskapsmessig underskudd skyldes uvanlige, ikke regelmessige eller ekstraordinære poster, samtidig som det er grunn til å anta at selskapets rammebetingelser ikke vil endre seg innen overskuelig fremtid.
 • Det foreligger vesentlige merverdier i eiendeler og forpliktelser som ved realisering er tilstrekkelig til å realisere skattefordelen.

I et skattekonsern kan konsernbidrag benyttes til å skape tilstrekkelig skattepliktig inntekt i et konsernselskap slik at mulig skattefordel kan realiseres. Forventet fremtidig konsernbidrag kan derfor trekkes inn i sannsynlighetsvurderingen av fremtidig skattepliktig inntekt.

Kriteriene for å balanseføre utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke er utlignet, er de samme etter NRS (F) Resultatskatt og IAS 12. For selskap som avlegger konsernregnskap etter IFRS og selskapsregnskap etter norsk god regnskapsskikk, skal beregningene av utsatt skattefordel være identisk.

Beregning av utsatt skatt kan være komplisert, og det er ofte usikkerhet om underliggende forutsetninger. Det er derfor behov for opplysning om grunnlaget for og selve beregningen av utsatt skatt. Manglende ned diskontering skaper behov for opplysning om tidsperspektivet knyttet til reversering av midlertidige forskjeller. Standarden krever derfor minimum en spesifikasjon av midlertidige forskjeller knyttet til kortsiktige og langsiktige poster.

Utsatt skattefordel er en immateriell eiendel. Utsatt skattefordel kan føres opp i balansen dersom det er mer sannsynlig enn ikke, at man kan nyttiggjøre seg fordelen den representerer. Se også veiledningen for memo om egenutviklede imm. Eiendeler (tilgjengelig i KPMG Verdt å Vite) for nærmere beskrivelse av kravene til balanseføring av immaterielle eiendeler. Det er unntaksregler for små foretak, der små foretak kan unnlate balanseføring av utsatt skattefordel selv om kravene til balanseføring er oppfylt.

Dokumentasjon som bør vedlegges:

 • Spesifikasjon av hvilke midlertidige forskjeller utsatt skattefordel består av
 • Resultatutvikling/årsak til at det har oppstått utsatt skattefordel. Kommentar til eventuelle uvanlige, ikke regelmessige eller ekstraordinære poster tidligere år som har vært årsaken til at selskapet har gått med underskudd tidligere år
 • Prognoser/budsjett godkjent av styret for de neste årene, og kommentar til når/evt. hvor stor del av utsatt skattefordel som kan utnyttes de neste årene. Inkludert vurdering/forutsetninger som er lagt til grunn for estimater i budsjettene (som f.eks. omsetningsvekst, kostnadsreduksjon etc.).

Last ned veiledning (pdf) for hvordan skrive ledelsesvurdering

Hvordan skrive ledesesvurdering - Utsatt skattefordel

For mer informasjon kontakt:

 • Mylène Vandermeersch

  Mylène Vandermeersch

  Senior Manager

  +47 4063 9392